Oppdatering pr 12.1.2021

Etter sommerens eksplosjon og brann på Felleskjøpets anlegg på Lena har Arbeidstilsynet konkludert med at det ikke er grunn til å gi pålegg. I oppsummeringen har tilsynet kommet frem til at Felleskjøpet og deres industrivern har utgjort en viktig rolle i slokningsarbeidet. Arbeidstilsynet mener de viser gode rutiner på loggføring av hendelsen.

Oppdatering 2. september

Normal drift er forventet fra neste uke.

De to ansatte i Felleskjøpet som ble skadet i brannen er tilbake på jobb.

Mattilsynet ga i sommer midlertidig tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr til økologisk svin og fjørfe i en begrenset periode. Dette er innenfor regelverket for økologisk produksjon, og produktene har derfor beholdt sin økologiske status. Det gis ikke tillatelser til innkjøp av ikke-økologisk fôr til økologisk produksjon etter 1. september, og innen 21. september skal alle aktuelle husdyrprodusenter kun benytte økologisk fôr. Ta kontakt med din fagrådgiver på kraftfôr om du har spørsmål.

Oppdatering 27. jul kl. 14.00

Skader på personell

Status for de to ansatte i Felleskjøpet som ble skadet i brannen er etter forholdene bra. En var tilbake på jobb på torsdag 16. juli, og den andre er utskrevet fra sykehus og sykemeldt.

Skader på bygninger og tekniske anlegg

Politiet og Brannvesenet har frigitt bygningene. Vi er i god dialog med Arbeidstilsynet om sperring av mindre områder og teknisk løsninger for sanering av skader og gjenoppbygging. Det er utarbeidet risikovurdering og tiltaksplan i samarbeid med ekstern byggsakkyndig konsulent. Det pågår fortsatt gjennomgang av bygg og tekniske løsninger for å sjekke skadeomfang. Det er skader på utstyr i kraftfôrproduksjonen som det vil ta tid å sette i stand. Nye maskiner og utstyr er bestilt.

Møllebygget er skadet. Det er spesielle behov for skadesanering i høyden og behov for spesialkompetanse høyt og lavt i hele anlegget. Det er synlige skader på gulv som har løftet seg over to siloer. Gulvet er konstruert for å gi etter ved en eventuell trykkøkning, og dette har fungert etter intensjonen. Dette skal nå repareres.

Det gjenstår også opprydding og rengjøring av fabrikklokale etter brann- og vannskader. Råvarer berørt av brannen (solsikkekaker) er fjernet fra anlegget og levert gjenvinningsanlegg. Tømming av celler med andre råvarer pågår i henhold til plan. Forventet ferdig uke 31.

Oppdatering 15. juli kl. 16.00

Politi og Arbeidstilsynet er ferdige med sine undersøkelser av brannstedet. Lokalt industrivern har stengt av skadestedet etter pålegg av Arbeidstilsynet. Risikovurdering og tiltaksplan blir utarbeidet i samarbeid med ekstern byggsakkyndig konsulent i løpet av uke 30. Først når vurderingen foreligger kan man bevege seg inn på skadestedet.

Produksjonen av økologisk kraftfôr til drøvtyggere blir ivaretatt av fabrikken på Rindsem.

Våre fag- og salgskonsulenter tar fortløpende kontakt med økologiske fjørfe- og svineprodusenter. Rådet på kort siket er å søke dispensasjon hos Debio for bruk av konvensjonelt kraftfôr. Våre fagrådgivere arbeider med hver enkelt bestilling for å finne det mest optimale erstatningsfôret blant Felleskjøpets konvensjonelle kraftfôrblandinger.

Ta kontakt med Kundetjenesten på tlf 72 50 50 50, dersom du har spørsmål knyttet til levering av økologisk kraftfôr eller dispensasjon og erstatningsfôr.

Oppdatering 15. juli kl. 13.40

Politi og Arbeidstilsynet er tilstede og gjennomfører sine undersøkelser.

Oppdatering 14. juli 2020 kl. 19:15

Brannen ved Felleskjøpet Agris kraftfôrfabrikk på Lena har blusset opp igjen i taket over råvaresiloen som brant tidligere tirsdag.

Brannvesenet har startet etterslukning på nytt og blir værende og vurderer situasjonen gjennom natta. Ny informasjon kommer etterhvert som saken utvikler seg.

Oppdatert 14. juli kl. 16.30

Brannen er slukket, etterforskning starter onsdag.

Rundt klokka 15 tirsdag ettermiddag hadde brannvesenet slukket ferdig brannen i råvaresiloen på kraftfôrfabrikken på Lena. Deler av anlegget er frigjort av brann- og redningsetaten, mens andre deler er stengt for etterforskning av Politi og Arbeidstilsynet.

To av våre ansatte er skadd og de vil bli fulgt opp av Felleskjøpet Agri og vår bedriftshelsetjeneste i tiden som kommer.

Kraftfôrfabrikken, med lager og kornmottak er fortsatt sperret og vil bli gått gjennom område for område, med Politi og Arbeidstilsynet, før deler av anlegget frigjøres. Det vil gå noe tid før produksjonen på Lena er i gang igjen.

Produksjonen av økologiske kraftfôr til drøvtyggere er overført til fabrikken på Rindsem og det jobbes med å finne løsninger og alternativer for andre produksjoner. Vi har fått oversikt over leveranser per nå, og berørte kraftfôrkunder blir direkte kontaktet.

Butikken og verkstedet på Lena er åpne som normalt fra onsdag morgen. Egne ansatte vil være til stede gjennom natten og følge med på området.

Ytterligere oppdateringer kommer når det er utvikling i saken.

 

Oppdatert 14.07.20 kl. 14.00

Brannvesenet og ansatte ved kraftfôrfabrikken på Lena arbeider fortsatt med å få kontroll over brannen i en råvaresilo. Vårt fokus nå er å ivareta personell, dyrs liv og helse og materiell.

Brannmannskaper fra Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik arbeider fortsatt med å få kontroll på brannen med bistand av kjentmenn ved anlegget. På grunn av eksplosjonsfare opprettholdes 100 meter sikkerhetssone rundt skadestedet. Hele avdelingen er stengt som følge av eksplosjonsfaren.

Arbeider med alternativer
Anlegget er dermed ikke leveringsdyktig, og det er fortsatt usikkert når vi kan få tilgang til lageret. Lena er hovedanlegg for økologisk kraftfôr. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe for å finne løsninger for alternative leveranser den nærmeste tiden. Felleskjøpet Agri kontakter kraftfôrkunder som har leveranser de nærmeste dagene.

I tillegg til berørte kraftfôrkunder er det også iverksatt tiltak for å betjene verksteds- og butikkunder som blir berørt av at hele anlegget er stengt.

Beredskapsgruppa i Felleskjøpet Agri følger situasjonene nøye og kommer med ny informasjon kl. 16.30.

Kontakt Kundetjenesten på telefon 72 50 50 50 dersom du har spørsmål knyttet til vareleveranser fra Lena.

 

Oppdatert 14.07.20 kl. 09.00

Natt til tirsdag oppstod en eksplosjonsartet brann under etterarbeidet etter en ulmebrann mandag ettermiddag. Vårt fokus nå er å ivareta personell, dyrs liv og helse og materiell.
Mandag ettermiddag ble det oppdaget ulmebrann i en råvaresilo. Brannmannskap fikk kontroll på brannen og sammen med ansatte drevet etterarbeidet. I den forbindelse oppstod det en eksplosjonsartet brann natt til tirsdag. Tre personer er skadd og blir ivaretatt av helsepersonell.

Store brannmannskaper arbeider med å få kontroll på brannen og på grunn av eksplosjonsfare er det opprettet en 100 meter sikkerhetssone rundt skadestedet. Hele avdelingen er stengt som følge av eksplosjonsfaren. Det medfører at anlegget ikke er leveringsdyktig. Det er usikkert når vi kan få tilgang til lageret. Lena er hovedanlegg for økologisk kraftfôr og vi arbeider nå med å få kontakt med kunder og se på alternativer.

Beredskapsgruppa i Felleskjøpet Agri, følger situasjonene nøye og kommer med ny informasjon kl. 14.00.

Kontakt Kundetjenesten på telefon 72 50 50 50 dersom du har spørsmål knyttet til vareleveranser fra Lena.