Integrert plantevern sesongen 2017

1. juni 2015 implementerte Norge EUs direktivet om integrert plantevern (IPV) mm.

Integrert plantevern er prinsipper for hvordan vi skal forebygge og bekjempe planteskadegjørere på en helhetlig og miljøvennlig måte. Det betyr at du må tenke gjennom hvilke ulike metoder som kan brukes for å begrense eller bekjempe skadegjørere på plantene. Kjemisk bekjempelse kan benyttes når det mangler gode alternativer.

De åtte prinsipper for integrert plantevern

Alle som bruker kjemiske plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng skal sette seg inn i og anvende de 8 generelle prinsipper for integrert plantevern (IPV):

  1. Bruke forebyggende tiltak, som vekstskifte, sortsvalg, drenering, vanning, gjødsling og kalking
  2. Se etter skadeorganismer og vurdere skadeterskler
  3. Ta beslutning om behandling
  4. Vurdere ikke-kjemiske behandlingsmetoder (biologisk eller fysisk bekjempelse)
  5. Velge et plantevernmiddel som er lite skadelig for mennesker og miljøet
  6. Vurdere nødvendig dosering
  7. Veksle mellom midler for å unngå resistens hos skadegjøreren
  8. Evaluere om tiltaket har hatt ønsket effekt

Krav til dokumentasjon

Det skal føres journal hvor det fremgår hvilke vurderinger som er gjort, eventuelle prinsipper som er anvendt, og en begrunnelse for valgene som er tatt. I tillegg til IPV er det også plikt til å redusere risikoen for vannforurensning og dokumentere dette.

Norsk Landbruksrådgiving har laget et oppsett på en plantevernjournal som dekker kravene i den nye forskriften. Plantevernjournalen består av en forside med avkryssing der en bekrefter at IPV-prinsippene, og kravene når det gjelder vannforurensing, er kjent. I sprøytejournalen er kolonnene merket rødt obligatoriske, og de som er lysegrønne er nyttige, men altså ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon.

Kolonnene «Tiltak mot bekk» og «Begrunnelse» er nytt i forhold til den gamle forskriften. Det er satt inn noen eksempler på noteringer som en hjelp til hvilket nivå som bør noteres. Formen på «tabellen» er ikke avgjørende, og enhver står fritt til å utforme dette etter eget hode, men de obligatoriske opplysningene må være med.

Skjemaer for plantevernjournal og veiledere

For de som ønsker å føre plantevernjournalen på egen PC har Norsk Landbruksrådgiving laget et Excel-dokument som kan lastes ned her Plantevernjournalen (OBS! To arkfaner, Forside og Sprøytejournal).

Alternativt kan du laste ned et Word-dokument i A4 format som også kan fylles ut elektronisk.

I tillegg er det laget en PDF-versjon (287kB) som anbefales til utskrift for de som vil notere for hånd.

Det finnes også ulike løsninger der en kan gjøre registreringene elektronisk.

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving har i fellesskap utarbeidet veiledere for IPV i en del kulturer. Disse er nyttige hjelpemidler til å finne fram til integrerte planteverntiltak. Disse og annet fagstoff om IPV finner du her.

Et integrert tiltak som har redusert bruken av kjemiske plantevernmidler er bruk av ThermoSeed. Dette er en helse- og miljøvennlig varmebehandling av kornet. Her brukes det ikke kjemi, og valg av ThermoSeed såkorn er praktisk bruk av integrert plantevern (IPV).