Felleskjøpene har igjennom lengre tid jobbet med alternativer til koksidiostatika. Dels fordi dette er en fordyrende råvare i kraftfôret til norske slaktekyllinger, og dels fordi det potensielt vil kunne være ett sterkt konkurransefortrinn for våre eiere å kunne markedsføre kyllinger der det ikke er benyttet denne type tilsetningsstoffer i fôret.

For norsk fôrbransje vil det isolert sett være uproblematisk å fjerne Narasin fra fôret til kylling, men uten fullgode alternativer kan et slikt grep bli svært problematisk for landets kylling-produsenter. En sannsynlig negativ konsekvens er flere og hyppigere sykdomsutbrudd i besetninger som igjen kan føre til økt bruk av antibiotika i klinisk behandling.

Vår holdning er derfor at det må brukes nødvendig tid og forskningsressurser på å utvikle gode alternativer til Narasin, enten i form av nye råvarer som kan ha preventiv effekt på koksidier eller i form av fôringskonsepter og driftsformer som reduserer faren for sykdomsutbrudd vesentlig.

Med bakgrunn i den kunnskap vi sitter med, vil ikke utfasing av Narasin ha effekt på ESBL og kinolonresistens, da det ikke er påvist noen sammenheng mellom bruk av Narasin og disse utfordringene.

Sammen med den øvrige fjørfebransjen har Felleskjøpet jobbet med alternativer til Narasin og vil fortsette dette arbeidet fremover, og ser positivt på oppmerksomhet knyttet til mattrygghet og kyllingproduksjon.

For eventuelle spørsmål til Felleskjøpet Agri, kontakt:

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Gro Tvedt Anderssen

Kommunikasjonssjef, Thomas Skjennald

Markedssjef kraftfór, Karin Røhne

Produktsjef KROMAT, Trude Ulven