16.02.2017 | Felleskjøpet

Konsernet Felleskjøpet Agri (Felleskjøpet) leverte i 2016 et resultat før skatt på 431,9 millioner kroner. Det er det høyeste overskuddet i konsernets 120-årige historie. Mens resultatet i 2015 var positivt påvirket av gevinster fra eiendomsvirksomheten på over 100 millioner kroner, er 2016-resultatet blant annet styrket som følge av solid drift innen flere av konsernets forretningsområder.

– Det er gledelig at nesten samtlige av Felleskjøpet Agris forretningsområder bidrar positivt til resultatforbedringen. Våre datterselskaper og tilknyttede virksomheter fortsetter også å levere solide tall. Konsernets underliggende drift er med andre ord svært sunn, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Felleskjøpet nådde en omsetning i 2016 på 14,3 milliarder kroner, som er en økning på 6,7 prosent fra 2015 (13,4 mrd.). Også det er rekord. Omsetningsutviklingen er positivt påvirket med 5,9 prosentpoeng som følge av oppkjøpet av Granngården i Sverige i juli i fjor.

Felleskjøpet har lagt bak seg en femårig strategiperiode med en omsetningsvekst på 37 prosent. I samme periode har selskapet gjennomført en rekke effektiviseringstiltak. Dette har gitt gevinster på nær 670 millioner kroner sammenliknet med kostnadsnivået i 2011, hvorav 240 millioner kom i 2016.

Les hele rapporten her. (PDF 5MB)

Sterk detaljhandelsvekst

Felleskjøpet er totalleverandør av teknologi, driftsmidler og utstyr til norsk landbruk, en fullt integrert mel- og bakerivirksomhet, Norges største kornhandler og har en av landets mest kjente butikkjeder. Felleskjøpet satser strategisk på å etablere butikker nærmere de store byene og i kjøpesentre.

Salget i Felleskjøpets butikker bidrar sterkt til vekst i både konsernets omsetning og resultat. Konsernets detaljhandelsvirksomhet omsatte i 2016 for 4,8 milliarder.

Omsetningen fra den norske butikkdriften økte med 10,3 prosent fra 2015 (2,65 mrd.), noe som er langt høyere enn gjennomsnittet for norsk detaljhandel. Resultatet fra virksomheten økte med like mye. Felleskjøpets butikkvirksomhet har hatt en omsetningsøkning på 42 prosent de siste fire årene.

– Tallene bekrefter at vi lykkes med butikkonsepter og markedsføring både i byen og på bygda. Faktisk opplever vi sterkest omsetningsøkning i forbrukersegmentet. Vi har klart å etablere Felleskjøpet som en kjent merkevare, og det gjør at stadig flere byfolk ønsker å lære av det bonden kan, sier Ulvan.

Solide resultater innen både maskin og landbruk

I tillegg til å levere sterke resultater innen detaljhandelsvirksomheten, kan Felleskjøpet også vise til solide resultater innen landbruk og maskin, som volumvekst for alle store varegrupper innen plantekultur. Verkstedene hadde et nytt bra år med over 13 prosent omsetningsvekst. Utstyr til innendørsmekanisering økte med nær sju prosent.

– Til tross for tøff konkurranse i markedet, har selskapet i 2016 befestet sin posisjon innen flere viktige områder. Blant annet beholder vi posisjonen som markedsleder på traktor, og vi tar en stadig større andel av kraftfôrsalget, sier Ulvan.

Fremtidsrettede investeringer

Felleskjøpet har investert over om lag 2,5 milliarder i norsk matproduksjon de siste årene, inkludert utvikling av fabrikker, miljøvennlig teknologi, nye butikker og landbrukssentre, samt forskning og utvikling.

I 2016 åpnet selskapets største kraftfôr-investering noensinne på Kambo i Moss. Med en årlig kapasitet på 300 000 tonn utgjør Kambo nesten en tredjedel av Felleskjøpets totale kraftfôr-produksjon.

– Det nye anlegget på Kambo sikrer bedre bruk av norske fôrråvarer, og vi bruker 25 prosent mindre energi per produserte tonn kraftfôr. Det sparer vi og våre 44 000 medlemmer svært mye penger på i det lange løp. Investeringene våre handler om å skape lønnsom vekst for eierne våre, sier Ulvan.

Gjennom datterselskapet Cernova åpnet Felleskjøpet en ny havremølle i Skien i 2016. I tillegg kjøpte Norgesmøllene halvparten av aksjene i Esbjerg Havnesilo, som eier 90 prosent av melprodusenten Valsemøllen i Danmark. Høsten 2016 ble Felleskjøpets nye store landbrukssenter på Romerike sør for Gardermoen påbegynt, og åpningen skjer våren 2017.

Landbrukets leverandørnæring på kartet

På oppdrag for Felleskjøpet gjennomførte Menon Economics i 2016 den første verdiskapings- og ringvirkningsanalysen av landbrukets leverandørnæring. Den viser at leverandørene til landbruket – altså bedriftene som leverer varer og tjenester til norske bønder – står for en økonomisk verdiskapning på 12 milliarder kroner årlig. Totalt sysselsetter leverandørnæringen 17.000 personer, i alle landets fylker. Leverandørnæringen bidrar også til fellesskapet gjennom skatteinntekter på nær 3 milliarder kroner.

– Vi som leverer til norsk landbruk er en moderne, produktiv og innovativ næring. Vi skaper store økonomiske verdier, men vi bidrar også med kompetanse, teknologi og tjenester som gjør at vi har et landbruk i verdensklassen når det gjelder trygg og sunn mat, dyrehelse, miljø og bærekraft. Vi skal fortsette arbeidet med å synliggjøre verdiene som landbruksleverandørene skaper, for norske hjem kommer til å trenge mat på bordet også i fremtiden, avslutter Ulvan.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

2016

2015

Omsetning

14 282

13 387

Driftsresultat

512,7

579,0

Resultat før skatt

431,9

430,7

Resultat etter skatt

364,4

330,3

Egenkapitalandel

31,2%

34,1%

Egenkapitalavkastning etter skatt

14,0%

14,5%

Les hele rapporten her. (PDF 5MB)