04.01.2019 | Håvard Simonsen

– Landbruket vil kunne få en sterkere innflytelse ved å være samlet i NHO, sier styreleder Anne J. Skuterud.

Beslutningen om å søke medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er resultatet av en prosess som startet våren 2017. Da ba styret administrasjonen utrede hvordan Felleskjøpet kan bidra til gode rammevilkår for bonden og langsiktighet for næringen gjennom næringspolitisk arbeid og sin arbeidsgivertilknytning. Bakgrunnen var at næringspolitikk er en prioritert satsing i Bondeløftet 2020.

Saken ble lagt fram på distriktsrådsledermøtet i januar 2018 og for de øvrige tillitsvalgte i mai og juni. Her var næringspolitikk tema og om et medlemskap i NHO Mat og Drikke er et alternativ for å oppnå målene i Bondeløftet 2020.

– Tilbakemeldingene var nesten entydige og støttet de vurderinger styret har gjort. Blant annet mener mange at landbruket vil stå sterkere ved å være samlet i NHO Mat og Drikke, sier Skuterud, og viser til at TINE og Nortura er medlemmer.

Kamp om oppmerksomheten

– Fra styrets side er det et sentralt poeng at vi ønsker å delta på viktige arenaer for påvirkning av næringspolitikken og der vi kan profilere Felleskjøpet og landbruket. Vi har et tett og godt samarbeid med Bondelaget, Småbrukarlaget og de andre samvirkeorganisasjonene, blant annet gjennom Norsk Landbrukssamvirke. I tillegg har vi kommet til at et tettere samarbeid med NHO kan være tjenlig for å øke landbrukets innflytelse i NHO, og på denne måten også øke landbrukets innflytelse i samfunnet, sier Skuterud.

– Hva mener du er grunnen til at det i denne prosessen knapt har vært noen innvendinger mot NHO-medlemskap?

– Jeg tror det dreier seg om at fokuset på langsiktige rammebetingelser for landbruket er viktigere enn før. Vi har store temaer som kjøttforbruk og klima som utfordrer næringen. Vi har også muligheter innenfor det grønne skiftet som vi må få realisert. I tillegg så er mye av motstanden tatt ut ved at TINE og Nortura er medlemmer. Det er jo i stor grad de samme bøndene, sier Skuterud.

Skuterud har ved gjentatte anledninger ytret ønske om å få landbruket og norsk matproduksjon høyere på den politiske dagsorden. Hun har også kritisert regjeringen for å ha utelatt landbruket i perspektivmeldingen og i andre sammenhenger der den framtidige verdiskapingen i Norge blir diskutert.

– Vi har gjentatte ganger dokumentert at vår næring og matkjedene bidrar med en betydelig verdiskaping. Vår verdiskaping skjer over hele landet og bidrar til å sikre aktivitet og bosetting der mange andre næringer glimrer med sitt fravær. I tillegg vil landbruket med sine ressurser og kompetanse være en naturlig og stor aktør i det grønne skiftet mot et mer klimavennlig samfunn. Vi er jo den «grønne næringa»! Men i debatten framstilles vi ofte mer som et problem enn en løsning. Her har næringa en betydelig jobb å gjøre, og i Felleskjøpet kjenner vi et stort ansvar for å bidra i den jobben, sier Skuterud, som mener NHO er en viktig kanal for påvirkning.

– Det er disse forholdene vi ønsker å skape oppmerksomhet om og få større forståelse for gjennom et medlemskap i NHO, sier hun.

– Hvordan ser du for deg forholdet mellom Felleskjøpets bruk av Norsk Landbrukssamvirke (NL) og NHO?

– I NL er det utviklet en ny strategi som vi skal bidra til å realisere. Den fokuserer på at samvirkene skal ha en sterk stilling i samfunn og marked, og være en arena for strategiske drøftinger og koordinering mellom landbrukets organisasjoner. NL skal være en felles interesseorganisasjon for landbrukssamvirkene, og vil også være en nyttig møteplass for å samordne arbeidet inn mot NHO Mat og Drikke, sier Skuterud.

Fjerde største

Administrasjonen har hatt dialog med NHO Mat og Drikke om hvilke muligheter Felleskjøpet Agri har for gjennomslag i NHO-systemet og hvordan en eventuell overgang kan håndteres når det gjelder arbeidsgiverspørsmål og andre tema. Ved en innmelding kan Felleskjøpet få full tilgang til verv og det næringspolitiske arbeidet fra og med opptakstidspunktet. Felleskjøpet Agri vil være den fjerde største medlemsbedriften i NHO Mat og Drikke.

Felleskjøpet Agri er i dag medlem av Spekter, men vil melde seg ut så snart formalitetene rundt et NHO-medlemskap er på plass.