07.02.2017 | Amund Dønnum, prosjektleder Felleskjøpet

I samarbeid med Rema 1000, Mesterbakeren, Norgesmøllene og TINE gjennomføres det nå to prosjekter for å stimulere til økt norsk økologisk produksjon.

Økologifond og økofôr

Samarbeidet med Rema 1000, Mesterbakeren og Norgesmøllene har resultert i etableringen av et økologifond på 10 millioner kroner med formål om økt økologisk matkornproduksjon. Fondet skal blant annet bidra til dekning av merkostnader for omlegging og legge til rette for økt lønnsomhet i verdikjeden.

TINE og Felleskjøpet har etablert et pilotprosjekt i samarbeid med en gruppe økologiske melkebønder i Østfold. Det skal produseres mellom 8 og 9 millioner liter økologisk melk basert på et økofôr med tilnærmet 100 prosent kortreiste norske råvarer.

Felles for begge prosjektene er at de skal bidra til økt norsk produksjon av økologiske varer for å imøtekomme den økende etterspørselen i markedet. Alternativet er at den økte etterspørselen etter økologisk mat blir dekket av importerte råvarer og ferdigvarer - da blir norsk landbruk stående på sidelinja. Det er ikke norske bønder tjent med.

– Felleskjøpet har som mål å bidra til å øke den norske økologiske produksjonen, siden vi trenger mer økologiske råvarer både til vår kraftfôrproduksjon og til matmjøl- og bakerisektoren. Disse samarbeidene er derfor både viktige og riktige, sier Trond Fidje, direktør landbruk i Felleskjøpet.

Unik mulighet for omlegging til økologisk korndyrking

Felleskjøpet Agri vil kommende vekstsesong tilby kornprodusenter på Østlandet som har forutsetninger for å lykkes med økologisk matkorn en 5 års avtale for omlegging til økologisk korndyrking. De som griper denne sjansen får tilbud om følgende:

 • 1 kr/kg i karenstillegg for korn, erter, oljevekster og åkerbønner begrenset oppad til 400 kg/daa for enten 1. eller 2. år karens. Produsenten står fritt til å velge hvilket karensår tillegget skal benyttes, slik at dette på en best mulig måte kan tilpasses produsentens skifteplaner og agronomiske vurderinger.
 • Kontraktstillegg for økologisk matkorn på 0,3 kr/kg utover gjeldende noteringspris og ordinære øko-tillegg (for år 3-5)
 • Kontraktstillegg for annet økologisk korn på 0,1 kr/kg utover gjeldende noterinspris og ordinære øko-tillegg (for år 3-5)
 • 5 år med forutsigbarhet

Avtalen har et fornuftig sett av forpliktelser som blant annet omfatter:

 • Det skal i løpet av kontraktstiden dyrkes hvete med sikte på å oppnå økologisk mathvetekvalitet i 2 sesonger.
 • Kontrakten tegnes kun der arealet gir grunnlag for leveranser > 20 tonn pr sesong beregnet etter midlere avlingsnivå
 • Kontraktstillegget (for år 3-5) gjelder for hvete, bygg og havre. Rug kun etter nærmere avtale.
 • Produsenten må levere all salgbar kornavling til Felleskjøpet Agri
 • Leveransen og dyrkingsarealet skal være godkjent av Debio i kontraktsperioden

Er du allerede økologisk produsent men har ytterligere arealer som i dag dyrkes konvensjonelt, som kunne egne seg for omlegging til økologisk, er vi også interessert i å komme i kontakt med deg. Felleskjøpet ser også på muligheten for å knytte til seg eksisterende økologiske produsenter for en leveranseavtale på årets produksjon. 

Produsenter som ønsker nærmere informasjon om avtale for omlegging til økologisk korndyrking kan kontakte Felleskjøpet Agri:

Buskerud og Vestfold:  

 • Wenche Myhre Dahle, mob: 957 87 383
 • Trygve Bjørge, mob:  958 10 093

Akershus og Østfold:

 • Arne Lund mob:  957 59 562
 • Bjørn Eivind Engebretsen mob:  992 05 593

Hedmark:

 • Bjørnar Vasaasen mob: 959 26 252
 • Oskar Hjermstad mob: 913 97 255

Oppland:

 • John Ove Hoel mob: 482 80 537

Stort behov for økologiske åkerbønner

For å lykkes med lage et økofôr basert på norske råvarer vil det være behov en betydelig økning i produksjon av norsk økologisk proteinråvare. Felleskjøpet har et stort ønske om å lykkes med dette og vil derfor for sesongen 2017 tilby en prisøkning på økologiske åkerbønner utover eksisterende noteringspris og økotillegg med 1,2 kr/kg. Videre legges det til rette for mottak i sesong ved Askim, og produsenter på Østlandet vil få tilbud om innfrakt til en fastpris på 1500 kr/tur for rasjonelle leveranser.

– Felleskjøpet ønsker å strekke seg langt for å sikre et tilstrekkelig volum med norsk proteinråvare til vårt samarbeidsprosjekt med TINE. Vi håper at vi med disse tiltakene får med oss bøndene på en frisk satsning for å klare målet om å lage tilnærmet 100 prosent norsk melk», sier Fidje.

Felleskjøpet oppfordrer alle som kan vurdere økologiske åkerbønner til å ta kontakt. Felleskjøpet har god tilgang på såfrø og vil legge forholdene mest mulig til rette for å få til en god satsning på økologiske åkerbønner.

– Vi håper mange benytter seg av denne muligheten på økologiske åkerbønner, men vil samtidig gjøre oppmerksom på at økologiske åkerbønner krever en forholdsvis lang vekstsesong. Det er derfor i all hovedsak produsenter i Østfold, Vestfold og sør i Akershus dette vil være mest aktuelt for. Men er du interessert og lurer på om dette kan være aktuelt for deg så ta kontakt, er oppfordringen fra markedssjef kornhandel i Felleskjøpet, Kristian Thunes.

Økologiløft på mottak av korn, åkerbønner og oljevekster

For mottak av økologisk korn, åkerbønner og oljevekster gjennomføres det nå et betydelig løft. Det vil i 2017 legges til rette for mottak av økologisk korn i sesong ved henholdsvis Larvik, Lena, Askim og Eidsvoll ved timebestilling. Videre legges det til rette for mottak av åkerbønner i sesong ved Askim og for oljevekster i sesong ved Bjørkelangen.

Når det gjelder korn er det ennå ikke avklart i detalj hvilke arter og kvaliteter som det vil åpnes for ved de ulike anleggene. Etter 1. oktober vil det i tillegg til de mottak som beskrevet over også være mulig å levere økologisk til Gran og Eiker. I Trøndelag kan du på timebestilling levere økologisk bygg til Rindsem, økologisk havre til Hoff Sundnæs og begge slag til Melhus.

– Vi gjennomfører nå en betydelig strukturendring på mottakssiden for økologisk korn, åkerbønner og oljevekster. Vi har hatt som mål å tilrettelegge på en god måte for mottak av økokorn på begge sider av Oslofjorden og i kornområdene nord for Oslo. Dette er i tråd med de ønsker og behov vi har fått signal om fra produsentene, uttaler Arnfinn Sjøseth, industrisjef korn og plantekultur i Felleskjøpet.

Positive melkebønder i Østfold

Ole Røed, som er talsperson for de økologiske melkeprodusentene i Østfold, ser positivt på de tiltakene Felleskjøpet nå iverksetter. Han trekker frem viktigheten av at det tilrettelegges strukturelt for mottak av økologisk råvare og synes de insentivene som blir presentert i forhold til å få en satsning på norsk proteinråvare er gode.

– Dette er helhjertet og viktig klimabidrag fra Felleskjøpet, sier Røed og håper produsentene er smarte og responderer på tilbudet.

– Åkerbønner gir verdifulle proteiner og er jo en fantastisk forgrøde som igjen vil øke avlingene av norsk økologisk korn. Han anbefaler allerede nå å ta denne veksten inn i skifteplanen og forventer at det finnes nok såvarer av dette.

– Vi følger spent med på hvilke grep økologifondprosjektet vil gjøre for å få nye produsenter og mer areal slik at vi blir mer robuste, avslutter en oppglødd Røed.