Norge har de samme regler som i EU. I denne perioden vil det bli gjort en gjennomgang av dokumentasjon mv som skal danne grunnlag for en ny vurderingen av glyfosat i Europa. Felleskjøpet Agri har sikret god tilgang på glyfosatprodukter for sesongen 2016. 

Se også informasjon fra Mattilsynet.

Bakgrunn for vedtaket

Opprinnelig var det lagt opp til at glyfosat skulle få en fornyet godkjenning på 15 år fra 30.06.2016. På grunn av fokuset på eventuell uheldige egenskaper til glyfosat foreslo EU-Kommisjonen 7 år godkjenning. I mai i år skulle det stemmes over dette, men avstemningen ble utsatt. Grunnen til dette var at enkelte medlemsland ville vente til glyfosat var ferdig vurdert i ECHA (EU sin faginstans på kjemikalier). 

EU-Kommisjonen forslo dermed en administrativ forlengelse på 18 måneder inntil klassifisering i ECHA var klar, men dette forslaget fikk heller ikke tilstrekkelig oppslutning.

EU-Kommisjonens forslag på forlengelse ble da sendt til et appellutvalg - ankeorgan for beslutninger i EU. Apellutvalget behandlet saken 24. juni, men det ble heller ikke her kvalifisert flertall verken for eller imot forlengelse.

EU-Kommisjonen behandlet saken igjen 29. juni og det ble besluttet å gi det aktive stoffet administrativ forlengelse frem til 31.12.2017.