04.04.2018 | Felleskjøpet

Metangass spiller en hovedrolle i klimaregnskapet. Ifølge forskning.no har andelen menneskeskapt metangass i atmosfæren doblet seg de to siste århundrene. I dag kommer omtrent 60 prosent av metanutslippene fra menneskeskapte kilder, som fossilt brensel, kull, husdyrhold, risproduksjon og avfallsdeponier. Som fôrprodusent har Felleskjøpet tatt ansvar og fra 1. september 2017 ble en ny versjon av drøvtyggerfôrserien FORMEL Biff som reduserer utslipp av metan fra storfe sluppet. Tilsvarende fôr til alle drøvtyggere blir lansert i løpet av første halvdel av 2018.

Dobbel effekt

Produksjon av metan i vomma hos drøvtyggere er en energikrevende prosess, og det er beregnet at dyra taper 5-15 prosent av energien i fôret på metanproduksjon. Felleskjøpet har funnet en løsning i Agolin Ruminant som består av essensielle oljer. Tilsetningen hemmer metanproduksjonen og øker fôreffektiviteten hos dyra med 5-8 prosent.
– Dette er et gjennombrudd på drøvtyggere. Vi påvirker og reduserer metanproduksjonen samtidig som vi øker utnyttelsen av fôret. I praksis betyr det at produsenter får flere kilo kjøtt på samme mengde fôr. Det betyr bedre økonomi for produsenter, samtidig som storfekjøttproduksjonen blir mer klimavennlig, sier Knut Røflo, administrerende direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Det er gjort en rekke vitenskapelige fôringsforsøk i Europa som dokumenterer virkningene av Agolin Ruminant på både okser og mjølkekyr. Her har tilsetningen redusert produksjonen av metangasser med 15-20 prosent. Forsøkene viser at utslippet av metan reduseres med rundt 10 kg årlig per okse.

CO2-deklarerer alt kraftfôr

Norge skal kutte sine klimagassutslipp betydelig innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Landbruket spiller en viktig rolle for å nå denne målsetningen. Kravene om en mer bærekraftig husdyrproduksjon og reduksjon av klimagasser opptar hele næringen. Gjennom prosjektet «Klimasmart landbruk», som blant annet jobber med å kartlegge utslipp knyttet til driften på den enkelte gård, jobber Felleskjøpet med måling og bedre kunnskap på feltet.

– Felleskjøpet er bondens partner og har et viktig ansvar på vegne av hele næringen, og derfor lanserte vi i fjor CO2-deklarering av alle våre kraftfôrvarianter. Slike målinger gir muligheter til å sette bærekraft inn i et økonomisk system slik at vi kan ta bedre beslutninger i klimaspørsmål. Det som ikke kan måles kan heller ikke styres skikkelig, og dette gir oss viktig kunnskap for å møte klimautfordringene, forklarer Røflo.

Fôrutvikling har bidratt sterkt til resultatfremgang og klimagevinster de senere årene. Bedre innsikt om klimaavtrykk vil bety mye for å utvikle det fôret som gir høyest ytelse og minst mulig klimapåvirkning.