04.04.2018 | Felleskjøpet

I Bondeløftet 2020 har Felleskjøpet fastslått at en av konsernets hovedstategier er «å gjøre landbruket viktigere i det grønne skiftet». Noen av de viktigste grepene er å «rydde» i eget hus og gjøre konsernet mer klimavennlig, tilby landbruket og forbrukermarkedet produkter og løsninger som tar hensyn til klima, miljø og lønnsomhet, og finne fram til og utvikle nye forretningsmuligheter.

– Felleskjøpet skal være en grønn partner. Vi ønsker å hjelpe både bonde og forbruker med å gjøre riktige klimavalg, sier direktør Halfdan Blytt.

Klimaregnskap

Felleskjøpet kan for første gang presentere et fullstendig klimaregnskap for virksomheten i morselskapet. Regnskapet, som er utarbeidet av selskapet DNV GL etter anerkjente internasjonale standarder, gjelde for 2016 og omfatter egen virksomhet og transporttjenester levert av underleverandører.

Felleskjøpet Agri hadde et samlet utslipp av klimagasser på 43 750 tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Av dette stammer 30 607 tonn fra transportvirksomheten og 12 518 tonn er knyttet til industriell produksjon av kraftfôr og korntørking.

– Klimaregnskapet gir oss en god oversikt over hvor utslipp kan kuttes og har vi har startet arbeidet med å prioritere tiltak, sier Blytt.

Klimaprosjekter

Felleskjøpet arbeider med en rekke miljørettede prosjekter, ikke minst innen transport og logistikk, som avsetter et av konsernets mest betydelige klimaavtrykk. Her er noen eksempler:

• I en ny kontrakt mellom Felleskjøpet og Ulvan Rederi investerer rederiet i en ny miljøvenlig båt med LNG som drivstoff som reduserer utslippene av CO2 og NOX med henholdsvis 25 og 95 prosent. Båten har stor batteripakke som gjør at den kan ligge ved kai og drive palleheiser og kran uten motorene i gang.
• Nye større modulvogntog med opptil 40 tonn nyttelast reduserer antall kjøringer. Det testes også nye fleksible og mer miljøvennlige bulktrailere.
• Kombinerte containere for bulkvarer som kraftfôr, som kan benyttes både på bil og tog, gir muligheter for mer togtransport.
• Felleskjøpet vil vurdere biler som bruker biogass som drivstoff så snart dette blir tilgjengelig for tyngre lastebiler.
• Felleskjøpet er også i diskusjon med leverandører av elektriske lastebiler. I første omgang vil det være snakk om mindre distribusjonsbiler, men Felleskjøpet håper også å kunne være tidlig ute med elektriske trekkvogner.

I tillegg til mer miljøvennlige kjøretøy har Felleskjøpet tatt i bruk et transportstyringssystem som sikrer større fyllingsgrad på bilene og generelt bedre logistikk. Dette betyr færre biler, færre transportkilometer og mindre utslipp.

Klimateknologi

Ny teknologi driver jordbruket i mer klimavennlig retning og Felleskjøpet og selskapets leverandører ligger helt i front av utviklingen. Felleskjøpet har allerede lang erfaring med preisjonsjordbruk både i husdyrhold og planteproduksjon. Selskapet ligger også i front innenfor fôr og fôring, der kompetansemiljøet i Felleskjøpet Fôrutvikling har utviklet et både mer lønnsomt og mer miljøvennlige fôrsortiment i kombinasjon med den genetiske utviklingen som har skjedd i norsk husdyravl.

– Dette og mye mer underbygger Felleskjøpet som en grønn partner. Vår drift og våre produkter skal ha et så lavt klimaavtrykk som mulig og våre løsninger skal bidra til en bærekraftig matproduksjon, sier Blytt.