Da alt av stoler var hentet fram fra kjeller og loft på Gran Gård, og folk i tillegg hadde benket seg i trapper og naborom, kunne Jøran Narum ønske «vælkømmin» til 144 frammøtte på kretsmøtet for Østre og Vestre Toten.

– Det er alltid stor oppslutning på kretsmøtene her, men dette er rekord, konstaterte Peter Lunden, butikksjef på Lena.

Forsamlingen fornektet seg ikke. Debatten ble like aktiv som jordbruket på Toten. Til sammen har de to kommunene 165 000 dekar jordbruksareal og en omfattende og variert matproduksjon, blant annet med 12,5 prosent av landets frilandsgrønnsaker.

Fra styret var det Arne Elias Østerås som tok totningene gjennom resultatene for 2015 og de andre sakene på dagsordenen.

Tallene ble tydelig godt mottatt, for få, om noen, stilte spørsmål til selve resultatet. Det var også svært få kommentarer til styrets forslag om bonus. Østerås viste til balansegangen mellom utbytte og å sikre selskapets videre drift, og poengterte for egen del at han var komfortabel med å la penger stå igjen i Felleskjøpet. – Jeg ville vært mer skeptisk til å holde igjen penger i et selskap med mindre avkastning på egenkapitalen, sa han.

Kornlogistikk

Mange tok opp spørsmål rundt korn. Flere var opptatt av at kornhåndteringen må være så rasjonell som mulig. De viste til at ordningen med leielagring stimulerer til å levere direkte fra jordet og mente derfor at Felleskjøpet delvis har seg selv å takke for at det topper seg i innhøstingssesongen. Det ble også pekt på at bønder med gårdsanlegg bør få mer betalt for å ta hånd om eget korn og bidra til at mottak og transport kan fordeles utover i sesongen. Flere var inne på at rasjonelle leveranser med basis i forhåndsprøver vil gjøre det enklere å tilfredsstille møllenes ønsker om større partier med ensartet vare. Det ble understreket at kornbøndene må få klarere og tidligere signaler om hva de skal dyrke i forhold til hva markedet vil ha både av mat- og fôrkorn.

På direkte spørsmål om økte analysekostnader, svarte Østerås at prisingen er til selvkost, men at Mattilsynets krav om å dokumentere stadig flere parametere gjør analysene mer omfattende.

Som ventet var medlemmene på Toten opptatt av at den såkalte stedskorrigeringen for korn levert ved Lena-mottaket ble økt med ett øre/kg inneværende sesong. Det ble vist til at det var inngått en avtale med Felleskjøpet da den konvensjonelle kraftfôrproduksjonen på Lena ble lagt ned om at stedskorrigeringen ikke skulle øke.

Direktør landbruk i Felleskjøpet Agri, Trond Fidje, var til stede på kretsmøtet og svarte på innspillene ved å forklare om arbeidet som nå pågår rundt verdikjeden korn/kraftfôr.

– Vi må drive rasjonelt for å sikre økonomien i kornhåndteringen. Det vil alle tjene på, sa Fidje.

Butikk og FFF

Østerås gikk gjennom nysatsingen på senterbutikkene Felleskjøpet Fôr og Fritid (FFF), og pekte på at forretningsutvikling på nye områder må ta noe tid. Målet er at FFF skal gå med 0-resultat i 2016.

Mens enkelte uttrykte utålmodighet, var andre opptatt av at FFF må få noe mer tid på seg for å vise hva konseptet kan gi. Generelt uttrykte flere seg positivt til at Felleskjøpets butikkvirksomhet bidrar til god profilering av Felleskjøpet, landbruket og bonden.

Økologisk

Toten-kommunene hadde i fjor økologisk produksjon av ulike slag på 3762 dekar, og Felleskjøpet har nylig vedtatt å fortsette produksjonen av økologisk kraftfôr på Lena.

I salen var det likevel noen som tok opp at Felleskjøpet må gå klarere i bresjen for økologisk landbruk. Trond Fidje svarte blant annet at ledelsen har slått fast at Felleskjøpet skal være en like god leverandør overfor økologiske som konvensjonelle produsenter.