09.11.2016 | Felleskjøpet

Verdiskapings- og ringvirkningsanalysen, so m er gjennomført av Menon Economics for Felleskjøpet Agri, viser at leverandørene til landbruket – altså bedriftene som leverer varer og tjenester til norske bønder – står for en økonomisk verdiskapning på 12 milliarder kroner årlig. Totalt sysselsetter landbrukets leverandørnæring 17.000 personer, i alle landets fylker.

– Andre næringer har vært dyktige til å få frem betydningen av leverandørkjeden. Det er viktig for oss også å få frem at landbrukets leverandører er en moderne næring med høy verdiskaping, og ikke minst: Det er en næring for hele landet, sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri, den største virksomheten i landbrukets leverandørnæring.

Ulvan er også opptatt av den rollen landbruket kommer til å spille i det grønne skiftet.

– Leverandørnæringen er nøkkelen til at landbruket skal lykkes med det grønne skiftet. Vi skal gjøre vår del, men for å utløse det fulle potensialet må myndighetene forsterke insentivene. Stortinget må vise vilje til å delta i klimadugnaden. Næringsrettede klimaforskningsprosjekter bør prioriteres høyt for å stimulere til ytterligere innovasjon innen for eksempel både fôrutvikling og produksjonsteknologi, sier Ulvan.

Det er første gang denne delen av norsk landbruk er kartlagt. Tidligere analyser har fokusert på hva landbruket genererer av sysselsetting og verdiskaping fra frøet sås til maten havner på bordet. Men landbruket skaper også ringvirkninger ved å kjøpe varer og tjenester fra en leverandørnæring, som på sin side jobber med å utvikle teknologi og tjenester som kan gjøre bondens hverdag enda bedre.

Høy verdiskaping

Totalt omsetter leverandørbedriftene til landbruket for 23 milliarder kroner, og Menons analyse konkluderer med en verdiskaping for bransjen på 12 milliarder kroner. Dette er det virksomhetene sitter igjen med til lønn, avskrivinger, utbytte og skatter. Leverandørnæringen bidrar også til fellesskapet gjennom skatteinntekter på nær 3 milliarder kroner.

– Vi som leverer til norsk landbruk er en moderne, produktiv og innovativ næring. Vi skaper store økonomiske verdier, som denne analysen viser, men vi bidrar også med kompetanse, teknologi og tjenester som gjør at vi har et landbruk i verdensklassen når det gjelder trygg og sunn mat, dyrehelse, miljø og bærekraft. Og ikke minst bidrar vi til en bedre arbeidssituasjon for bonden. Vi skaper verdier på mange plan, sier Ulvan.

Sysselsetting i hele landet

Leverandørnæringens sysselsetting på 17.000 er svært spredt geografisk og er betydelig i alle landets fylker. Aller flest sysselsetter landbrukets leverandørnæringen i Hedmark, Oppland, Rogaland og Trøndelag.

Sysselsettingen i leverandørnæringen kommer i tillegg til selve landbruket og næringsmiddelindustrien. Legger man sammen disse tre delene, er samlet sysselsetting drøyt 120.000 personer.

– Landbruket er blant Norges viktigste næringer og er den viktigste næringen for sysselsetting og verdiskaping i distriktene. Dette blir enda tydeligere når vi tar med ringvirkningene, slik denne analysen gjør, sier Sveinung Fjose, managing partner i Menon Economics, som har gjennomført analysen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør tlf. 977 27 217