15.09.2014 | Felleskjøpet

​EU innførte forbud mot fiskemel i fôr til drøvtyggere allerede i 2002. Norske myndigheter har fram til nå hatt en egen tolkning av regelverket der norske kraftfôrprodusenter har kunnet produsere fjørfe- og svinefôr på samme linjer som der det produseres drøvtyggerfôr, men ikke til samme tid. Etter påtrykk fra ESA, har myndighetene varslet at Norge nå vil følge regelverket fullt ut, noe som krever fysisk adskilte produksjonslinjer for fôr til drøvtyggere. Mattilsynet har gitt kraftfôrbransjen frist til 15. juni med å tilpasse seg dette.

-Endringene knyttet til bruk av fiskemel i kraftfôr har skjedd raskt og hele næringen har måttet snu seg rundt. Felleskjøpet har omorganisert og lagt om sin produksjonsstruktur for å møte de nye kravene. Først og fremst er det økte fraktkostnader som blir følgene for oss kraftfôrprodusenter, sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri.
Det er beregnet at fraktkostnadene vil øke med mellom 20 – 25 millioner for Felleskjøpet Agri med de nye kravene.
-I de første månednene dekkes de økte kostnadene av Felleskjøpet, men på sikt vil dette føre til økte kostnader som bonden må bære, påpeker Ulvan.

Samme gode fôr-kvalitet

Felleskjøpet Agri foretar nå endringer og tilpasninger i og mellom kraftfôrfabrikkene, slik at FORMEL-blandinger til drøvtyggere blir produsert på linjer som er fysisk adskilt fra linjer der det produseres fjørfe- og svinefôr.
– Med den korte fristen har vi måttet finne løsninger som kan gjennomføres raskt på bakgrunn av veiledningen fra Mattilsynet. Etter hvert vil vi se om produksjonen kan optimaliseres ytterligere. På lengre sikt vil vi vurdere å etablere egne drøvtyggerlinjer ved de store fabrikkene våre, som tilfredsstiller regelverket. Vi sikrer at kvaliteten opprettholdes slik at de gode produksjonsresultatene til husdyrprodusentene blir de samme, sier Ulvan De store fabrikkene på Kambo utenfor Moss og Skansen i Trondheim vil fortsette å bruke fiskemel. Her vil det produseres fjørfe- og svinefôr. Drøvtyggerfôret som fram til nå har vært produsert ved Kambo blir i hovedsak flyttet til fabrikken på Stange. Tilsvarende flyttes hovedtyngden av drøv-produksjonen ved Skansen til fabrikken i Steinkjer. Der det produseres drøvtyggerfôr, kan det fortsatt også produseres blandinger til fjørfe og svin som ikke inneholder fiskemel.