06.03.2018 | Felleskjøpet

Metangassutslipp fra drøvtyggere er en kjent sak i klimadebatten og utgjør en viktig del av klimaregnskapet for landbruket. I dag kommer omtrent 60 prosent av metanutslippene fra menneskeskapte kilder, som fossilt brensel, kull, husdyrhold, risproduksjon og avfallsdeponier. Landbruket må reduserer sine utslipp for å oppfylle sine klimaforpliktelser, og Felleskjøpet jobber med å utvikle nye og grønnere løsninger for næringen. Fra 1. mars slippes en nyutviklet versjon av kraftfôrserien FORMEL som reduserer utslipp av metan.

MER KLIMAVENNLIG OG EFFEKTIV PRODUKSJON

Produksjon av metan er en energikrevende prosess for dyra, og det er beregnet at drøvtyggere taper 5-10 prosent av energien i fôret på metanproduksjon. Felleskjøpet har utviklet et kraftfôr tilsatt planteekstrakt som består av essensielle oljer, og tilsetningen hemmer metanproduksjonen og øker fôreffektiviteten hos dyra med 5-8 prosent.

– Bønder over hele verden har lenge vært kritisert når det gjelder klimautslipp fra husdyr. Derfor er dette er et stort gjennombrudd for drøvtyggere. Vi påvirker og reduserer metanproduksjonen samtidig som vi øker utnyttelsen av fôret. I praksis betyr det at bøndene får flere kilo kjøtt og mer melk på samme mengde fôr. Det betyr bedre økonomi for produsenter, samtidig som kjøtt- og melkeproduksjonen blir mer klimavennlig, sier Knut Røflo, administrerende direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Det er gjort en rekke vitenskapelige fôringsforsøk i Europa som dokumenterer virkningene ved bruk av slik planteekstrakt på både okser og mjølkekyr. Her har tilsetningen redusert produksjonen av metangasser med 15-20 prosent. Forsøkene viser at utslippet av metan reduseres med rundt 10 kg årlig per okse. Felleskjøpets nyutviklede fôr er spesialtilpasset for norske forhold.

CO2-DEKLARERER ALT KRAFTFÔR

Norge skal kutte sine klimagassutslipp betydelig i alle sektorer innen 2030, og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Landbruket spiller en viktig rolle for å nå denne målsetningen. Kravene om en mer bærekraftig husdyrproduksjon og reduksjon av klimagasser opptar hele næringen. Felleskjøpet jobber med måling og bedre kunnskap på feltet.

– Vi tror forbrukerne vil etterspørre klimamerking av produkter i fremtiden, og da må hele verdikjeden ta ansvar. Felleskjøpet jobber på vegne av hele næringen, og derfor har vi begynt å CO2-deklarere alle våre kraftfôrvarianter. Slike målinger gir muligheter til å sette bærekraft inn i et økonomisk system slik at vi kan ta bedre beslutninger i klimaspørsmål. Det som ikke kan måles kan heller ikke styres skikkelig, og dette gir oss viktig kunnskap for å møte klimautfordringene, forklarer Røflo.

Forskning og utvikling av dyrefôr har bidratt sterkt til resultatfremgang og klimagevinster de senere årene. Bedre innsikt om klimaavtrykk vil bety mye for å utvikle det fôret som gir høyest ytelse og minst mulig klimapåvirkning.