04.04.2018 | Felleskjøpet

Gjenbruk av ressurser og resirkulering er helt avgjørende for storsamfunnet skal målene om å bli klimanøytrale nås. Med Paris-avtalen og forpliktelsene som ligger i denne har Norge en stor jobb frem mot 2040 med å redusere sine utslipp. Landbruket som alle andre bransjer skal og må ta sin del av kuttene, men landbruket har også en annen viktig rolle – store mengder av naturens nærings-stoffer kan utnyttes og resirkuleres gjennom smart produksjon.

-Matproduksjon utnytter næringsstoffer gjennom planter og dyr. I disse prosessene ligger det store muligheter for gjenbruk og resirkulering av avfall, restprodukter og biomasse. Slik kan restprodukter utnyttes til nyttige produkter som fôr, energi og materialer. Felleskjøpet jobber med flere tiltak og har i 2017 jobbet frem både nye jordprodukter og investert i bedre utnyttelse av råvarer fra slakteprosesser, sier Andre Monsrud, utviklingssjef grønn konkurransekraft i Felleskjøpet Agri.

Nye jordprodukter gir bedre husdyrgjødsel

Utfordringer med torv og negative effekter av utvinning av denne råvaren til jordprodukter har ført til innovasjon med bruk av restprodukter fra landbruket. Torvutvinning fører med seg CO2-utslipp og Felleskjøpet har derfor jobbet lenge med å utvikle gode alternativer til torv i jord til hage- og hobbybrukere. I 2017 lanserte vi vår første helt torvfrie jord og har utviklet nye konsepter for en hel jordserie med bruk av reststoffer fra landbruket.
-Å finne gode alternativer til torv i jordprodukter har vært en prioritert oppgave hos Felleskjøpet. Både hageavfall og bark er testet for å finne gode løsninger. Det samme er kornavrens og tørstoff fra husdyrgjødsel som begge er naturlige restprodukter i landbruket, og spesielt husdyrgjødsel har vist seg å være effektivt både for jordproduksjonen og bonden, sier Monsrud.

Tørrstoff fra husdyrgjødsel blandes med bløt kompost ut til en god jord med rett struktur. Med en kompressor kan dermed gjødsel gi et ekstraprodukt som i tillegg gir god næring til jorda.

-Vi har testet disse produktene gjennom hele 2017 for å finne den optimale balansen mellom struktur og næringsinnhold til jorda. I tillegg til å erstatte torv har dette dobbel effekt ved at husdyrgjødsla som bonden sitter igjen med blir bløtere, mer næringsrik og bedre egnet til spredning på jordet når tørrstoffet er fjernet, forteller Monsrud.

Slakteavfall blir til fôr og ernæring

Gjennom byggingen av anlegget Bioco AS ved fjørfeslakteriet på Hærland har Felleskjøpet og Nortura gått sammen om å satse på hydrolyseteknologi for å sikre bedre utnyttelse av råvarer og proteintilgang.

-Bioco er et godt eksempel på hvordan flere aktører i bransjen sammen skaper grønne løsninger som bidrar til bedre utnyttelse av råvarer og sikrer ny bruk av ressurser. Med ny teknologi får vi brukt råvarer som tidligere ikke kunne kjøres inn i næringskjeden igjen. Dette er også et viktig bidrag i økt tilgang på proteinråvarer i Norge og vil gjøre behovet for import mindre, sier Monsrud.

Selve hydrolyseprosessen er komplisert. I grove trekk handler det om å finmale restråstoffer fra slakteriet og skille ut proteiner og aminosyrer ved hjelp av vann og utvalgte enzymer. Eksempelvis er det beregnet at det fra 12 000 tonn restråstoff skal utvinnes 1300 tonn proteinhydrolysat. Fra samme mengde restråstoff vil det produseres 2200 tonn sediment, som også er en proteinråvare, og 2000 tonn fett. Sediment og fett brukes primært av kjæledyrindustrien. Byggingen av prosessanlegget som startet sommeren 2017 og ble sluttført i starten av 2018.