Bærekraft for bonde og samfunn

Felleskjøpet ønsker å bidra til en matproduksjon som er bærekraftig for bonden og samfunnet. Dette er grunnlaget for konsernets nye policy for bærekraftig utvikling. Det legges særlig vekt på utvalgte områder, som klima og miljø.

Ingen næring er mer avhengig av naturgitte forhold enn landbruk. Samtidig er det et faktum at mat ikke kan produseres uten innvirkning på natur, miljø og klima. Matproduksjon er en balansegang mellom krav til utbytte og hensyn til miljøpåvirkning, ikke minst for å opprettholde næringens eget produksjonsgrunnlag.

– For Felleskjøpet handler dette om å være en bevisst samfunnsaktør som tar ansvar for våre medlemmer og våre omgivelser i vid forstand, slik at virksomheten drives etisk forsvarlig og fremmer bærekraftig utvikling. Vi skal drive innenfor de rammer og regler som gjelder for landbruket generelt og alle våre virksomhetsområder spesielt. Vi ønsker også å være en pådriver for å fremme bærekraftige løsninger innenfor de samfunnsområder vi opererer i, sier Liv Schou, direktør HR i Felleskjøpet Agri. HR-avdelingen har ansvar for helheten og oppfølging av konsernets arbeid med bærekraft.

«Felleskjøpet ønsker å være en pådriver for å fremme bærekraftige løsninger innenfor de samfunnsområder vi opererer i.»

Liv Schou, direktør HR

Felleskjøpet har pekt ut fem hovedområder i sin policy:

 • Klima og miljø
 • Antikorrupsjon
 • Menneskerettigheter
 • Arbeidstakerrettigheter
 • Leverandører

Tiltak for bærekraft

Felleskjøpet har tatt i bruk ny teknologi og gjennomført flere prosjekter de siste årene som bidrar til en mer bærekraftig utvikling av virksomheten, blant annet:

 • ThermoSeed-behandling av såkorn uten kjemiske beisemidler.
 • Biobrensel som energikilde ved ti anlegg. 14 prosent av energiforbruket er i dag basert på biobrensel.
 • Sertifisering av råvareleverandører.
 • Mer effektiv transport med større og færre lass som gir mindre utslipp av klimagasser.
 • Effektivisering av kraftfôrproduksjonen med mer optimal bruk av råvarer og energi, samt mindre utslipp av klimagasser.
 • Cernova benytter ikke palmeolje og transfett i sine produkter.
 • Felleskjøpet Agri meldte seg i 2014 inn i Initiativet for etisk handel.
 • Cernova deltar sammen Østfoldforskning og Nofima i et treårig forskningsprosjekt for å redusere matsvinn i Norge.
Felleskjøpet i mange markeder Unge søker til samvirke