20.04.2022 | Trond Chr. Anstensrud, produktsjef plantevern

Det nye soppmidlet Balaya har andre virkestoffer enn mange av de kjente soppmidlene på markedet, i tillegg er det regnfast etter kun 30-60 minutter, virker både kurativt og forebyggende, og har et bredt behandlingsvindu. Med andre ord, et nytt og spennende produkt i verktøykassen til å bekjempe sopp i korn.

Balaya er godkjent til bruk i alle kornarter og virker mot en rekke sykdommer. Produktet virker bredt mot en rekke kornsykdommer, se tabell 1. I hvete har Balaya spesielt god virkning mot hvetebladprikk (Septoria tritici) og brunrust. I bygg har Balaya meget god virkning mot byggbrunflekk og spragleflekk (ramularia).

Hveteaksprikk og ramularia foreløpig ikke på den norske etiketten, men er under oppdatering.

Tabell 1. Balaya – virkning mot sopp i korn

 

Hvete-brunflekk (DTR)

Hvete-bladprikk

Hvete-aksprikk

Gulrust

Grå øye-flekk

Bygg- brun-flekk

Spragleflekk Ramularia

Mjøldogg

Fusarium

Balaya 150 ml

2

1

1

1-2

1-2

1

1

2-3

4

1=Svært god, 2= God, 3= Svak, 4= Ingen

Balaya har ifølge forsøk av BASF vist meget god forebyggende beskyttelse ved full dose, med langtidseffekt opptil 6-7 uker, og lenger enn andre triazoler. Dette er takket være langtidseffekten av Revysol.

Behov for et nytt soppmiddel resistensstrategi?

Vi har en rekke gode soppmidler til bruk i korn på det norske marked, så da spør man kanskje om vi trenger enda et nytt soppmiddel? Til det er å svare et klart ja! De fleste soppmidler på markedet inneholder triazolen protiokonazol, enten alene eller i ferdigformulering med forskjellige virkestoffer fra SDHI-gruppen. Fra Europa og våre naboland er det dokumentert redusert effekt av triazoler spesielt mot hvetebladprikk.
Foreløpig har det ikke vært registret antydninger til resistens i Norge og bøndene trenger mangfold og alternative produkter med ulik virkemåte til veksling for fortsatt å bevare effekten av soppmidlene. Balaya med Revysol© er et kjærkomment supplement til variert bruk og for å forebygge resistensutvikling.

Anbefalt bruk og hvordan gjøres det

Balaya har meget god både forebyggende og kurativ virkning. Første sprøyting bør uansett foretas tidlig, ved de første tegn til sykdomsangrep eller symptomer for å oppnå god kontroll. Produktet er godkjent til bruk ved angrep i vekststadium BBCH 30-69 (beg. strekning – blomstring avsluttet) og behandlingsfristen er 35 dager. Anbefalt dosering er 50-150 ml, men varierer fra kornart til kornart og type angrep (se tabell 1). Høyeste dose, 150 ml, er mest aktuell ved etablert angrep, høyt smittetrykk og mottakelige sorter.

Bygg

Anbefalt dose:
75-100 ml/daa. Som oftest er en behandling tilstrekkelig i perioden BBCH 37- 49 (flaggbladet på vei ut-første snerp synlig) mot grå øyeflekk, byggbrunflekk og mjøldogg.
50 ml er aktuelt forebyggende og i sykdomssterke sorter. De fleste erfaringer og forsøk har gitt meravling ved begynnende aksskyting, selv om en ikke finner mye sjukdomsangrep. Etter aksskyting kommer veldig ofte sykdommene spesielt i 6-radsbygg. I norske forsøk var Balaya minst like god avlingsmessig som andre aktuelle soppmidler (ledd 5, figur 1.)

Havre

Balaya har effekt mot havrebrunflekk, men ingen effekt mot fusarium. På grunn av strobilurin-innholdet får man i havre en del «greening-effekt» og senere fysiologisk modning av halmen spesielt ved senere bruk og høyere doser. Derfor er Balaya mest aktuelt ved angrep av havrebrunflekk i perioden BBCH 32-49 fra 50 ml og maks 75 ml per daa.

Hvete

I vårhvete er ofte en behandling tilstrekkelig omkring akskyting med 75-100 ml Balaya per dekar. Spesielt Mirakel er sterk mot sjukdommer. Ved redusert jordarbeiding og hvete etter hvete vil en oftere få angrep av hvetebrunflekk (DTR) etter regnperioder. Angrep kan forekomme allerede fra avsluttende busking - begynnede strekning (BBCH 30). Balaya 50 ml/daa anbefales da å blandes med Proline, 20 ml/daa for å forsterke effekten.

I høsthvete og rughvete er normalt sykdompresset større. I områder med mye høsthvetedyrking i vekstskifte er hvetebladprikk (Septoria triticii) mye mer utbredt ved siden av hveteaksprikk og hvetebrunflekk. Med sin svært gode effekt mot hvetebladprikk vil Balaya være meget aktuell, der hvor det kun er aktuell med én behandling eller som en av behandlingene der en må sprøyte 2 ganger. For å få god kontroll på gulrust er det viktig med tidlig sprøyting i begynnelsen av angrepet.

Aktuelle løsninger:

Hvetebrunflekk (DTR) tidl: Balaya + Proline 50 + 20 ml/daa (v/angrep BBCH 32-39) + SDHI-løsning v/aksskyting (Siltra Xpro / Elatus Era)

Hvetebladprikk + -aksprikk: Balaya 100 ml/daa v/aksskyting (150 ml hvis kraftige angrep)

Ved angrep av gulrust er det viktig å sprøyte ved første funn, spesielt i meget mottakelige sorter. Balaya er god mot gulrust, der begge aktive stoffer er gode, spesielt strobilurin-delen.

I høstrug er doseringen som i høsthvete og aktuell til bekjempelse av brunsrudt og mjøldogg.

Gode bruksegenskaper

Balaya tas meget raskt opp i bladene etter sprøyting og er regnfast etter 30-60 minutter, noe som er en klar fordel ved ustabilt vær. Når det gjelder avstandskrav til vann er det 10 meter, og ingen krav til vegetert buffersone (VBS). Dette kan reduseres til 5 meter ved bruk av avdriftsreduserende dyser. I høsthvete er det derimot krav om 10 meter VBS, så her kan ikke avstandskravet reduseres med nevnte dyser.
Balaya er blandbar med en rekke plantevernmidler, er i avgiftsklasse 3 og leveres i pakningsstørrelse på 5 L.

Figur 1

imagec0oub.png

Avling og hektolitervekt per ledd i de tre vårbyggfeltene i 2021image13xx.png

Balaya

Balaya består av det nye virkestoffet mefentriflukonazol, handelsnavn Revysol© og strobilurinet pyraklostrobin (Comet Pro). Revysol tilhører virkemåtegruppen triazoler, men i motsetning til konvensjonelle triazoler på markedet (i Norge kun Proline©), er det den første isopropanol-azolen. På grunn av sin fleksible «krok» tilpasser Revysol seg lettere til «mål-enzymet», selv om «target-site» mutasjoner har utviklet seg i soppen.