Helse, miljø og sikkerhet

Felleskjøpet jobber etter 0-visjon for å unngå alvorlige skader på mennesker, dyr, miljø og materiell.

Felleskjopet image

Felleskjøpet selger produkter som er både giftige, brann- og eksplosjonsfarlige, og de kan være helse- og miljøskadelige ved feil håndtering. Vi arbeider derfor målbevisst for at produktene skal kunne brukes og håndteres uten unødig risiko for mennesker, dyr, miljø og eiendom.

I samarbeid med våre leverandører og kunder jobber vi kontinuerlig med vårt miljøforbedringsarbeid. Vi søker i samarbeid med myndigheter, interesseorganisasjoner og bransjen å gjennomføre miljøforbedringer i et langsiktig perspektiv.

Vår kvalitets- og HMS-politikk

Felleskjøpets formål er å styrke våre medlemmers økonomi på kort og lang sikt. På kort sikt innebærer bondenytte at vi skal bidra med produkter og løsninger som styrker bondens økonomi. For å skape bondenytte på lang sikt må vi investere i utviklingen av landbruket, øke kompetansen slik at vi kan tilby framtidens løsninger til bonden, samtidig som vi driver effektivt. For vår virksomhet betyr dette at vi skal oppnå solide resultater, samtidig som vi skal drive ansvarlig virksomhet innenfor de rammer og regler som er satt for næringen som helhet.

Felleskjøpet jobber etter 0-visjon for å unngå alvorlige skader på mennesker, dyr, miljø og materiell.

Felleskjøpet skal bidra til en mer, bedre og renere matproduksjon, samtidig som den totale miljøbelastningen blir så liten som mulig.

Felleskjøpet har identifisert seks av FNs bærekraftsmål vi skal bidra til. Disse er valgt ut basert på Felleskjøpets påvirkning på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, og våre interessenters forventninger. Til sammen dekker disse bærekraftsmålene prioriterte områder som bærekraftig jordbruk, sirkulærøkonomi, transport, klima, fornybar energi og bærekraftig økonomisk vekst. Dette er områder hvor Felleskjøpet har en reell mulighet til å gjøre en forskjell – i egen drift, i norsk landbruk og i leverandørkjeden både nasjonalt og globalt. I vår bærekraftstrategi har vi identifisert 10 satsningsområder knyttet til FNs bærekraftsmål.

Felleskjøpet skal stå for god kvalitet og HMS, enten det gjelder våre produkter, arbeidet vi gjør eller tjenestene vi tilbyr våre kunder. Dette betyr at vi hele tiden skal forbedre oss og handler i tråd med våre verdier og lederprinsipper.

Våre verdier:

Våre lederprinsipper:

  • Trygg hverdag
  • Handlekraft
  • Engasjement
  • Kvalitet
  • Kompetanse
  • Skape resultater
  • Dyrke arbeidsglede
  • Tenke helhet
Mer, bedre, renere
Sikkerhetsdatablad
Retur av elektronisk avfall

Betalingspartnere