29.08.2023 | Ingrid Strømstad, fagsjef Formel

Årets vekstsesong har vært utfordrende for mange. Vi har områder med store nedbørsmengder og områder med for lite nedbør. Begge deler kan gi sine utfordringer En sommer med mye sol og gode forhold til fortørking gir mindre gjæringsprodukter enn ved høsting av bløtt fôr. Det er positivt for grovfôropptaket, og for mikrobeproduksjonen i vomma. Er det mye regn og bløte forhold ved innhøsting kan det gi utfordringer med gjæringskvaliteten. Feilgjæret surfôr er uheldig for drøvtyggeren, og ikke minst for geita. Derfor anbefaler vi alle å ta egne grovfôrprøver. Det er viktig både for å velge riktig type og mengde kraftfôr, men også for å få oversikt over fôrets hygieniske kvalitet.

Fôring og stell i tørrperiode

Det er viktig å forberede geita godt på neste laktasjon. Seinlaktasjon og tørrperioden bør benyttes til å bygge hold på dyr som har melket mye av holdet. Styr inn mot et hold på rundt 3,5 ved kjeing. God fôring, både energi og protein, men også vitaminer og mineraler, er viktig for å styrke immunforsvaret. Når geita får under 0,5 kilo kraftfôr, må de få ekstra tilførsel av vitaminer og mineraler. Vi har flere Pluss Storfe-produkter som geita kan bruke. Husk å bruk et produkt som er fullmineralisert, med både makro og mikro mineraler i tillegg til vitaminer. Se etter «Total merket» på produktet.

God vom er nøkkelen til suksess

I tidliglaktasjon har geita et høgt energibehov. Ved å bruke det beste grovfôr med høgt energiinnhold, og høgest tørrstoffinnhold vil du bidratil et bedre vom-miljø. Grovfôret gir da høgt energi-og fiberopptak, samtidig som vommiljøet opprettholdes med moderat kraftfôrmengde. Energi-innhold over 0,88 fôrenheter er et godt utgangspunkt.

Tilvenning av kraftfôr før kjeing, samt fordeling av kraftfôret gjennom flere tildelinger per døgn er også viktig for å sikre god fordøyelse. Vomma er en unik fabrikk, og mikrobene i vomma trenger tid på å tilvenne seg fôret. Våre anbefalinger er å tilvenne geita kraftfôret og grovfôret minst 14 dager før kjeing. Ved kjeing bør de da få ca 0,5- 0,7 kilo kraftfôr- avhengig av grovfôrkvalitet og opptak. Opptrapping av kraftfôret etter kjeing må gå gradvis, men samtidig så raskt at geita ikke tar unødvendig mye av holdet. Ved godt grovfôropptak kan en moderat opptrappingsmengde være tilstrekkelig, ca 20 gram per dag fra dag tre eller fire. Er grovfôret svakere på energi eller har et dårligere opptak grunnet feilgjæring blir alt mer utfordrende. Det gir et høyere kraftfôrbehov, og krever raskere opptrapping. Vi anbefaler å følge med på dyras møkk, og styre etter det. Høgt grovfôropptak sikres ved appetittfôring av snittet fôr som har god gjæring kvalitet og bra med sukker.

Velg rett kraftfôr

Fordi geita er sensitiv for mye stivelse i fôrrasjonen, er det viktig at kraftfôret har moderat innhold av raskt nedbrytbare karbohydrater. Dette har vi tatt spesielt hensyn til i Formel Geit. Protein innholdet (PBV) i kraftfôret er ulikt om en velger ei 80- eller 90-blanding. Formel Geit 80 og Formel Premium Normal er tilpasset et middelshøstet grovfôr med protein innhold i grovfôret på 14- 17 prosent. Er grovfôret høstet tidlig, slik at protein-innholdet er over 17 prosent vil Formel Geit 90 eller Formel Premium Låg være et godt valg. Viser grovfôranalysen et svakt proteininnhold på under 14 prosent kan det være nødvendig å benytte et kraftfôr som har høyere protein-innhold. Da anbefaler vi Formel Premium Høg.

Fôring med lite grovfôr

Dersom fôringssituasjonen viser at det er nødvendig å spare grovfôr er dette lettest i få til i seinlaktasjon og i sin- perioden. Det vil da være nødvendig å erstatte noe av energibehovet til geita med kraftfôr. Da anbefaler vi å benytte et fiberrikt kraftfôr. Formel Biff 6+ eller Formel Fiber Grovfôrmangel kan benyttes. Benyttes det NH3 behandlet halm i denne perioden vil vanlig Formel Geit 80 være å anbefale.

Trenger du mer informasjon om våre produkter eller trenger noen fôringsråd, ta kontakt med din salgskonsulent.

Lykke til med ny sesong.