29.03.2022 | Trond Chr. Anstensrud, produktsjef plantevern

Dertil har Propulse fått utvidet bruksområde mot sopp i potet og oljevekster, og Sencor SC har igjen fått dispensasjon mot ugras i gulrot.

Balaya

Nytt soppmiddel i alle kornarter. Balaya har både forebyggende og kurativ virkning, og inneholder de to virksomme stoffene mefentriflukonazol (Revysol) og pyraklostrobin. Revysol er et helt nytt virksomt stoff i gruppen triazoler (FRAC-kode 3), og i denne gruppen har det ikke kommet nye stoffer siden prothiokonazol. I enkelte rapporter fra utlandet er det rapportert om redusert effekt av triazoler på enkelte kornsykdommer som hvetebladprikk. Revysol har derimot vist meget god effekt på mindre følsomme isolater. Balaya er således et interessant soppmiddel å veksle med for å forebygge resistens.

Balaya har god effekt mot en rekke kornsykdommer, spesielt hvetebladprikk og byggbrunflekk (se plantevernkatalogen 2022).

Sprøytetidspunkt. For å oppnå god kontroll anbefales det å sprøyte tidlig, ved første tegn til symptomer på angrep. Behandling er tillatt fra begynnende strekning til avsluttet blomstring (BBCH 30-69). I hvete anbefales 75-100 ml/daa. Ved angrep av hvetebrunflekk anbefales 50- 100 ml Balaya + 20 ml Proline per daa. I bygg mot grå øyeflekk og byggbrunflekk anbefales 50 – 100 ml/daa. Ved kraftige soppangrep i begge kornarter bør dosen økes til 150 ml.

Balaya er regnfast etter 1/2-1 time. Avstand til vann er 10 m, men kan reduseres til 5 m i vårkorn med 90% avdriftsreduksjon. I høstkorn er det krav om 10 m vegetert buffersone (VBS). Her kan avstand til vann kun reduseres i de tilfellene det er unntak for VBS. Balaya kan blandes med en rekke andre plantevernmidler. Produktet er plassert i avgiftsklasse 3 og selges i 5 l pakninger.

Mainspring

Er godkjent mot skadeinnsekter på prydplanter i veksthus. Produktet inneholder et nytt virksomt stoff cyantraniliprol som bekjemper sommerfugllarver, trips og minérfluer. Cyantraniliprol er det første produktet fra diamidgruppen (IRAC-kode 28) på det norske markedet. Som for andre insektsmidler bør ikke Mainspring brukes ensidig for å unngå resistensutvikling. Mainspring er farlig for bier og humler, men blomstrende planter kan sprøytes om det ikke er bier eller humler tilstede.

Mainspring er et systemisk preparat, og endelig et produkt som bekjemper amerikansk blomstertrips og andre tripsarter, i tillegg til minérflue- og sommerfugllarver. Dosering 10g/100 l vann (0,01%) fra 0,010 – 0,025 kg/daa avhengig av kultur (se etikett). Sprøyt ved begynnende angrep. Produktet er plassert i avgiftsklasse 1 og selges i pakningsstørrelser på 0,2 kg.

Duplosan Super

Er godkjent mot ugras i eng og beite uten kløver. Produktet er ikke nytt i det norske markedet, men vi har valgt å ta det inn pga bredspektret ugrasvirkning. Duplosan Super består av 3 velkjente fenoksysyrer; mekoprop-p, diklorprop-p og MCPA. Fenoksysyrer er som kjent systemiske og rene bladherbicider. Best virkning oppnås i varmt vær når ugraset er i god vekst.

Duplosan Super har god virkning mot en rekke tofrøblada ugrasarter, bl.a. høymole, brennesle (stornesle), engsoleie og tistel. Dessuten er Duplosan det eneste godkjente middelet mot dikesvineblom og landøyda. Doseringen varierer fra 250 – 400 l per daa avhengig av ugrasart.

Anbefalt sprøytetidspunkt er i godt etablert grasmark uten kløver, når frøugraset er på 2-4-blad- stadiet og/eller rotugraset er på rosettstadiet til synlige blomsterknopper. Sprøyt på våren eller på håa/gjenveksten etterslått/beiting når temperaturen er >10-12 °C. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Duplosan Super har en behandlingsfrist på hele 21 dager før en kan slå elle slippe dyr på beitet. Produktet er plassert i avgiftsklasse 3 og selges i 10 l kanner.

Propulse SE 250

Er et soppmiddel i korn som til årets sesong har fått utvidet bruksområde mot sopp i oljevekster og potet. I raps og ryps har produktet god effekt mot storknollet råtesopp, skulpesopp og gråskimmel. Propulse inneholder prothioconazol og fluopyram. Førstnevnte inngår i Proline og det andre virkestoffet er en SDHI, og Propulse er et alternativ istedenfor Proline eller Pictor Active. Dosering i oljevekster er 80-100 ml/daa og sprøytes ved begynnende angrep i blomsterknoppstadiet fram til avsluttet blomstring (BBCH 57-69). Behandlingsfrist i oljevekster er 56 dager. Avstand til vann i oljevekster er 5 m.

I potet er Propulse godkjent mot tørrflekksjuke (Alternaria) med en dose på 45ml/daa. Anbefalt sprøytetid er ved angrep fra midten av juli og to uker senere (BBCH40-89). Propulse anbefales som siste behandling mot tørrflekksjuke og i blanding med et tørråtemiddel. Behandlingsfristen er 21 dager. Propulse er regnfast etter 1-2 timer. Avstand til vann i potet er 3 m. Selges i 5 l pakninger.

Nufarm MCPA har fått nytt navn, og skal heretter hete Agroxone. Ellers er innhold og virkning som før!

Plantevernmidler som utgår

Dersom et plantevernmiddel ikke får fornyet godkjenning fastsettes det en avviklingsperiode som maksimalt er på 18 måneder, 6 måneder for salg og ytterligere ett år for bruk. Behandlingsprosessen blir mange ganger forsinket i EU, og derfor kan preparater vi regnet med skulle utgå fortsatt være godkjent. Steward er unntaket! Den har mistet sin godkjenning og både siste salg og bruksår er i år (se tabell). I tabellene er det en oversikt over de mest aktuelle endringene for 2022.

Plantevernmidler som utgår 2022/23

Produkt

Tillatt solgt

Tillatt brukt og lagret

Merknader

Nufarm MCPA 750

14.03.2022

14.03.2023

Erstattes av Agroxone

Steward

19.06.2022

19.09.2022

Siste bruksår!

Plantevernmidler som er på vei ut, men endelig dato ikke bestemt

Produkt

Tillatt solgt

Tillatt brukt og lagret

Merknader

Sencor WG

2022

2022

Metribuzin vurderes i EU

For mer informasjon se Plantevernkatalogen 2022 eller mattilsynet.no

Samvirke 2 2022