16.05.2024 | Trond Chr. Anstensrud, produktsjef plantevern

I tillegg har ugrasmidlet Select + Renol (klebemiddel) kommet som ferdig blanda løsning, Select Plus, og vi har fått inn biostimulantene Vixeran og STATUS.

Duplosan D

Duplosan D bringer inn et nytt aktivstoff som bryter resistens på mange viktige ugrasarter. Midlet har ingen restriksjoner i påfølgende kulturer og gir deg full frihet i valg av vekst påfølgende år eller samme høst. Duplosan D har effekt på både frø- og rotugras og egner seg derfor ved ulike typer jordarbeiding eller direktesåing. Duplosan D er godkjent i alle kornarter på våren fram til begynnende strekning av kornet (BBCH 32).

Effekten er god på vanskelige og resistente arter som balderbrå, stivdylle, hønsegras og linbendel. I tillegg har Duplosan D særdeles god effekt på meldestokk og korsblomstret ugras og brysomme arter som vindelslirekne og vikker. En av styrkene er at Duplosan D også har effekt på rotugras som tistel og dylle, dersom disse har bladrosetter ved ugrasbehandling.

På kombinasjonen linbendel og stemor vil en løsning med Alliance og Duplosan D sikre en særdeles god effekt, samtidig med at vi har full kontroll på meldestokk. Også kombinasjonen Saracen Delta sammen med Duplosan D vil gi rimelig god effekt på stemor, samtidig med sikker effekt på klengemaure og linbendel. Flere produkter kan benyttes som partnere, bl.a Hussar Plus OD der det er grasugras. Se sprøyteplaner og tabeller i Felleskjøpets plantevernkatalog for flere ulike løsninger og detaljer.

Maks dose av Duplosan D er 125 ml. Det anbefales ikke å gå for mye ned på dosering, da det påvirker effekten på ugraset.

Turex

Turex er et bakteriemiddel som har vært godkjent på dispensasjon noen år. Det er et insektmiddel spesialisert mot sommerfugllarver (Lepidoptera) bl.a. kålmøll, eplevikler, fruktskallvikler, frostmåler, eplespinnmøll og ringspinner. Turex 50 WG er tillatt brukt i grønnsaker i veksthus og på friland, prydplanter i veksthus, frukttrær på friland og i plasttunneler, urter og bær (inkludert jordbær) på friland, i tunnel og veksthus, planteskoler og skogbruk.

Middelet tas opp av larvene ved at de spiser på behandlet plantemateriale. Noen timer senere stopper de å spise og larvene dør i løpet av noen dager. Unge larver bekjempes vesentlig raskere enn eldre larver. For å oppnå god effekt er det viktig at alle relevante plantedeler blir dekket med sprøytevæsken. Ved flere behandlinger skal det gå minst

7 dager mellom behandlingene. Unngå å sprøyt i fullt solskinn.

Det er kun larver som gnager på behandlede plantedeler som bekjempes. Larver, som har gnaget seg inn i fruktene på behandlingstidspunktet eller som er innspunnet, bekjempes ikke. Er pakningen åpnet er midlet holdbart i 1 mnd.

Det maksimale antall behandlinger med Turex 50 WG som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen må ikke overskrides.Turex er godkjent både i økologisk og konvensjonell produksjon.

Select Plus

Select Plus er en ferdig formulert blanding av den mer kjente «Select 240 + Renol», det betyr at du ikke behøver å tilsette klebemiddel til Plus-varianten. En annen forskjell mellom de to ellers så like midlene, er at Select Plus er tillat brukt i beter (sukkerbete, fôrbete og rødbete) samt åkerbønner, men når det gjelder ert, er Select Plus godkjent kun til frømodning. Select 240 har ert (konsum og frømodning) samt kløverfrø på etiketten, dette mangler på den nye.

Select Plus er et systemisk ugrasmiddel i kulturene jordbær, potet, gulrot, kepaløk, lin, oljerybs, oljeraps, sukkerbete, fôrbete, rødbete, ert til frømodning samt bønner til frømodning og konsum.
Select Plus har effekt på de fleste grasugras, tunrapp, spillkorn, floghavre, ettårige grasarter samt flerårig raigras. Noen dager etter sprøyting stopper veksten i ugraset. Synlige symptomer på virkning er mørkfarging av vekstpunkter og gulning av yngre blad. Eldre blad får etterhvert en oransje til rødfiolett fargetone. Fullstendig nedvisning etter 2–5 uker. Med dose på 200 ml/daa er det også full virkning mot kveke. Mindre dose kontrollerer kveka i vekstsesongen, men gir ikke nødvendigvis varig bekjemping.

Best virkning oppnås når ugraset er i god vekst og ugraset er på 3–5 bladstadiet. God jordfuktighet og grasugras i god vekst fremmer effekten. Ved sterk tørke, høy solinnstråling og tørkestresset ugras bør en sprøyte på kvelden. Når ugraset er stort brukes høyeste dosering. For å ha tilstrekkelig bladmasse skal kveke og andre flerårige grasarter ha utviklet minst 3 fullt utviklede blad. Sprøyt på tørre planter. Regn innen en time etter behandlingen kan redusere virkningen.

Vixeran

Biostimulant med nitrogenfikserende bakterier. Vixeran sprøytes på bladverket, 5 gram/daa (væskemendgde minst 15 l/daa), på et tidlig stadie.

For korn: BBCH 21-31, eng tidlig om våren eller like etter 1.slått.
Grønnsaker: på blader eller røtter en måned før høsting.

Vixeran kan under optimale forhold fiksere opptil 3 kg N/daa.
Vixeran er blandbar med de fleste plantevernmidler, men skal IKKE blandes med kobber eller klorholdige midler, ei heller bakteriedrepende midler.
Vixeran kan brukes både i konvensjonell og økologisk produksjon.

STATUS

STATUS er en kjemisk framstilt biostimulant, og helt ny i det norske markedet før sommeren 2024. STATUS inneholder veksthormonet MTU, (finnes naturlig i plantene) dette øker konsentrasjonen av blant annet klorofyll i bladene, i tillegg inneholder STATUS Pidolsyre, som i kombinasjon med MTU-hormonet stimulerer fotosyntesen. Denne kombinasjonen øker avlinga i området 4-7% (Svenske forsøk), samt hindrer abiotisk stress.

STATUS sprøytes på bladverket, 25 ml/daa – og NB! STATUS skal alltid fylles i sprøyta først!
Korn: BBCH 30-65
Raps: BBCH 30-69
Gras: Fra BBCH 21
Mais: BBCH 13-18

Plantevernmidler som utgår

Dersom et plantevernmiddel ikke får fornyet godkjenning fastsettes det en avviklingsperiode som maksimalt er på 18 måneder, 6 måneder for salg og ytterligere ett år for bruk. Behandlingsprosessen blir mange ganger forsinket i EU, og derfor kan preparater vi regnet med skulle utgå fortsatt være godkjent. Zorvec Endavia er unntaket! Den har mistet sin godkjenning og både siste salg og bruksår er i år (se tabell). Insektmidlet Movento har siste salgsdato i oktober, men den kan brukes til oktober 2025. I tabellene er det en oversikt over de mest aktuelle endringene for 2024.

Plantevernmidler som utgår 2023/24

Produkt

Tillatt solgt

Tillatt brukt og lagret

Zorvec Endavia

13.08.2024

13.08.2024

Movento

30.10.2024

30.10.2025

For mer informasjon se Plantevernkatalogen eller mattilsynet.no