24.08.2021 | Siri Abrahamsen, potetrådgiver, Norsk Landbruksrådgiving Viken

Sesongen 2020 var første året siden 80- tallet uten Reglone til nedsviing av potetriset. Mange opplevde overraskende god effekt av de nye midlene Gozai og Spotlight Plus, men i enkelte åkre var det omtrent umulig å få svidd ned potetriset selv med tre gangers behandling. Sprøyteteknikk og ikke minst værforhold ved sprøyting har større betydning for å få et godt resultat med disse nye midlene enn med bruk av Reglone.

Arbeidskrevende risknusing

Årsaken til av vi svir riset i potet er flere. En svært viktig grunn er for å unngå kontaktsmitte av tørråte dirkete til knollene ved opptak og da er det viktig at alt plantemateriale er helt dødt ved høsting. En annen grunn er at en gjerne vil stoppe tilveksten på knollene akkurat når åkeren gir størst andel av avlinga i salgbar størrelse. Helt dødt ris ved høsting vil dessuten gi skallfaste knoller som er mindre utsatt for skader ved opptak. Som oftest foregår nedsviing på helt ris. Risknusing er en annen metode å drepe riset på og da gjerne etterfulgt av sprøyting med et nedsviingsmiddel for å påskynde visning av stilken. Risknusing gir hurtig vekststans og mindre bruk av kjemi enn sprøyting på helt ris, men er mer arbeidskrevende, vil ofte gi noe skader på drillen og dermed flere grønne knoller (spesielt på industripotet) og kan spre bakterieråte og virus til friske planter og dermed til knollene. I fuktige høster vil det være vanskelig å gjennomføre risknusing på stor arealer.

Tre midler

Norske potetprodusenter har i 2021 tre godkjente midler tilgjengelig.

Spotlight Plus ble godkjent i Norge i 2020 både som ugrasmiddel og til nedsviing i potet, men er ikke lovlig å bruke etter risknusing. Potetriset kan kun sprøytes en gang med Spotlight Plus med inntil 100 ml/ daa. Behandlingsfristen er sju dager. Bruker du Spotlight Plus til nedsviing ett år, kan du ikke bruke middelet på dette arealet de to kommende sesongene. Spotlight har 30 meter avstandskrav til vann som kan reduseres til 10 meter ved bruk av dyser med 90 prosent avdriftsreduksjon.

Gozai er godkjent på dispensasjon i perioden 11/6 til 9/10 i 2021 til nedsviing av potetris både på helt ris og der det er brukt risknuser. Gozai kan brukes inntil to ganger med sju dagers intervall. Dosering er inntil 80 ml/ daa per gang pluss 150 ml Renol. Behandlingsfristen er 14 dager. Gozai har 20 meter avstandskrav til vann og de ti ytterste meterne skal være en vegetert buffersone. En får i 2021 ikke redusert avstandskravet til vann selv om avdriftsreduserende sprøyteteknikk benyttes.

Beloukha er søkt godkjent i Norge, og avgjørelse på denne søknaden er ventet innen høsten. Beloukha inneholder pelargonsyre og har vært med i prøving i potet i 2021. Dose er 1,6 l/daa. Beloukha er et uttrekk fra solsikkeolje og er lovlig ved økologisk produksjon i andre land.

Vær og sprøyteteknikk betyr mye

Alle de godkjente midlene er kontaktmidler med kun svak transport inn i bladet og stengelen, og ingen transport ned til knoller. Sol under sprøyting medfører mer sviing enn om det er overskyet og gir dermed en bedre effekt av behandlinga. Nedsviing bør dessuten avsluttes senest fire timer før solnedgang for å få god effekt. Siden midlene er kontaktmidler vil det være viktig med mange dråper som treffer plantene og en bør bruke 30-40 liter vann per dekar. For at dråpene også skal komme nedover i potetriset er det viktig at dråpene ikke er for lette. Vinkla sprøytedusj vil også gi bedre nedtrengning. Duo- eller Twindyser har vist å gi bedre avsetning på stengler og nedre blader i en potetåker. En bør alltid kjøre når det er lite vind og ikke ha høyere hastighet enn at bommen er stabil under sprøytearbeidet.

Velg riktig strategi

Gozai skal være litt mer effektiv enn Spotlight Plus til å svi bladene på potetriset, mens for å drepe potetstenglene blir Spotlight Plus nevnt til å være mer effektiv enn Gozai. Erfaringer fra forsøk og praksis viser raskere nedvisningseffekt av riset ved bruk av Gozai enn ved bruk av Spotlight Plus (se tabell 1). Når det gjelder effekt på stengel eller for å få helt dødt ris, har vi ikke observert noen videre forskjell mellom Gozai og Spotlight Plus i forsøkene. Ved sprøyting etter risknusing er det i skrivende stund kun lovlig å bruke Gozai. Forsøk har vist vel så god effekt på modningsprosessen ved bruk av 50 ml Spotlight Plus som 80 ml Gozai + 150 ml Renol. (FMC som selger Spotlight Plus er for tiden i samtaler med Mattilsynet om å få lov til å bruke Spotlight Plus etter risknusing evt. i redusert dose).

Tabell 1. Resultater vist som prosent friskt ris etter ulike behandlinger med nedsviingsmidler i potet. Fire forsøk i 2020.

Ulike behandlinger – 4 potetfelt i 2020

Prosent friskt ris

Prosent frisk stengel

Første sprøyting = A

Andre sprøyting = B

7 dg etter A

10 dg etter B

15 dg etter B

15 dg etter B

Ubehandlet

Ubehandlet

73

45

25

43

80 ml Gozai + 300 ml Renol

80 ml Gozai + 150 ml Renol

49

4

0

11

80 ml Gozai + 150 ml Renol

100 ml Spotlight Plus

57

8

2

13

100 ml Spotlight Plus

Ubehandlet

65

31

15

24

1,6 l Beloukha

100 ml Spotlight Plus

66

12

2

12

Det har vært en del diskusjon om oljemengde ved bruk av Gozai + Renol og det ser ut til at økt mengde olje gir noe raskere sviingseffekt, men ved notering rett før opptak er det små forskjeller i prosent friskt ris ved bruk av ulik oljemengde.

Årets anbefalinger

Unngå overdreven nitrogengjødsling og sørg for at sorter med frodig ris viser litt modningssymptomer i riset ved start nedsviing.

I sorter med bestemt vekstrytme (eks Innovator, Lady Claire) vil mest trolig en sprøyting med enten 100 ml Spotlight Plus eller 80 ml Gozai + 150 ml Renol være tilstrekkelig. I andre sorter vil trolig minst to behandlinger være nødvendig og første runde bør være med Gozai. Hvis det er et frodig ris kan det være aktuelt å øke oljemengden på første sprøyting for raskere å få svidd de øvre bladene og lettere komme til med sprøytevæska nedover i riset på neste behandling. Valg av middel på andre behandling bør vurderes utfra om en eventuelt har behov for en tredje behandling som i så fall bør være Spotlight Plus. Har en et frodig ris og trenger å få påskynda vekstavslutninga har en i utlandet hatt god effekt av å blande Gozai + Renol og Spotlight Plus ved andre sprøyting.

Men ikke glem betydninga av forhold under sprøyting. Prioriter å benytte sola på formiddagen og fram til litt etter lunsj til vekstavslutning. Utsett andre mindre væravhengige oppgaver til ettermiddagen og mer overskya vær.

Samvirke nr. 5 2021