01.02.2023 | Ingrid Strømstad, Fagsjef Formel

Ta innkjøp i god tid

Når det nærmer seg lamming er det viktig med god plan, gode rutiner og oversikt. Det er stort behov for plass i fjøs og uthus etter som lammetallet stiger. Har du tilstrekkelig med grinder og fleksible løsninger som løser dette? Eller er det behov for en gjennomgang og supplering av utstyr. Lettgrinder, fleksible vannsystem-fôringsopplegg gjør stellet lettere. Det som kan forberedes av innkjøp bør gjøres i god tid. Fyll opp med rekvisitter som er nødvendig.

I en travel tid er det også greit å sikre seg god hjelp i fjøset. For noen vil det å få hjelp til barnepass og innearbeid være vel så viktig som fjøshjelp.

Fôring siste ukene før lamming

Fosterveksten er høy siste del av drektigheta, og energibehovet til søya øker kraftig. Ei søye med tvillinger dobler energibehovet fra lavdrektighet til lamming. Det er vanskelig å gi søyene det de trenger uten å øke kraftfôrmengden. Start 6-8 uker før lamming med å gi søyene det grovfôret de skal få etter lamming. Ved stabil fôring av samme type grovfôr, og jevn økning av kraftfôr før og etter lamming reduserer du faren for sur vom og diare på søya.

Tre ganger R til lamma

En ting kan ikke sies for ofte: Råmelk, raskt og rikelig. Når lamminga er i gang, er det viktig å være til stede. Sørg for at lamma får tilgang på råmelk så raskt som mulig. Minst 2 dl råmelk innen 4 timer, og deretter 2 dl pr kg levendevekt det første døgnet. Råmelka sikrer lamma antistoffer fra mora. Lamma danner egne antistoffer, men dette tar tid.2-3 mnd. Søya produserer antistoffer både fra vaksiner som er gitt i drektigheta og fra andre smittestoffer hun har hatt kontakt med. Dette gjør lamma godt rustet for å møte miljøet i fjøset. Råmelka er i tillegg en viktig energikilde, og den inneholder hormoner og enzymer som er bra for tarmfunksjonen. Ikke alle søyer har tilstrekkelig med råmelk, det er derfor lurt å ha et eget lager av råmelk fra ku i fryseren. Dersom du ikke har den mulighetenanbefaler vi å ha noen poser med Pluss Råmelkserstatning på lur. 

Mangel på råmelk er den viktigste årsaken til dødelighet på spedlam.

Unngå nedkjølte lam

Ved siden av mangel på råmelk, er nedkjøling den største trusselen for et nyfødt lam. Lam er fra naturens side utstyrt med et lag med «brunt fett». Dette fettlaget forbrennes raskt og er viktig for temperaturregulering hos lammet de første timene. Små lam har mindre av dette fettlaget, og er dermed mer utsatt for nedkjøling. Våte lam har også stort varmetap. Det er viktig å sørge for at søya slikker alle lammene tørre, eller at de blir tørket. Lamma bør ha et underlag som er tett, tørt og trekkfritt. Vi skiller mellom moderat og sterk nedkjøling av lamma. NB! Viktig å sørge for råmelk før oppvarming.

Nedkjøte lam illustrasjon.jpg

Illustrasjon: Behandling av nedkjølte lam
Kilde: Helse og velferd hos sau, Tun forlag 2008

God hygiene

For å sikre god mjølkeproduksjon på søyene er det viktig at de holder seg friske. Under og rett etter lamming er de ekstra utsatt for infeksjoner. Ved fødselshjelp er det derfor viktig med god hygiene. Bruk engangshansker, og ha generelt søkelys på hygiene. Tørre reine binger og reine jur begrenser risiko for mastitt.

God lammetilvekst krever god fôring

Etter lamming øker både fôrbehov og fôropptakskapasiteten sterkt hos søya. Det er stor forskjell på grovfôropptaket på ulikt grovfôr. Fôr som er høstet rundt skyting har høgt opptak, mens fôr som er høstet rundt blomstring inneholder mer fiber og begrenser opptaket. Et vellgjæret, snittet grovfôr med god hygienisk kvalitet bidrar også til å øke opptaket. Det er bra å få oversikt over grovfôrkvaliteten. Da er det lett å tilpasse kraftfôrmengden og typen kraftfôr etter behov.

Ei søye med to lam, og høg tilvekst på lamma har et behov for ca 0,8 kg Formel Sau dersom grovfôret er høstet tidlig. Med middels høsta grovfôr, vil behovet være ca.1,4 kg Formel Sau. Og er grovfôret seint høsta med lågt energiinnhold, er behovet ca1,7 kg Formel Sau. Da kan Formel Sau Ekstra være et alternativ. Denne har et høyt energi- og protein innhold. I økologisk produksjon er Natura Sau vårt tilbud.

For å unngå sur vom og appetittsvikt må kraftfôrmengden økes gradvis fra to dager etter lamming. For eksempel med 0,2 kg per dag, og deles opp i porsjoner. Gi maks 0,4 kg per tildeling.

Formel Sau og Formel Sau Ekstra for bedre dyrehelse.
Økt E-vitamin- og metionin innhold er viktig for å styrke søyas helse. Les mer om de forbedringer vi nå har gjort i disse kraftfôrblandingen. 

Figur forbehov lam.png

Fôrbehov for ei voksen søye etter lamming (søyler) og mulig grovfôropptak (grønne felt). Søya vil etter lamming mobilisere energi og protein for å bidra til å dekke det økte behovet for energi og protein til melkeproduksjon. En reduksjon i holdet til 2,5 kan tillates de to første ukene etter lamming

Mindre stress, og mer fleksibel fôring med Formel Sau Intensiv

For å redusere arbeidsmengden etter lamming og gjøre fôringa mer fleksibel, anbefales appetittfôring med Formel Sau Intensiv. Erfaringer fra produsenter sier et kraftfôropptak på ca. 3 kg per søye/dag. Det er anbefalt å fôre opp søyene før lamming på Formel Sau eller Formel sau Ekstra, for deretter å gå over til appetittfôring når søye og lam er klare for storbingedrift. Følg med på magen til søya, det er ikke uvanlig med litt løsere møkk, men det skal ikke være diarè. Fungerer både til ung og voksen sau med flere lam.

Husk alltid fri tilgang på friskt vann. Erfaringer fra produsenter opplyser om roligere søyer, mindre stress i fjøset og god lammetilvekst.

Støttefôring av lam på våren

Bruk av Formel Lam til lamma på våren er et godt råd. Det gir mindre press på søya, og gir en god tilvekst på lamma. Spesielt viktig dersom søya ikke har tilstrekkelig med melk og dersom det blir en lang innefôringsperiode. Til tvillinger og trillinger på åringer, og ellers i besetninger med høyt lammetall. Det vil for mange være enklere å støttefôre lamma enn å begynne med melkeerstatning om det ikke er et godt opplegg for dette på gården. Begynn å gi kraftfôr i egne lamme gjømmer. Opptaket er ikke stort de første ukene, men vil øke fra ca 3 ukers alder. Formel Lam og Formel Mysli Start kan begge benyttes. De er begge kraftfôr med god smaklighet og er viktig for utviklingen av vomma hos lamma. Natura Drøv Start er økologisk startfôr til lam.
Sørg for godt renhold på fôringsplassen, kost vekk gammelt fôr og tilby lamma friskt fôr hver dag.

Tidlig vårbeite + Formel Grov gir god mjølkeproduksjon på søya

Formel Grov er utviklet spesielt for fôring direkte på bakken. Den grove 12 mm pelletsen gir minimalt med svinn. Formel Grov sikrer energibehovet til søya i overgangen fra innefôring til beite, og sørger for en god mjølkeproduksjon. Tidlig beiteslipp er bra både med hensyn til smittepresset inne, men også for å utnytte tidlig beitegras best mulig. Formel Grov forenkler arbeidet, og sikrer søya god næring.

Grov pellets sau.jpg

Den grove 12 mm pelletsen i Formel Grov sikrer god mjølkeproduksjon ved overgangen innefôring/ beite.

Ved å sikre god mjølkeproduksjon på søyene vil du legge grunnlaget for et godt slaktelam på høsten. 100 gram høyere tilvekst på lamma på våren er 4 kg økt slaktevekt på høsten.

Sørg for god mineraldekning på beite

På godt vår og sommerbeite er det ikke vanlig å gi tilskudd av kraftfôr. Da har beitegraset høyt næringsinnhold, og dekker dyras behov for energi og protein. Det er imidlertid viktig å sørge for tilskudd av mineraler. Det er størst behov for mikromineraler og vitaminer, men vi anbefaler også å gi makromineraler om det er praktisk gjennomførbart.

På innmarksbeite kan Pluss Sau gis i microdispenser. Både den, Pluss Mineralbøtte Sau og Pluss Mineralstein Sau inneholder dyras behov av makro, mikromineraler og vitaminer. Til økologisk produksjon anbefaler vi Natura Minovit og Pluss Sau Mineralbøtte Natur. Pluss saltstein hvit  eller Pluss Saltstein Naturell anbefales til sau.


Lykke til med lamminga!