17.03.2022 | Felleskjøpet

Pløying har ofte blitt sett på som en kostbar, tidkrevende og lite effektiv jordbearbeidingsmetode. Ploger med større kapasitet og metodens evne til å takle ugras- og smittepress på en bedre måte enn andre metoder, taler til plogens fordel.

Hvorfor skal vi pløye?

Plogen har mange fordeler i forhold til alternative metoder;

 • Plogen begraver gamle planterester og etterlater seg et jevnt, plant og reint såbed
 • Mekanisk ugrasbekjemping med pløying er miljøvennligere, raskere og rimeligere enn kjemisk plantevern
 • Plogen løser opp pakking fra tidligere kjøringer
 • Pløying er mindre væravhengig enn alternative metoder
 • Pløgsle drenerer store vannmengder bedre enn upløyd mark

Se tips for riktig innstilling av vendeplogen her

Stillbar pløyebredde

Kvernelands ploger kan leveres med hydraulisk regulering av pløyebredden – VARIOMAT. Dermed kan pløyebredde enkelt tilpasses forholdene. Er det lette forhold kan arbeidsbredden økes. Er forholdene vanskeligere kan den reduseres. Dette, kombinert med hydraulisk sylinder for regulering av førstefåra - for justering ved sidehelling, gir mulighet for tett pløgsle og jevn overflate. Variomat er også et godt system for å få pløyd helt ut til kanten av jordet og for å rette opp skeive drag.

Kropp 28 takler breie traktordekk

Etter hvert som traktorene ble større og dekkene stadig breiere oppsto behovet for en plogkropp som laget ei brei nok tomfår til at en kunne pløye med 650-710 dekk. Med kropp 28 er dette fullt mulig. Den lange, slanke og skrudde fasongen på kroppen gjør at den lager ei vesentlig bredere tomfår enn kropp 8.

Pløyetester har vist at pløying med kropp 28 gir litt lavere drivstofforbruk enn med kropp 8. En plog med kropp 8 kan enkelt oppgraderes til kropp 28. Kropp 28 er nå standard på alle tradisjonell teig- og vendeploger levert på det norske markedet

Brukervennlig forplog

For å sikre best mulig skumming under ulike forhold kan alle plogmodeller nå utstyres med forploger som er lettere å justere. Forplogarmen sitter fastmontert til plogåsen, mens selve forplogen enkelt festes i ønsket høyde til armen ved hjelp av en settskrue. Spor i forplogarmen gjør det enkelt å stille alle forploger til samme høyde.

150 S - lettere og billigere vendeplog fra Kverneland

Kvernelands 150 S vendeplog veier mindre, er enklere å betjene, og har en robust konstruksjon.

 • Vendehode, type 150, er beregnet for traktorer opp til 150 hk.
 • Frontstykke med parallellogram-innstilling. Det gjør det enkelt å stille inn bredden på førstefåra, enten mekanisk eller hydraulisk.
 • Unikt system for omstilling av plogens vinkel. Det sikrer nok frigang mot bakken under vending.
 • Innstillbar pløyebredde. 150 S har kroppavstand på 85 eller 100 cm og justerbar arbeidsbredde i intervaller på 5 cm. Det gir mulighet for optimal pløyebredde i forhold til traktorstørrelse og jordtype.
 • Kropp 28 er standard – god plass for breie traktorhjul.
 • Tilleggsutstyr som på andre vendeploger.
 • 150 S vendeplog kan også leveres med Variomat – hydraulisk justering av arbeidsbredden fra 12 til 20 tommer.

Kverneland Knock-On plogspiss

Det nye systemet vil redusere tiden det tar å skifte slitedeler ute på jordet. Knock off, knock on – og du er klar til å pløye igjen. Knock-On hurtigskift kan monteres på alle Kverneland sine plogkropper.

Kverneland knock on plogspiss blir satt på

Soppsjukdommer

Halm og planterester på overflaten gir grobunn for mange soppsjukdommer. Særlig i fuktige år kan det gi betydelig fare for økt smittepress. I områder hvor det er kjørt plogfri jordbearbeiding over lengre tid har mange ugrasarter på grunn av ensidig bruk av plantevernmidler, utviklet resistens. Pløying kan for mange være et nyttig redskap i ugraskampen.