06.06.2018 | Mauritz Aarskog, advokat i Østby Aarskog advokatfirma

Unødvendig skatt kan imidlertid unngås ved å vurdere aktuelle spørsmål før arven faller eller gaven ytes. I mange situasjoner bør det søkes kompetente råd. I det følgende gjøres rede for enkelte forhold man bør være oppmerksom på:

Kontinuitetsprinsippet ble innført som skatterettslig hovedregel samtidig med at arveavgiften ble fjernet. Dette prinsippet innebærer at arving og gavemottaker som hovedregel trer inn i arvelaters eller givers skattemessige posisjoner. Mottaker overtar derfor ofte en latent gevinstskatt som må betales når den mottatte gjenstanden senere selges. F.eks.: Hvis man mottar eiendom som ikke er unntatt fra dette prinsippet så overtar man samtidig givers historiske inngangsverdi: Som hovedregel det beløp giver i sin tid betalte for eiendommen tillagt senere påkostninger. Ved senere realisasjon av eiendommen må man betale skatt av den eventuelle gevinsten: Skattesatsen for alminnelig inntekt er i dag 25 %. I tillegg kan det blir aktuelt å beregne skatt av eventuell personinntekt. Mottakers skattebelastning kan derfor bli meget betydelig pga. verdistigning over lang tid.

Framtidig skattebelastning bør vurderes før man foretar fordeling i forbindelse med et generasjonsskifte. For mottaker av arv eller gave med framtidig skattebelastning er det også viktig å sikre dokumentasjon for historisk kostpris, påkostninger og eventuelle tidligere eieres grunnlag for arveavgift. Uten dokumentasjon risikerer man at den framtidige skattebelastningen blir unødvendig stor.

For alminnelig gårdsbruk eller skogbruk finnes unntak fra kontinuitetsprinsippet. Slike eiendommer kan i visse tilfeller, iht. regler om eier-/botid, selges uten at selger må betale skatt av en eventuell gevinst. Hvis arvelater eller giver på tidspunktet for dødsfallet eller gaven kunne solgt eiendommen skattefritt så gjelder ikke reglene om kontinuitet. I disse tilfellene settes arvingens eller gavemottakers inngangsverdi til 75 % av salgsverdien for gårdsbruk og skogbruk. Hvis man vurderer å gi bort jord- eller skogbrukseiendom bør det derfor først undersøkes om vilkårene for skattefritt salg er til stede. Hvis disse vilkårene er oppfylt bør man videre sikre dokumentasjon for dette og for salgsverdien.

Næringsvirksomhet i landbruket kan i enkelte unntakstilfeller mest gunstig overføres fra senior til junior uten påberopelse av unntaksregelen for alminnelig gårdsbruk eller skogbruk. På gårdsbruk der senior har investert tungt i årene før generasjonsskiftet kan balanseverdiene være høyere enn 75 % av takstverdien. I slike situasjoner får junior med seg høyest avskrivningsgrunnlag ved å følge hovedregelen om kontinuitet. Samtidig kan senior fortsatt avstå fra eventuell gevinstbeskatning ved gavesalget av næringsvirksomheten.

 

Artikkelen er skrevet og publisert 29.08.2016.