05.04.2024 | Karstein Brøndbo

Felleskjøpet Agri mener at det bør legges til rette for at norske bønder kan produsere det som etterspørres av økologiske produkter. Markedet etterspør økologisk kraftfôr, men norskandelen i dette kraftfôret er lav, med bare 34 prosent norske råvarer. Felleskjøpet Agri har tatt opp utfordringer med økologisk korn og kraftfôr i årets innspill til jordbruksforhandlingene. På tross av gode pristillegg for økologisk korn og fastpris på frakt uavhengig av volum, har ikke produksjonen av økologisk korn økt.

For høye kostnader

Felleskjøpet Agri har i 2023 gått gjennom verdikjeden for økologisk korn. Den kan beskrives som mange små varepartier med til dels lange transportavstander. Høye transportkostnader og krav om ekstra rengjøring og egne rutiner på kornmottakene reduserer kapasiteten. Varestrømmen har en stipulert underdekning på om lag 30 øre/kg.

Felleskjøpet har vært alene om å ta imot økologisk korn og produsere økologisk kraftfôr siden 2017, og vi vil fortsette denne virksomheten. Men analysen av den økologiske virksomheten viser at det er behov for tiltak om den skal være bærekraftig over tid, sier Lars Ove Flaten. Han er direktør for korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri, og varsler tiltak for å sikre en forretningsmessig sunn drift av hele verdikjeden.

Vi vil si fra tidlig

 - Det blir bare mindre endringer i år, men vi vil forberede de som dette gjelder på at det kommer til å bli større endringer fra 2025. Felleskjøpet ønsker å opptre forutsigbart og kommunisere utfordringene i en tidlig fase, slik at både bøndene og partene i jordbruksoppgjøret har muligheten til å foreta nødvendige tilpasninger, sier Kjetil Randem. Han og Lars Ove Flaten har bidratt til Felleskjøpets innspill til jordbruksforhandlingene, der det blir opp til avtalepartene å bestemme hvordan man kan komme fram til gode løsninger for økologisk korn og kraftfôr.

Ber om tiltak over jordbruksavtalen

Felleskjøpet Agri ber om:

  • at partene sikrer økonomien i økologisk kornproduksjon og at en nedgang i merprisen på økologisk korn blir kompensert med økt PNS og/eller arealtilskudd, evt. andre tilskudd
  • at tilskudd til frakt av økologisk korn fra kornprodusent til mottaksanlegg må tilpasses den reelle situasjonen med mange små partier og lange avstander.
  • at mellomtransporten av korn og kompleksitetskostnaden på mottaksanleggene dekkes. Disse kostnadene må alternativt måtte tas ut ved å innføre lokale priser tilpasset transportkostnad til Lena/Rindsem
  • at partene gjennomgår underdekningen på økologisk kraftfôr, tilsvarende ca. 20 øre kg/kraftfôr. Transportunderdekning vil måtte tas ut i kraftfôrpris. FKA ber partene vurdere forslaget om å gjøre Lena og Steinkjer til basisanlegg for økologisk kraftfôr.
  • at det vurderes å innføre ekstra tilskudd for å styrke produksjonen i områder som allerede har en produksjon av økologisk korn, for å legge til rette for noe mer klyngedannelse. Dette vil kunne gi muligheten til å øke produksjonen ved å bygge opp sterkere fagmiljøer og gi mer rasjonell logistikk.