08.07.2020 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Hvilke kulturer er aktuelle for såing av fangvekster?

Det er særlig i korn og etter tidligkulturer av potet og grønnsaker det er aktuelt å dyrke fangvekster. Korn tar opp lite næring den siste tida før høsting – og innholdet i jorda er lavt – men næringsfrigjøringa fra jorda fortsetter etter høsting så lenge det er varmegrader i bakken. Ved dyrking av tidligpoteter og grønnsaker kan det være betydelig med næring tilgjengelig etter høsting. Dette, sammen med at disse vekstene ofte dyrkes på lette jordarter, gjør kulturene svært aktuelle for tilsåing med fangvekster.

Fangvekster kan gi bedre jordkultur på flere måter:

De kan bidra til å dekke jordoverflata etter høsting av hovedkulturen og redusere erosjon. Næringsstoffer som nitrogen og fosfor kan bli tatt opp av fangveksten – og avrenning kan bli redusert. Lengre periode med plantedekke av fangvekster og deres levende røtter som infiltrerer ulike sjikt, kan bidra til å hente opp næring dypt nede i jorda og på sikt også økt humusinnhold. Dette kan i seg selv gi bedre vannhusholdning og bedre struktur. Fangvekster kan også bidra til å samle nitrogen (Belgvekster som lever i symbiose med Rhizobiium bakterier). Enkelte fangvekster kan redusere forekomsten av sjukdommer og skadedyr. Noen fangvekster vil dø ut i løpet av vinteren, mens andre skal overvintre og gi grønt dekke det meste av året.

Gode fangvekster er lette å etablere, stjeler ikke næring fra avlinga av hovedveksten eller skaper problemer i innhøstinga. De bør dekke jorda raskt etter høsting av hovedveksten og vokse godt og lenge utover høsten for å ta opp så mye som mulig av næringa som frigjøres. En tett fangvekstbestand vil også hemme ugras. Fangvekstene bør ha et kraftig rotsystem som omdannes langsomt. Rester av fangvekster bør ikke påvirke etterfølgende kulturer negativt. Det er også viktig at frøet de kan sette ikke blir et ugrasproblem i etterfølgende kulturer.

Skal få eller mange arter brukes som fangvekster?

Viser fangvekstblanding med få arter = tapte muligheter

En fangvekstblanding med få arter er tapte muligheter:

  • mindre rotutvikling i deler av jorda
  • redusert ugraseffekt og redusert opptak/lagring av næring
  • mindre biologisk mangfold

Viser artsrikdom og økt effekt av fangvekst ved mange arter.

Artsrikdom gir:

  • økt effekt av fangvekstene
  • røttene trenger ned i ulike lag
  • økt biologisk mangfold
  • flere, bedre og dypere aggregater
  • større næringsinnhold
  • økt karbonbinding og økt N-opptak