16.03.2017 | Ragnar Dæhli, Produktsjef gjødsel/kalk

Svovelgjødsling om våren er viktig

  • Mangler svovel, får du dårligere utnytting av nitrogen. Gjødsling med svovel er aller viktigst om våren.
  • Med økende jordtemperatur vil jordas bidrag av svovel øke fordi planterester og husdyrgjødsel brytes ned
  • Generelt vil mineralanalyser av grovfôret bidra til kunnskap om du tar ut avlingspotensialet i enga.

For å vurdere når det er størst behov for å gjødsle med svovel (S), er det nyttig å vite at svovel og nitrogen oppfører seg ganske likt i jorda. Plantetilgjengelig svovel (sulfat) og nitrogen (spesielt nitrat) er begge utsatt for utvasking mellom høst og vår. Derfor er gjødsling med svovel aller viktigst til førsteslått.

Jordas bidrag av svovel øker utover i vekstsesongen

Organisk materiale i jorda, herunder planterester i alle former, samt husdyrgjødsel, inneholder svovel. Men disse svovelkildene må brytes ned (mineraliseres) før svovelet blir tilgjengelig i en form som plantene kan bruke (sulfat). Det er mikroorganismer som forestår nedbrytinga, og de arbeider ikke når jordtemperaturen er lav. Derfor øker behovet for tilførsel av svovel i kalde og våte vårer/forsomrer.

Til andre- og eventuelt tredjeslått vil jordas bidrag være betydelig, størst på moldrik jord i god hevd og hvor det jevnlig brukes husdyrgjødsel. På skrinn jord som moldfattig sand og tørkesvak morene vil frigjøring av næringsstoffer være beskjedent med fare for udekket behov.

Synlig svovelmangel på plante. Foto.

Ingen rask svoveleffekt av husdyrgjødsel

Det må gå ei viss tid før svovel i husdyrgjødsel er plantetilgjengelig. På kort sikt kan faktisk strørik husdyrgjødsel som grismøkk forårsake svovelmangel. Grunnen er at mikroorganismene, som bryter ned den organiske delen av husdyrgjødsla, også må ha svovel. Det betyr at de konkurrerer med plantene om svovelet som er løst i jordvæska.

Mineralanalyse av grovfôret, kilde til nyttig informasjon

Mange rekvirerer mineralanalyse for å se hvordan innholdet samsvarer med dyras behov. Flere burde gjøre det, fordi mineralanalysen kan røpe om næringa enga har blitt tildelt har samsvart med behovet. Med andre ord, har du gjødslet riktig? Har du tatt ut avlingspotensialet? Om mineralanalysen viser at grovfôrets innhold mellom 2 og 3,5 g S/kg TS er det en god bekreftelse, men det er enda mer interessant å se svovelinnholdet i sammenheng med nitrogeninnholdet.

Forhold mellom plantenæringsstoffer

I gjødsellæra blir det gjerne referert til «Liebigs tønne». Den illustrerer at tønna ikke kan romme mer enn høyden på den korteste tønnestaven. Det er et bilde på at det ikke hjelper å tilføre mer av et plantenæringsstoff det er mye av, fordi mangel på et annet er begrensende. Det er slik at plantene utnytter nitrogen dårligere hvis de mangler svovel. Det uttrykkes som forholdet mellom nitrogen og svovel, forkortet N:S. Ved mangel på svovel blir N:S-forholdet for høyt.

I 2004-2006 gjennomførte NIBIO en forsøksserie der en så på hvordan stigende tilførsel av svovel påvirket avling og kvalitet. (Se kildehenvisning.) Resultatene viste at når N:S-forholdet ble høyere enn 14, gikk avlinga ned. Mange kjenner til NLR Hordaland sitt arbeide med «Surfôrtolken», og de benytter 12 som øvre grenseverdi for N:S-forholdet.

Svovel og grovfôrkvalitet

Som nevnt vil underdekning av svovel gi redusert avling og dårligere utnytting av nitrogen. I tillegg ender en opp med grovfôr med dårligere proteinkvalitet. Årsaken er at det dannes mindre av de svovelholdige aminosyrene cystein og methionin.

Svovel i mineralgjødsel

Varierende forhold mellom næringsstoffer er kjennetegnet på forskjellen mellom gjødselslag. Tabellen viser innholdet av nitrogen og svovel i et utvalg gjødseltyper. Legg merke til forskjellen mellom Opti-NS og den nye gjødseltypen Sulfan. Sistnevnte har det laveste forholdet mellom nitrogen og svovel.  Kalkammonsalpeter (CAN) og kalksalpeter er ikke med i oversikten fordi de ikke inneholder svovel.

God utnytting av husdyrgjødsla øker behovet for svovelgjødsling

Hvis nitrogen fra husdyrgjødsel dekker en betydelig del av totalt N-behov, blir andelen fra mineralgjødsel moderat. Det gir gjødseltyper med lavt N:S-forhold (mye svovel i forhold til nitrogen) økt aktualitet, f.eks. at Sulfan blir mer relevant.

Kilde: (Bakken, A.K., Lunnan, T. & Svoldal, B.T. 2007. Grovfôravling og -kvalitet med bruk av stigande mengd mineralgjødsel med og utan svovel. Bioforsk FOKUS 2(7) 35-39.).

  N, % S, % N:S
Sulfan 24 6 4
18-3-15 17,6 3,8 5
25-2-6, pril. og gran. 24,6 4 6
Opti NS 27 3,7 7
NPK 15-15-15- m/S 15 2 8
22-2-12 21,6 2,7 8
22-3-10 21,6 2,5 9
20-4-11 19,6 2,2 9
NPK 24-3,5-6 24 2 12
NPK 27-3-5 26,7 2 13

Felleskjøpet selger gjødsel

Kontakt en av våre lokale salgs- og fagkonsulenter eller kontakt Kundetjenesten.

Du kan også bestille gjødsel på web: Bondens Min Side.

Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 3, 2017.