06.03.2019 | Ragnar Dæhli, Jon Atle Repstad, produktsjefer Felleskjøpet og Espen Bergman, fagsjef, alle i Felleskjøpet

En slik driftsform kan også beskrives som jordoppbyggende. Det er viktig i både konvensjonelt og økologisk jord- og hagebruk.

Målet med regenerativ drift er å øke jordas fruktbarhet eller «helsetilstand» og samtidig bidra positivt mot klimaendringer. Flere tiltak brukes allerede i økologisk dyrking, men regenerativt jord- og hagebruk er like aktuelt i konvensjonell drift. På Debios nettside er det en artikkel som forteller mer om begrepet regenerativt landbruk. Begrepet kan også «oversettes» til jordoppbyggende landbruk.

Plantedekke og jordarbeiding

«Alltid» plantedekke er en grunnpilar i regenerativt jord- og hagebruk. Det får en ved å etablere undervekster/fangvekster eller ettervekster. Minimal jordarbeiding er et annet tiltak. Det gir økt innhold av planterester i øvre jordsjikt.

Lange perioder med plantedekt jord gir bedre jordstruktur, mindre erosjon og mindre næringstap. Mer planterester i jorda betyr i tillegg binding av karbondioksid, dvs. karbonbinding. Dette vil akkumuleres år for år og en er i en oppadgående spiral for jordsunnhet.

Planter har ulike egenskaper som kan utnyttes i regenerativt landbruk. Noen har stor evne til å dekke overflaten og hindre ugras i å etablere seg. Andre har dype røtter og kan bedre jordstrukturen. Mens atter andre samarbeider med bakterier og har evnen til å samle nitrogen fra lufta. Arter med ulike egenskaper kan kombineres i frøblandinger for å oppnå ønskede effekter.

Driftsmidler

Mange driftsmidler som Felleskjøpet og Norgro forhandler er aktuelle i regenerativt jord- og hagebruk. Det dreier som om diverse frøblandinger, spesielle kalk- og gjødseltyper, andre jordforbedringsmidler og plantestyrkende midler. Vi har samlet mange relevante driftsmidler i en ny brosjyre som du kan laste ned her.