21.05.2015 | Jon Atle Repstad, produktsjef såvare

Gå direkte til tema:

Brakking av enga før ompløying er viktig

Eng som skal fornyes er som regel rikelig forsynt med ugras. Før ompløying/fornying bør den derfor brakkes med glyfosat. Dette vil gi en effektiv bekjempelse av de vanlige rotugras-artene.

Videre vil det være viktig å fjerne smittekilder til ugras i kantene av skiftene. Det kan gjøres med slått (beitepusser) eller kjemisk bekjempelse (vis aktsomhet mot vassdrag og overhold anbefalingene gitt på etikett). Et påfølgende år med en åpenåkerkultur (grønnfôrvekst, korn, mm) vil gi et vekstskifte, som også virker positiv på ugrasbekjempelse og gir ypperlig muligheter for bruk av husdyrgjødsel, for kalking eller andre jordkulturtiltak.

Frøugras i gjenlegget

En grundig frøugrasbekjempelse i gjenlegget vil føre til at ugraskampen blir mindre strevsom/kan unngås helt i engperioden.  Bekjempelsen blir enklere dersom det brukes dekkvekst, men dette er sjelden tilstrekkelig aleine. Ugrasbehandling i gjenlegget er sterkt å anbefale!

For gjenlegg uten dekkvekst kan mekaniske tiltak som ugrasharving eller pussing av gjenlegget med slåtteutstyr (stubbehøyde 10 -15 cm) være aktuelt. Dette bekjemper arter som meldestokk og då, men er ikke tilfredsstillende mot for eksempel vassarve og frø-planter av høymole. 

Ved kjemisk bekjempelse er det viktig å velge middel ut fra om det er sådd kløver eller ikke. Sprøyting kan skje fra graset har minst to blad og kløveren har fått ett trekobla blad.

Velg det midlet som er mest effektivt mot de ugrasartene som er i enga.

Figur 1. Utviklingsstadium for kløver

Ugrasbekjempelse i engperioden

Dersom det i engperioden blir mye ugras som høymol, hundekjeks, soleie, m.fl. er sprøyting aktuelt. Ugraset må ikke overstige 10-15 % av enga før tiltak settes inn. Med en større andel vil ikke graset klare å erstatte effektivt de hull som oppstår etter bekjemping. Riktig sprøytetidspunkt er når ugrasplantene har kommet til rosettstadiet. Dette kan gjøres både før førsteslått og mellom de ulike slåttene, men ugraset må være i god vekst og ha tilfredsstillende bladmasse.