20.02.2024 | Finn Bjørnå, fagsjef såvarer

Fangvekster har blitt et effektivt bidrag for å ta vare på jord, jordstruktur og næring. Et godt utviklet fangvekstbestand vil redusere erosjonsfaren og næringsutvasking selv ved store nedbørsmengder. Siden klimaet ser ut til å gå mot ‘villere og våtere’ vil godt et plantedekke av jorda bare bli viktigere for å ta vare på ressursene.

Fangvekster kan i prinsippet såes på tre ulike tidspunkter: om våren fram til kornet har fire blader (vårsåing i høsthvete er også mulig); i stående åker og etter høsting. De ulike etableringstidspunktene har ulike ulemper og fordeler med tanke på arbeid, maskiner, etablering, biologisk mangfold og plantevern. Vi skal i det følgende konsentrere oss om de vårsådde fangvekstene - og Felleskjøpets utvalg av frø som kan passe til vårsåing.

Biologisk mangfold

Utvalget av plantefamilier og arter som passer til vårsåing er litt snevrere enn det som kan såes på seinere tidspunkter. Tradisjonelle enggras (timotei, hundegras, engsvingel) og kløverarter (kvit- og rød) fungerer godt. Fine fangvekster som honningurt og diverse reddiker passer dårlig for vårsåing da de fort blir så store og konkurransedyktige at de gir problemer i treskinga. Siden tilskuddsordningene premierer biologisk mangfold (økt tilskudd for tre eller flere plantefamilier) må en være oppmerksom på dette ved valg av blanding til vårsåing. Felleskjøpet arbeider med å framskaffe blandinger som oppfyller kravet til biologisk mangfold – uten å skape vanskeligheter i kornhøstinga. Sikori, smalkjempe og tiriltunge er arter som kan være aktuelle å blande inn for å øke mangfoldet.

Etablering

Vårsåing er det sikreste etableringstidspunktet for fangvekster. Kun unntaksvis, med sterk tørke rett etter spiring av fangveksten, kan etableringa bli dårlig. Ved vårsåing vil i regelen et godt etablert bestand stå klart til å ta over så snart kornet er tresket og lyset slipper til. Et vårsådd fangvekstbestand vil også virke hemmende på ugras – det dekker jorda godt på et tidligere tidspunkt enn andre såtidspunkter. Bruk av såmaskin (grasfrøapparat) er den beste måten å få et godt såresultat. Andre såmetoder der frøet haver på bakken er mer avhengig av spireråme for å bli vellykket.

Arbeidsmessige forhold

Det kan innvendes mot vårsådde fangvekster – særlig når våronna kommer sein og alt skal gjøres på en gang – at det blir for mye arbeid på vårparten. Men som tidligere nevnt kan fangvekstsåinga utsettes til kornet har tre-fire blader, selv om dette betyr en ekstra kjøring.

Plantevern

Dersom det brukes vanlige engfrøblandinger eller reinfrø av gras til vårsådd fangvekst er toleransen for plantevernmidler kjent (se FKs Plantevernkatalog for detaljer). I Plantevernkatalogen er det også oppgitt erfaringer med flere fangveksters toleranse for ulike plantevernmidler.

Tabellen nedenfor gir oversikt over ulike blandinger og reinfrø som passer til vårsåing. Med tanke på tilskudd må den enkelte sjekke mot sin Statsforvalter – hva som kreves for å utløse de ulike satsene. Vær oppmerksom på de lave såmengdene som anbefales.

 

Blanding

Innhold

Beskrivelse

Såmengde

SPIRE FV Karbonfiks

Flerårig Raigras

Hvitkløver

Rødkløver

Fangvekstblanding som egner seg for undersåing i korn. Såes med såmaskin eller ugrasharv. Ett sikkert og rimelig alternativ som overvintrer. Viktig at såmengde holdes nede. To plantefamilier. FKnr 32503 - 25 kg.

0,6-0,8 kg/daa

SPIRE Surfôr Pluss 10

Timotei

Engsvingel

Flerårig Raigras

Rødkløver

Velprøvd engfrøblanding som er enkel å etablere som fangvekst. Vil være klar til å ta over når hovedkulturen er høsta. Hindrer erosjon og samler næring og karbon. Konkurrerer lite med hovedkulturen, og kan bli hemmet av 6-radsbygg og havre. Overvintrer godt og bør vårpløyes. Toleranse overfor ugrasmidler er kjent. To plantefamilier. FKnr 32832 - 10 kg.

1-1,5 kg/daa

SPIRE Surfôr Pluss 90

 

Flerårig Raigras

Hvitkløver

En standard engfrøblanding som med redusert såmengde kan benyttes som fangvekst. Raigras er lett å etablere, klar til å ta over når hovedkulturen er høsta. Blandingen hindrer erosjon, samler næring og karbon. Dekker godt mot ugras, og kan konkurrerer med hovedkulturen hvis det brukes for stor såmengde. Overvintrer godt. To plantefamilier. FKnr 32834 - 25 kg.

0,6-0,8 kg/daa

SPIRE Raigras-hundegras

Flerårig Raigras

Hundegras

Engfrøblanding for undersåing om våren. Hindrer erosjon og smaler næring og karbon. Overvintrer godt og bør vårpløyes. En plantefamilie.

FKnr 32825 - 10 kg.

 

0,6-0,8 kg/daa

Flerårig raigras

 

Velprøvd fangvekstgras. Raigras er lett å etablere, klar til å ta over når hovedkulturen er høsta. Dekker godt mot ugras, og kan konkurrerer med hovedkulturen hvis det brukes for stor såmengde.

0,5-0,6 kg/daa

Italiensk raigras

 

Enkel etablering. God til å hindre erosjon, samle næring og karbon. Kan konkurrere sterkt med hovedkulturen og gi utfordringer i treskinga hvis det brukes for stor såmengde. Overvintrer dårlig, men tuer kan gi utfordringer ved såing året etter.

Maks 0,5 kg/daa

Timotei

 

Lite konkurranse med kornet. Overvintrer godt. Kan gi utfordringer med såing neste år.

0,8-1,0 kg/daa

Engsvingel

 

Ingen konkurranseproblemer. Kan bli utkonkurrert av kornet. Trenger tid etter tresking for å dekke jorda, hindre erosjon og samle næring. Overvintrer godt. Kan gi utfordringer med såing neste år.

1,0-1,2

kg /daa

Hundegras

 

Lite konkurranse med kornet. Etter tresking dekkes jorda raskt. Overvintrer godt. Kan gi utfordringer med såing neste år.

0,8-1,0 kg/daa