21.05.2021 | Felleskjøpet

I Norge har vi begrensede muligheter til landbasert matproduksjon, men vi har store områder med gress og utmark som er egnet til å produsere mat.

Det er perfekt for drøvtyggere som sau/lam, geit og storfe. Disse husdyrene kan omdanne gress og andre planter til næringsrik mat for oss mennesker.

Tre grunner til å takke alle norske bønder med husdyr

  1. Uten husdyrhold i Norge ville vi ha importert mer kjøtt. Da hadde vi ikke utnyttet egne fornybare ressurser og lagt beslag på knappe naturressurser i andre land.
  2. Vi hadde også bidratt til å øke de globale klimagassutslippene fra kjøttproduksjon, samt unødvendig transport av mat på tvers av landegrensene.
    Husdyrene tar vare på det biologiske mangfoldet! Uten husdyrhold ville vi opplevd tap av det rike biologiske mangfoldet som er avhengig av slåtteenger og beitearealer, og det norske landskapet ville blitt fattigere.
  3. Norsk kjøtt produseres mer klimavennlig enn kjøtt fra de fleste andre land i verden. En av hovedgrunnene er at Norge, i likhet med Sverige og Island, har verdens friskeste dyr.

Friske dyr gir lavere fôrforbruk, bedre tilvekst, økt melkeproduksjon, bedre fruktbarhet, lavere dødelighet og færre dyr blir kassert ved slakting. Fravær av sykdom gir samlet sett vesentlig lavere klimautslipp per produserte enhet.