17.01.2022 | Felleskjøpet - Marked korn

I forkant av vekstsesongen 2021 hadde vi forventinger om store mengder høsthvete. Forventningen slo ikke til da vinteren med manglende snødekke medførte utfrysing av store arealer. I vekstsesongen endte vi derfor opp med en stor andel vårhvete, og fint vær i innhøstingen medførte høye falltall.

Mathveteavlingen i 2021 har et uvanlig høyt proteininnhold – dette gjelder også høsthveten. Matandelen for hvete er høy, og utgjør ca 72%.

For noen år siden manglet vi norsk råvare med sterkt protein, det vil si vare i Klasse 1.

Nå er målet nådd. Takket være mirakelet Mirakel har vi nå vist at vi er i stand til å produsere klasse 1 i stor skala, og vi har de siste årene dekket behovet for denne typen vare.

Signaler om kvalitetsbetaling av mathvete sesongen 2022/23

Sortsutvalget tilgjengelig i de ulike kvalitetsklassene er i stadig endring.
Etter mange år med sorten Bastian som eneste sort i klasse 1 fikk vi Mirakel som ny vårhvetesort i klasse 1 for en del år tilbake. Det har vært lite påfyll av nye sorter i klasse 2, men Felleskjøpet tilbyr nå nye sorter i klasse 2 med betydelig bedre dyrkingsegenskaper og avlingspotensialer enn den klassiske Bjarne. Seniorita og Betong er nykommere i klasse 2. I klasse 3 er Caress et interessant alternativ.

For å kunne produsere mel med en høy norskandel, er det viktig å legge til rette for en god fordeling mellom de ulike råvarekvalitetene, det vil si mellom de ulike hveteklassene. Sortstilgangen nå gir oss en bedre mulighet enn tidligere, da vi nå har hvetesorter med interessante dyrkingsegenskaper i alle de viktigste kvalitetsklassene.

For å kunne bruke mye norsk hvete i matmjølproduksjonen er det viktig å ha gode sorter i alle klasser, og å bruke prisforholdet mellom de ulike hveteklassene for å stimulere til mest mulig riktig fordeling av produksjonen mellom kvalitetsklassene.

Denne mekanismen ble for noen år tilbake brukt for å øke den norske produksjonen av klasse 1 hvete. På samme måte må vi framover bruke de samme mekanismene for å stimulere produksjonen av de kvalitetsklassene vi nå ønsker mer av fra norske kornprodusenter.

Slike endringer for å tilpasse produksjonen av norsk mathvete til markedets behov er viktig for å ha en høyest mulig andel norsk råvare. Sortsutvikling, såvareproduksjon, etc. er prosesser som går over år, og tilpasningene må derfor skje over noe tid, men det er viktig at kornprodusentene får signaler om hva som er ønsket retning.

Prisforholdet mellom hveteklassene og kvalitetsbetalingen forøvrig blir gjennomgått og drøftet før hver vekstsesong bl.a med matmjølindustrien, og fastsettes på vårparten. De foreløpige signalene tyder på at det er ønskelig med en noe større andel av hveten i klasse 3. For klasse 1 er det ønskelig med noe lavere andel enn det vi har hatt de siste 2 sesongene. Hvete klasse 3 vil da få styrket betaling i forhold til klasse 1 og 2, med den konsekvens at kvalitetsbetalingen i klasse 1 og 2 reduseres noe.

For høsthvete forventes det ikke store endinger i kvalitetsbetalingen. Generelle kvalitetskrav som hektolitervekt, falltall, mv. vil bli vurdert i forkant av sesongen på samme måte som tidligere år.