Flurostar 200 - 5 L

FKnr.: 61010 | Leverandørens varenr.: 00039-NO
  • Ugrasmiddel i korn og gjenlegg av gras
  • Ugras i vårkorn med fangvekster av gras
  • Ugrasmiddel til fôrmais, eng og beite
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite, grasfrøeng samt gras i grøntanlegg.

Systemisk ugrasmiddel som partner mot resistent vassarve. I korn uten gjenlegg bør Flurostar alltid blandes med fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. Meget god virkning mot følgende frøugras: Klengemaure, vassarve, åkerminneblom, då, vindeslirekne, tungras, haremat, pengeurt, rødtvetann, smånesle og rotugrasene:

Høymole og andre syrearter, løvetann, soleier, stornesle. En viss effekt på rotugrasene geitrams, sneller, vikkearter samt lauvkratt: Bringebær, bjørk, osp, or, selje, m. flere. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv mot vassarve og då. Ingen restriksjoner på etterfølgende kulturer. Siste behandlingstidspunkt er 31. juli.

Innhold: 200 g fluroksypyr/l     
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: Beite/eng 7 dager
Avstand til vann: 10 m (gras), 5 m (korn og fôrmais) Oppdatert med avdriftsreduskjon. 
Filter A1/P2
Dose: Høstkorn og fôrmais; 100 ml/daa. Vårkorn og grasgjenlegg: 200 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Avgiftsklasse 1

Fare

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 8-10°C
Luftfuktighet: Uten betydning
Jordfuktighet: God
Timer opphold: 1
God vekst, ikke stress. Resistensbryter sulfonylureapreparater.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite, grasfrøeng samt gras i grøntanlegg.

Systemisk ugrasmiddel som partner mot resistent vassarve. I korn uten gjenlegg bør Flurostar alltid blandes med fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. Meget god virkning mot følgende frøugras: Klengemaure, vassarve, åkerminneblom, då, vindeslirekne, tungras, haremat, pengeurt, rødtvetann, smånesle og rotugrasene:

Høymole og andre syrearter, løvetann, soleier, stornesle. En viss effekt på rotugrasene geitrams, sneller, vikkearter samt lauvkratt: Bringebær, bjørk, osp, or, selje, m. flere. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv mot vassarve og då. Ingen restriksjoner på etterfølgende kulturer. Siste behandlingstidspunkt er 31. juli.

Innhold: 200 g fluroksypyr/l     
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: Beite/eng 7 dager
Avstand til vann: 10 m (gras), 5 m (korn og fôrmais) Oppdatert med avdriftsreduskjon. 
Filter A1/P2
Dose: Høstkorn og fôrmais; 100 ml/daa. Vårkorn og grasgjenlegg: 200 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Avgiftsklasse 1

Fare

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 8-10°C
Luftfuktighet: Uten betydning
Jordfuktighet: God
Timer opphold: 1
God vekst, ikke stress. Resistensbryter sulfonylureapreparater.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere