Tripali 250 g

FKnr.: 61068 | Leverandørens varenr.: 11009133
  • Ugrasmiddel i korn
  • Mot tofrøbladet ugras
  • Meget god virkning mot balderbrå, gjetertaske m.m.
  • Skal alltid blandes med klebemiddel
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tofrøbladete ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

Vanndispergerbart granulat med virksomme stoffer av sulfonylurea- og triazolpyrimidin- type, alle tilhørende virkemåtegruppe ALS-hemmere; HRAC-gruppe B. Tripali er et bladherbicid og ugraset stanser veksten etter få timer. Synlige symptomer sees etter 1-3 uker, begynnende med gulfarging av vekstpunktet. Meget god virkning på balderbrå, gjetertaske, klengemaure, meldestokk, oljevekster, pengeurt, rødtvetann,
vassarve og vindelslirekne. God virkning på åkerstemorsblom og orientveronika.

Tilfredsstillende virkning på bakkeveronika, åkerminneblom og åkervortemelk. Effekten mot tungras er mindre til moderat tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av SU-typen er arten kryssresistent overfor alle SU-midlene, og ofte kryssresistent overfor andre midler med samme virkningsmekanisme, ALShemmere.

Kan blandes med Pixxaro, fluroxypyr-preparater og mekoprop. Tripali skal alltid blandes med klebemiddel, når ikke annet er angitt. Mer enn 2 måneder etter sprøyting kan det dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner, lin og fôrbeter. Det kan ikke dyrkes grønnsaker eller noen annen kultur enn ovennevnte det år Tripali er brukt eller påfølgende år.

Innhold: 105g Florasulam + 83 g Metsulfuron-metyl + 83 g Tribenuron-metyl/kg  
Lagring: Tørt i lukket originalemballasje.
Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P2
Dose:  3,5 g/daa. Maks 2,5 g i havre-. 
Pakningsstørrelse: 250g
Formulering: Granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tofrøbladete ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

Vanndispergerbart granulat med virksomme stoffer av sulfonylurea- og triazolpyrimidin- type, alle tilhørende virkemåtegruppe ALS-hemmere; HRAC-gruppe B. Tripali er et bladherbicid og ugraset stanser veksten etter få timer. Synlige symptomer sees etter 1-3 uker, begynnende med gulfarging av vekstpunktet. Meget god virkning på balderbrå, gjetertaske, klengemaure, meldestokk, oljevekster, pengeurt, rødtvetann,
vassarve og vindelslirekne. God virkning på åkerstemorsblom og orientveronika.

Tilfredsstillende virkning på bakkeveronika, åkerminneblom og åkervortemelk. Effekten mot tungras er mindre til moderat tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av SU-typen er arten kryssresistent overfor alle SU-midlene, og ofte kryssresistent overfor andre midler med samme virkningsmekanisme, ALShemmere.

Kan blandes med Pixxaro, fluroxypyr-preparater og mekoprop. Tripali skal alltid blandes med klebemiddel, når ikke annet er angitt. Mer enn 2 måneder etter sprøyting kan det dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner, lin og fôrbeter. Det kan ikke dyrkes grønnsaker eller noen annen kultur enn ovennevnte det år Tripali er brukt eller påfølgende år.

Innhold: 105g Florasulam + 83 g Metsulfuron-metyl + 83 g Tribenuron-metyl/kg  
Lagring: Tørt i lukket originalemballasje.
Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P2
Dose:  3,5 g/daa. Maks 2,5 g i havre-. 
Pakningsstørrelse: 250g
Formulering: Granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere