0

Pistol 1 ltr

FKnr.: 62315 | Leverandørens varenr.: 80915411

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot ugras i planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.
 
Inneholder to aktivstoffer der diflufenikan (DFF) er et jordherbicid som legger seg som en film på jordoverflaten og derved hindrer ny framspiring av tofrøbladet ugras og gras som spirer fra frø. Glyfosat er et bladherbicid og transporteres rundt i planten til vekstpunktene. Pistol virker på spirt og ikke spirt ugras i lang tid. Inntil 3-4 måneder. Effekten av DFF er avhengig av god jordfuktighet.

Innhold: 250 g glyfosat + 40g diflufenikan/ l
Formulering: Flytende
Lagring:
Frostfritt og uten direkte sollys
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 30 m
Dose: 310 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P2
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 15oC
Luftfuktighet: høy
Jordfuktighet: høy
Regnfast: 4-6 timer
Annet: Gode vekstforhold

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot ugras i planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.
 
Inneholder to aktivstoffer der diflufenikan (DFF) er et jordherbicid som legger seg som en film på jordoverflaten og derved hindrer ny framspiring av tofrøbladet ugras og gras som spirer fra frø. Glyfosat er et bladherbicid og transporteres rundt i planten til vekstpunktene. Pistol virker på spirt og ikke spirt ugras i lang tid. Inntil 3-4 måneder. Effekten av DFF er avhengig av god jordfuktighet.

Innhold: 250 g glyfosat + 40g diflufenikan/ l
Formulering: Flytende
Lagring:
Frostfritt og uten direkte sollys
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 30 m
Dose: 310 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P2
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 15oC
Luftfuktighet: høy
Jordfuktighet: høy
Regnfast: 4-6 timer
Annet: Gode vekstforhold

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer