16.09.2021 | Felleskjøpet

Felleskjøpet Agri ble i dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 13. juli 2021 dømt til å betale Infor erstatning på 84 millioner kroner med tillegg av renter, og saksomkostninger på 50 millioner. -Vi mener dommen har klare rettslig prinsipielle spørsmål som må klargjøres, mellom annet for hvordan utfordringer i store IT-prosjekter i privat og offentlig sektor blir håndtert mellom partene, og at disse spørsmålene er av stor samfunnsmessig betydning. Vi har derfor anket saken til Høyesterett, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri.

På grunn av Infors vesentlige forsinkelse og ensidige stans av prosjektet, hevet Felleskjøpet i 2016 avtalen med IT-selskapet Infor om levering av nytt ERP-system. Felleskjøpet gikk deretter til erstatningssak mot Infor. Dom ble avsagt av Nedre Romerike tingrett 9. februar 2018. Tingretten konkluderte med at Infor hadde opptrådt grovt uaktsomt, og Felleskjøpet ble tilkjent 288 millioner kroner i erstatning. I ankesaken i Eidsivating lagmannsrett fikk Infor medhold og Felleskjøpet ble dømt til å betale erstatning på 84 millioner kroner med tillegg av renter, og saksomkostninger på 50 millioner.

-Felleskjøpet Agri er svært overrasket og skuffet over lagmannsrettens dom og har nå besluttet å anke dommen inn for Høyesterett. Dette gjør vi med bakgrunn i det store spriket mellom de to dommene som er avgitt av henholdsvis tingretten og lagmannsretten. Vi mener at sider av saken bør behandles av Høyesterett for å klargjøre viktige rettslige spørsmål knyttet slike avtaler om store IT-leveranser basert på Statens standardavtaler, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri.  

Om saken blir tatt opp til behandling i Høyesterett avgjøres av Høyesteretts ankeutvalg og deres avgjørelse er antatt å foreligge innen årsskiftet.