26.10.2022 | Felleskjøpet

Konsernets omsetning øker med 602 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021 og endte på 4 786 millioner kroner i tredje kvartal. Omsetningsøkningen kommer i hovedsak fra landbrukssegmentet og Cernova, og er drevet av råvareprisøkninger. Innenfor detaljhandel i begge land og i maskindivisjonen har det også vært omsetningsvekst.

EBITDA på nivå med fjoråret

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) for tredje kvartal endte på 132 millioner kroner, det er en nedgang på om lag 10 millioner kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen i resultat kommer i hovedsak fra detaljhandel hvor lønnsomheten er noe ned i begge land tross omsetningsvekst. Omsetningsøkningen i maskin bidrar resultatmessig positivt.

– Vi er svært fornøyde med at EBITDA i kvartalet er på samme nivå som fjoråret. Til tross for krevende markeder og rammevilkår, har folka våre lykkes med å skape stabil drift, høy aktivitet og gode resultater i perioden, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, Svenn Ivar Fure.

Vekst innfor detaljhandel

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige opplevde sterk vekst gjennom 2020 og 2021. Tidligere i år har det vært en nedgang i detaljhandelsvirksomheten, men i dette kvartalet er det igjen vekst i begge markeder.

God kornhøst

En god kornhøst på Østlandet har gitt mye korn på lager. Sammen med økningen i kornpriser, som ble fastsatt i jordbruksoppgjøret, bidrar dette positivt til medlemmenes økonomi. For Felleskjøpet sikrer dette god tilgang til korn for egen kraftfôrproduksjon, og for videresalg fram til neste kornhøst. Importbehovet vil bli redusert. Dette er svært positivt.

Det høye kornvolumet, i kombinasjon med høyere kornpriser, har imidlertid gitt en betydelig i økning i kapitalbehovet. Kornhøsten, sammen med generelle prisøkninger og kraftig prisøkning på mineralgjødsel, gir et varelager ved utgangen av perioden som er om lag 1 milliard kroner høyere enn på samme tid året før.

– Vi oppfordret bøndene til å så mathvete, på samme tid som vi reduserte noe av værrisikoen ved å øke proteinprisingen for fôrhvete. Det er gledelig å se at korndyrkerne på Østlandet jevnt over fikk god uttelling for å ta risiko, og at det ser ut til å bli ny rekord for norskandel i mathvete. På samme tid har det vært et krevende år for de i sør, som ikke fikk nok regn, og for de i Midt-Norge, som fikk for mye regn og for lite varme. De høye kornvolumene øker kapitalbehovet vårt, men vil redusere importbehovet fram til neste kornhøst. Det er positivt i en tid verdens matvareforsyning er under press, sier Fure.

Godt traktorsalg, John Deere er markedsleder

Totalmarkedet for traktor i Norge økte med 2,5 % de tre første kvartalene i 2022. Felleskjøpet er hittil i år markedsleder med 23,2 % markedsandel for John Deere. Ordreinngangen og omsetningen var god i kvartalet.

Stabile resultater i Cernova

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, leverer resultater på linje med fjorår. Økte råvare- og energipriser er krevende å videreføre til sluttkundene.

Finansinntekter og kapitalsituasjon

Ved utgangen av tredje kvartal var konsernets egenkapitalandel på 31,1 prosent, noe som er ned fra 36,1 prosent på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld er 5,2 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Det er en økning på 2,0 milliarder kroner fra samme tid i 2021. Høyt kornvolum, økte kornpriser, økte råvare- og varepriser, samt arbeid med sikring av varetilgang, har økt varelageret og arbeidskapitalen i perioden. Det økte kornlageret vil redusere importbehovet for karbohydrater fram til neste kornhøst, og verdien på kornet blir beskyttet gjennom toll på importerte varer.

Flere tiltak er startet for å redusere arbeidskapitalen samtidig som at leveringsdyktigheten blir opprettholdt.

Resultat før skatt er i kvartalet positivt påvirket av verdiendring på rentesikringskontrakter med 67 millioner kroner (samme tid i fjor 92 millioner kroner). Som følge av nedgangen i varehandel på nett, er det er i perioden foretatt en vurdering med påfølgende nedskriving av verdiene tilknyttet Dyrekassen AS. Nedskrivingen er på 50 millioner kroner. Samtidig ble det foretatt strategiske vurderinger rundt selskapet.

Se børsmelding for fullstendig kvartalsrapport.


For mer informasjon, kontakt:
Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef tlf. 936 03 500
Trine-Marie Hagen, økonomidirektør tlf. 996 17 505