16.08.2021 |

Fremgangen Felleskjøpet oppnår i markedet er et resultat av god drift og kostnadskontroll, økt omsetning i detaljhandelsvirksomheten og positive valutaeffekter.

Konsernets omsetning øker med 574 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2020 og endte på 9 677 millioner kroner for første halvår. Økningen kommer i stor grad fra detaljhandel som har hatt betydelig vekst de siste 18 månedene. Bedret drift med god kostnadskontroll i alle forretningsområdene over tid bidrar til at det underliggende driftsresultatet, før avsetning knyttet til erstatningssaken, øker fra 536 millioner kroner første halvår 2020 til 620 millioner kroner første halvår 2021. Driftsresultat inkludert avsetning til erstatningssaken ender på 414 millioner kroner.

– Etter et sterkt første kvartal har vi tatt med oss farten inn i høysesongen fra april til juni. Vi ser fremgang i de fleste forretningsområdene våre og konsernet driftes godt. Felleskjøpet leverer et solid resultat i første halvår 2021, sier Svenn Ivar Fure, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Rekordomsetning i detaljhandel og bedring i traktormarkedet

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige opplevde sterk vekst gjennom 2020. Flere kundegrupper oppdaget Felleskjøpets vareutvalg, og interessen for blant annet hage og uterom har økt blant annet som følge av korona-tiltak og mindre reising enn vanlig. Denne veksten har vedvart første halvår 2021 i begge land. Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige har et resultat før skatt som er 84,7 millioner kroner høyere i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalmarkedet for traktor i Norge gikk betydelig tilbake i 2020. I løpet av første halvår 2021 har salget økt noe, og Felleskjøpet har lyktes godt i markedet med en omsetningsøkning på om lag 15 prosent sammenlignet med fjoråret. John Deere har toppet registreringsstatistikkene flere av månedene, og bruktsenter, leasing, utleie av maskiner og avtalen med Sampo gir også effekter i markedet.

Landbruksdivisjonen er volummessig stabil sett mot fjoråret, og resultatet er også på linje med fjoråret. Økningen i internasjonale priser har ikke påvirket konsernets marginer hverken negativt eller positivt. Den nordiske satsningen innen frø, jord og tilbehørsprodukter i hagemarkedet gjennom Nelson Garden fortsetter sin positive utvikling og har en omsetningsvekst på 7 prosent første halvår.

Cernova, som er konsernets mølle- og bakerivirksomhet, drifter godt og leverer resultater på linje med fjoråret til tross for økning i råvarekostnader.

Ankesaken mot Infor påvirker resultatene

Felleskjøpet fikk i 2018 medhold i tingretten i erstatningssaken mot Infor knyttet til leveranse av nytt ERP-system, og Infor ble dømt til å betale 288 millioner kroner i erstatning til Felleskjøpet. I ankesaken, som ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett våren 2021, fikk Infor medhold og Felleskjøpet ble dømt til å betale Infor erstatning med 84 millioner kroner, med tillegg av renter, og sakskostnader på om lag 50 millioner kroner. Det er gjort avsetning på totalt 206 millioner kroner i regnskapet i andre kvartal knyttet til dommen i lagmannsretten og verdivurderinger i den forbindelse.

– Felleskjøpet er svært overrasket og skuffet over at lagmannsretten har kommet til et helt annet resultat i erstatningssaken mot Infor enn hva tingretten gjorde i 2018. Vi vurderer ankemuligheter, men avsetning for de totale kostnadene knyttet til i ankesaken i lagmannsretten regnskapsføres likevel i andre kvartal 2021. Dette påvirker resultatene våre betydelig i det som har vært et meget sterkt halvår resultatmessig for Felleskjøpet, sier Fure.

Konsernet styrker soliditeten mot fjoråret

Ved utgangen av halvåret var konsernets egenkapitalandel på 36,0 prosent, noe som er en økning fra 35,2 prosent på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld er 2,4 milliarder kroner ved utgangen av halvåret, det er 37 millioner kroner lavere enn på samme tid i 2020.

(Mill. kroner)

Q2
2021

Q2
2020

Hittil i år 2021

Hittil i år 2020

Driftsinntekter

5 794,3

5 550,1

9 677,0

9 103,4

Driftsresultat

393,8

610,2

413,8

535,5

Resultat før skatt

363,2

541,2

372,9

381,7

Resultat etter skatt

277,8

416,9

285,4

284,1

For mer informasjon, kontakt:

Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef tlf. 926 86 100

Trine-Marie Hagen, økonomidirektør tlf. 996 17 505

Les hele rapporten her.