14.07.2021 | Felleskjøpet

På grunn av Infors vesentlige forsinkelse og ensidige stans av prosjektet, hevet Felleskjøpet i 2016 avtalen med it-selskapet Infor om levering av nytt ERP-system.

Felleskjøpet gikk deretter til erstatningssak mot Infor. Dom ble avsagt av Nedre Romerike tingrett 9. februar 2018. Tingretten konkluderte med at Infor hadde opptrådt grovt uaktsomt, og Felleskjøpet ble tilkjent 288 millioner kroner i erstatning.

Infor anket tingrettens dom, og anken ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett over 7 uker i april og mai 2021. Dom i ankesaken ble avsagt 13. juli 2021, og lagmannsretten kom til at Felleskjøpets heving av avtalen var uberettiget. Felleskjøpet ble dømt til å betale Infor erstatning med 84 millioner kroner, med tillegg av renter, og sakskostnader på 50 millioner kroner.

- Felleskjøpet er svært overrasket og skuffet over at lagmannsretten har kommet til et helt annet resultat i erstatningssaken mot Infor enn hva tingretten gjorde i 2018. Etter Infors betydelige forsinkelser og ensidige stans av prosjektet, er det uforståelig for Felleskjøpet at lagmannsretten har funnet at vilkårene for heving ikke var oppfylt. Vi vil nå lese dommen nøye og deretter vurdere eventuelle ankemuligheter, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri.