17.08.2023 | Felleskjøpet

Felleskjøpet Agris omsetning øker med 380 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i 2022. Omsetningen i kvartalet endte på 6 359 millioner kroner. Hittil i år 2023 er det en omsetningsvekst på 6,4 prosent målt mot samme periode i fjor. Omsetningsveksten er i hovedsak kostnads- og inflasjonsdrevet og kommer fra de fleste forretningsområdene. Omsetningen i halvåret endte på 10 699 millioner kroner.

Omsetningsutviklingen har vært særlig høy innenfor forretningsområdet Landbruk. Utviklingen er drevet av økte energi- og råvarepriser, samt generelt økte kostnader. Innenfor kraftfôr er det nedgang i volum, mens kornvolumet er høyere enn samme periode i fjor som følge av en bedre kornhøst.

Krevende økonomi preger detaljhandelsvirksomheten

 For detaljhandelsvirksomheten er det en marginal omsetningsvekst i begge land, men nedgang i salgsvolumet, spesielt innen sesongbaserte- og landbruksrelaterte varer.

– Den sene våren i hele landet, etterfulgt av en svært tørr juni flere steder i landet, har påvirket salgsvolumet negativt. Det blir heller ikke bedre av at folk flest begynner å få en mye mer krevende økonomi på grunn av inflasjon og økte rentekostnader, både i Norge og i Sverige. Organisasjonen har jobbet hardt og målrettet for å skape resultater og vi er fornøyde med utviklingen i første halvår, forholdene tatt i betraktning, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, Svenn Ivar Fure.

Forbedret EBITDA sammenlignet med 2022

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) for andre kvartal endte på 640 millioner kroner. Det er en forbedring på 63 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2022. Hittil i år 2023 endte EBITDA på 614 millioner kroner, som er en økning på 8 millioner kroner mot 2022.

Krigen i Ukraina, økte råvarepriser, samt høyere inflasjon og renter fortsetter å påvirke Felleskjøpets markeder negativt. Målet er å beholde finansiell fleksibilitet og på samme tid være leveringsdyktige. Med kampanjen «Klar til sesong», har Felleskjøpet både spisset egen organisasjon og oppfordret bonden til å være tidlig ute i forberedelsene. Det har gitt resultater.

Resultatøkningen kommer blant annet fra de områdene som ble preget av for lav kostnadsdekning etter krigsutbruddet i samme periode i fjor. Samme periode i 2022 var også preget av lave kornvolumer etter kornhøsten 2021 og økte kostnader fra oppstarten av nytt sentrallager og nytt ERP-system. I 2023 har den svekkede kronen gitt valutatap, spesielt innenfor maskin, innendørsmekanisering og detaljhandel i Norge, noe som har påvirket resultatene innen disse områdene negativt.

John Deere er markedsleder hittil i år 2023

Totalmarkedet for traktor i Norge 2023 hittil i år juni er redusert med åtte prosent sammenlignet med 2022, til totalt 1 372 traktorer. Markedsandel for John Deere er 24,7 prosent etter første halvår, og John Deere er markedsleder i Norge.

Stabil drift i Cernova

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, hadde god drift og leverer EBITDA som er 29 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.  Samme periode i 2022 var preget av energi- og råvarekostnadsøkninger, som ga redusert lønnsomhet.

Finanskostnader og kapitalsituasjon

Kornhøsten 2022 var god på Østlandet, og rekordavlingene gjør at det fremdeles er korn på lager. Målprisene for korn blir satt i jordbruksoppgjøret, og i 2022 økte prisene. Kombinasjonen øker kapitalbindingen og finanskostnadene, men reduserer også importbehovet.

– Den gode kornsesongen i 2022/2023 er et godt grunnlag for å holde norskandelen i både matmel og kraftfôr oppe gjennom sesongen 2023. Med tørke i hele Nord-Europa ved inngangen til sommeren, og fortsatt krig i Ukraina, er vår selvforsyning et viktig bidrag for å sikre de mindre heldigstiltes matforsyning, sier Fure.

Felleskjøpet har langsiktige rentesikringer. Verdiutviklingen av realiserte og urealiserte sikringer føres over posten finanskostnader.  Finanskostnadene i 2022 ble sterkt påvirket av en betydelig verdiøkning på urealiserte rentesikringer. I 2023 er det ikke tilsvarende effekt.

Bedring i viktige nøkkeltall

Til tross for økt kornbeholdning og prisinflasjon, har Felleskjøpet lykkes med å ta ned kapitalbehovet. Investerings- og kapitaldisiplin, redusert lagerbinding og andre arbeidskapitalreduksjoner har gitt god effekt for konsernet. Netto rentebærende gjeld (NRBG) ved utgangen av første halvår ender på 3 282 millioner kroner, ned fra 3 719 millioner kroner på samme tid i fjor. Nøkkeltallet NRBG/ EBITDA, som beskriver gjeldsbetjeningsevnen til selskapet, var ved utgangen av halvåret styrket til 3,5, sammenlignet med 3,8 ved samme tidspunkt i fjor.

Ved utgangen av første halvår var konsernets egenkapitalandel på 32,3 prosent, noe som er ned fra 33,7 prosent på samme tid i fjor.

– Til tross for økte priser og mye korn på lager, så har vi lykkes med å få ned både varelager og arbeidskapitalen for øvrig, på samme tid som vi har vært leveringsdyktige. Det er takket være en enorm innsats av hele organisasjonen, sier Fure.


Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

Q2 23

          Q2 22

Hittil i år 2023

Hittil i år 2022

Driftsinntekter

6 359

5 979

10 699

10 045

EBITDA

642

578

615

606

Driftsresultat

537

474

411

401

Resultat før skatt

517

499

283

470

Resultat etter skatt

399

384

214

359

 

Se hele børsmeldingen her.

For mer informasjon, kontakt:
Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef tlf. 936 03 500
Trine-Marie Hagen, økonomidirektør tlf. 996 17 505