03.10.2014 | Idun Rosenfeld, fagsjef hest

Hoppa går drektig i 11 måneder, og de første månedene skjer det mest utvikling av organer i fosteret. Etter 8 måneders drektighet er de fleste av fosterets organer langt på vei ferdig utviklet, men det gjenstår svært mye vekst. Fosteret veier da ca 8 kg. Dette betyr at hoppa ikke har behøvd å gi fra seg spesielt mye proteiner og mineraler daglig disse 8 månedene.

Normal fødselsvekt for et føll som forventes å bli en ca 500 kilos hest er ca 50 kg, altså må føllet vokse 42 kg på de siste 3 månedene. Disse månedene må hoppa gi fra seg mye energi, proteiner og mineraler for å tilfredsstille føllets behov. Følg med på hoppas hold i drektighetstiden. Det gir økt risiko for en hard fødsel dersom hoppa er overvektig, men hun skal selvsagt heller ikke være undervektig.

Høy alene gir ikke hesten nok mineraler

De siste 3 månedene av drektigheten får hoppa et øket energi, protein- og mineralbehov, da spesielt kalsium. Det er da gunstig å gå over til et kraftfôr som tilfredsstiller hennes behov. Champion Oppdrett er et kraftfôr som også er utviklet til å passe mineralinnholdet i norsk grovfôr. Analyser av norsk høy de siste 40-50 åra viser at mineralinnholdet i høyet har sunket kraftig, og det gir sjelden hesten nok mineraler til å dekke behovet den har.

Champion Oppdrett har også et betydelig høyere proteininnhold enn andre kraftfôr til voksne hester, og vil sammen med godt høy/ensilage tilfredsstille hoppas behov for protein til fostervekst. Det anbefales at man tilbyr hoppa et protein- og næringsrikt høy av H1-H2-kvalitet. Med et godt høy vil hoppa trenge et mindre volum av høyet for å tilfredsstille sine energi- og proteinbehov.

De siste ukene av drektigheten bærer hoppa på et 50-kilos foster i tillegg til 30-40 liter fostervann, fosterhinner, morkake og en stor livmor. Mange hopper får redusert appetitt denne tiden, rett og slett fordi hun ikke har plass til mye mat i magen. Noen hopper får også kolikk-liknende symptomer som viser seg å komme fra smerter fra strekk i ligamenter og at fosteret trykker på nerver i buken. Disse siste ukene bør hoppa tilbys fri tilgang til høy/ensilasje, men man bør følge med på hvor mye hun spiser av dette.

Champion Luserne - høyt kalsium og proteininnhold

Hopper som mister appetitten bør tilbys en større andel kraftfôr for å få i henne nok energi og proteiner til å forsyne fosteret og å ha krefter til en fødsel. Champion Luserne Ω-3 kan være et godt tilskudd til hoppa denne tiden. Luserne har et høyt kalsium- og proteininnhold, og det er et smakelig fôr som de fleste hester fristes til å spise mer av. Omega-3 (Ω-3) er også spesielt gunstig for riktig utvikling av fosterets nervesystem. Hoppas energibehov er den siste tiden av drektigheten øket med ca 12%, og så lenge du vet at hun får sitt mineral- og proteinbehov dekket er det hoppas hold som er din guide for hvor mye du skal øke kraftfôrmengden.

Gi hoppa kraftfôr etter fødsel

Hopper er svært sultne rett etter en fødsel, og hun kan gjerne tilbys høy umiddelbart etter fødsel. I løpet av få timer bør hun også tilbys et kraftfôrmåltid for å fylle opp energireservene sine. De første ukene av føllets liv vokser det ca 1 kg daglig, og det er melk fra hoppa som er grunnlaget for all denne veksten. Hoppas melk er mest proteinrik den første tiden, mens proteininnholdet avtar etter hvert. Hennes energi- og proteinbehov er i denne tiden doblet fra hva vedlikeholdsbehovet er.

Det er gunstig å unngå brå overganger i fôrmengde, så juster fôrmengden gradvis i løpet av de første par ukene etter følling. Det anbefales at hun får et grovfôr med høyt energi- og proteininnhold gjennom hele laktasjonen, H1-H2-høy, gjerne med 80-100 g fordøyelig protein per kilo tørrstoff. Dersom hoppa får 2,5 kg Champion Oppdrett daglig får hun dekket sitt protein- og mineralbehov. Har hun energibehov utover dette kan man legge til Champion havre eller Champion betfiber.

Hindre vekttap hos hoppe

I Norge fødes føll fra februar til august, og det er stor variasjon i hvor gammelt føllet er når hoppa kommer ut på beite. Et godt beite vil kunne dekke store deler av hoppas proteinbehov, men mot slutten av beitesesongen er det ofte betydelig mindre energi- og proteininnhold i gresset. Dersom hoppa får i seg for lite proteiner vil hun likevel melke og dermed gi fra seg proteiner. Altså vil hun gå ned i hold fordi hun bryter ned sin egen kropp for å kunne gi føllet nok proteiner til å kunne vokse godt.

Et tilskudd med proteinrikt kraftfôr mot slutten av beitetiden kan derfor være en god løsning for å hindre at hoppa taper seg mye i vekt.   Dersom hoppa ikke får kraftfôr deler av beitesesongen bør du sikre at hun får nok salt og mineraler. Saltstein på beitet er en selvfølge, men Champion VM-blokk kan også gjerne tilbys som en kilde til mer mineraler. Husk at når hoppa skal melke 20 liter daglig må hun også få i seg minst 20 liter mer vann enn vedlikeholdsbehovet. Ei lakterende hoppe kan derfor ha et meget høyt væskebehov på en varm sommerdag, og hun bør ha vann lett tilgjengelig.

Fôr under avvenning

Føll vil bli avvendt fra moren når de er ca 6 måneder gammle. Mange føll drikker fremdeles mye melk fra moren ved denne alderen, og det kan være fornuftig med en gradvis avvenning. Mange skiller hoppa og føllet om natten de siste ukene før endelig avvenning, noe som gjør melkemengden at melkemengden er mye mindre når føllet tas fra.

Når hoppa og føllet skilles bør alt kraftfôr fjernes fra hoppa noen få dager for dermed å minske melkeproduksjonen ytterligere. Dette minsker også risikoen for jurbetennelse hos hoppa. Hoppa kan få fri tilgang på høy dersom man har høy med lavt energiinnhold (H3 eller lavere). Når melkemengden har avtatt kan man begynne å gi henne kraftfôr igjen. Hun har da vanligvis ikke behov for et spesielt energi- protein- eller mineralrikt kraftfôr, for eksempel kan hun gå over til Champion Komplett.