02.09.2014 | Felleskjøpet

Slik monterer du strømgjerde

Planlegg hvor det er mest hensiktsmessig å plassere gjerdet.

I utmark er det viktig å spille på lag med naturen for å få et mest mulig effektivt gjerde. Forsøk å få mest mulig rette linjer, men ved bruk av Ø6 cm mellomstolper er det mulig å sette gjerdet også i slakke kurver. Når permanente gjerder settes opp rundt innmark, er det viktig at det ikke plasseres helt inntil jordet. Det må være nok plass til å kunne snu traktoren på vendeteigen.

I utmark: rydd gjerdetraséen for større vegetasjon og kratt.

Husk å fjerne små ujevnheteter.

Planlegg hvor du vil ha hjørne- og endestolper.

Bruk staurbor og sett dem ned. OBS! Dette er det viktigste arbeidet på hele gjerdet. Stolpene skal settes en meter ned i bakken og det skal fylles grus eller pukk rundt stolpene.

På helt rette strekninger strammes det opp en tråd som markering for hvor stolpene skal plasseres.

Hvis det er svake svinger i strekket, må stolpene settes på "øyemål", da er det en fordel å være to slik at det blir enklere å sikte.

Sett opp gjerdestolpene med ca. 6 m avstand.

 

Hvis det er småkupert må det være kortere avstand. Er det helt flatt kan avstanden økes til 7-8 m.

Merk av på hjørnestolpene og gjerdestolpene i hvilke høyder du ønsker å ha trådene.

Antall tråder og trådhøyder vil være avhengig av dyreslag.

Monter isolatorer.

 

Trekk ut tråden og legg den inn i isolatorene.

I endene av seksjonene og i hjørnene benyttes tensulator, isolatorrør eller hjørneisolatorer.

Stram opp trådene med tensulator eller trådstrammere.

 

Alle trådene i hver seksjon må kobles sammen minst ett sted.

Bruk trådkobling. Sett opp gjerdet i seksjoner. En seksjon er lengden på tråden før du kapper og strammer. En seksjon må alltid begynne og slutte i ende-/hjørnestolper. Det vil sjelden være hensiktsmessig å ha lengre seksjoner enn ca. 400 m. På helt flate jorder er det mulig å benytte lange seksjoner, mens på jorder med mange hjørner, må det benyttes korte seksjoner.

Tilkobling av gjerdeapparat.

Apparatet monteres alltid innendørs, på steder hvor folk ferdes hver dag. Det skal benyttes skikkelig jord- og veggkabel både til jorduttak og gjerdeuttak.

Jording monteres og tilkobles et fuktig sted ved gjerdet (ikke langs drenerte husvegger).

Start med minimum 3 jordspyd. I de fleste tilfeller må det opp i 6 - 8 jordspyd på permanente el-gjerder.

Foreta jordingskontroll.

På svært lange gjerder kan det være nødvendig å montere opp en jordingstråd på gjerdet. Det vil si at du spikrer fast en ståltråd 15 cm over bakken og kobler jordspyd til denne for hver 400 - 500 m. Dette vil sikre at jordingen blir med rundt hele gjerdet, og hjelper til med å bedre ledningsforholdene i vanskelig jord (tørre områder som sand og lignende).