23.07.2018 | Rune Lostuen, produktsjef drøv

Ammekua

  • Moderat energibehov
  • Har du mulighet; spar det beste fôret til kalvinga
  • Praktisk: Ved restriktiv fôring kreves eteplasser til alle
  • Vurder grupperinger for praktisk fôring: Kviger skal vokse, og trenger noe mer tilførsel av energi og protein enn ammekua.
  • Følg med hold og kusignaler
  • Vurder fôrmiddel og mengde per dag, balanser rasjonen med egnet kraftfôr/mineraler
  • Må kraftfôrmengder opp - over 1,5 kg - for å dekke energi og protein, skal det vurderes andre kraftfôr enn Ammeku Konsentrat – både FORMEL Biff og FORMEL Favør vil fungere godt.

Struktur på fôret (snitta, slaghøsta, langt) vil virke inn på hva kua kan ta opp. Uavhengig av dette vil opptakskapasiteten til ammekua overstige behovet for energi. 

Behov surfôr for å dekke behov ved ulike energikonsentrasjoner i kg ts, voksen ammeku:

FEm/kg ts  Gr.f Etter innsett  Midtvinters  Før kalving  Etter kalving
 0,75  7  9  10,5  13
 0,80  6,5  8,5   10  10
 0,85  6  8  9  11
 0,90   5,5  7,5   8,5  10,5

 

Ved fri tilgang vil dyra ta opp mer enn behovet. Ved å beregne hvor mye hver gruppe trenger ut fra antall dyr, kan fôrplan tilpasses for å dekke behovet. Mange vil i år ha mindre fôr enn det som trengs til å dekke behovet og må tilleggsfôre med kraftfôr.

Bruk av halm til ammekua

Behandla halm vil i fri tilgang dekke energibehovet til ammekua. Vi kan forvente et opptak på rundt 8-12 kg halm. Ubehandla halm vil gi et lavere opptak, og krever mer kraftfôr.
Ved fri tilgang med ammoniakkhalm vil FORMEL Ammeku konsentrat være et godt alternativ.

Eksempel på fôrplan med NH3 halm til ammeku for besetning med 25 dyr finner du her

Halmen inneholder lite protein, og det kan være nødvendig å vurdere proteinkonsentrat, særlig ved restriktiv fôring. Er tilgangen lavere enn at man klarer å gi etter appetitt reduseres tilgangen til ammekua, og kompenseres med kraftfôr. Hvor stor reduksjon vil avhenge av tilgang på grovfôr.

Fôrplaner til okser

Intensiv fôring vil redusere behov for grovfôr. Ved å øke kraftfôrmengde og bytte fra Biff til Biff Intensiv kan grovfôrforbruket reduseres drastisk. Ved mer intensiv fôring enn normalt må slaktealder og vekt vurderes redusert. Både for kviger og okser er det mange som gir rundt 3 kg kraftfôr. Ved oppforing av NRF okser fra 150 kg (4-4,5 mnd) til en slaktevekt på rundt 615 kg, kan vi med 3 kg kraftfôr og et grovfôr på 0,86 kan vi
forvente et grovfôrforbruk i underkant av 2000 kg ts i løpet av 11 mnd. Mengde grovfôr kan enkelt halveres ved å bytte til FORMEL Biff Intensiv og øke mengdene. En økning fra 3 til 6 kg kraftfôr vil gi utslag i ca 45% reduksjon i grovfôropptaket til oksene. Ved lite grovfôr kan tildeling av Biff Intensiv økes, med god struktur i grovfôret opp til 8-9 kg. Dette bør fordeles på flere tildelinger. Vi har kunder som bruker FORMEL Biff Intensiv og gir fri tilgang til okser av tung rase, og grovfôropptaket blir da minimalt uten å fôre restriktivt.

Ved intensiv fôring vil oksene bli slaktemoden tidligere, dvs. fettavleiring starter tidligere enn med mer ekstensiv fôring. Slaktevekt og alder bør vurdere redusert både med tanke på dette, og for ikke å bruke unødig grovfôr.

Alternative fôrmidler

Halm kan være et godt alternativ til okser på rasjoner med høg andel kraftfôr.
Opp til 70% av rasjonen kan gis som strukturrikt fôr, for eksempel halm, før halm eller seint slått grovfôr. En kombinasjon av halm og surfôr kan vurderes, men gir nødvendigvis ikke redusert totalt forbruk av grovfôr. En mulig løsning kan være å gi NH3 halm sammen med enten FORMEL Biff eller Biff Intensiv ved drastisk reduksjon. Vurder møkk og bytt om nødvendig.

Et eksempel på fôrplan til NRF okser med NH3 halm og FORMEL Biff finner du her