20.02.2019 | Gerhard Schaller, veterinær, og Per Heller, VESO

Start med bløtlegging og grovvask, det vil si at all synlig skitt vaskes bort. Her vil det være en fordel å bruke varmt vann, 30-40 °C, da løsner skitten litt lettere. Til bløtlegging legges på såpe med skumlanse eller to liters skuminjektor. Den mest effektive måten er å bløtlegge og grovvaske innredning, utstyr og gulvet først. Da slipper man å vasse rundt i skittent vann når en starter på tak og vegger. Legg på såpe i ikke altfor store røfter, la den få virke i 15-20 minutter før du starter vasking.

Turbodyse skal ikke brukes, den ødelegger både betong og treverk. Bruk flatdyse 15-25 °, og dyse som passer til vannmengden for best mulig effekt.        

Hovedvask

Såpe er viktig for å løse opp biofilmen og fettlaget som alltid er tilstede og som ikke synes. Når all synlig møkk er fjernet skumlegges alle flater og utstyr med Biogel såpe i 3-4 % – bruk 0,4 liter bruksløsning per m2. Et godt skum henger lenger og effekten av såpe bedres. 15-20 minutter holdetid før vask starter er viktig. Biogelsåpe, er som navnet sier, på gelbasis og en svært effektiv og god såpe til vask i grisehus. Den har lang virketid og skummet faller fort sammen når vaskeprosessen starter.

Husk alt av utstyr

Dette gjelder fôr- og vannrør, drikkekopper, fôrsiloer, fôrkasser, vekter, vogner, ventilasjonsrør, veggventiler, sprekker, revner, langs de elektriske installasjonene og vanskelig tilgjengelige kroker. Tenk også på skillevegger, rør, under skilleveggene og andre typer hulrom eller utilgjengelige kroker. Etter innvirkningstid på 15-20 minutter vaskes såpen av med trykk på 80-150 bar. Det er viktig at såpen ikke tørker inn før den vaskes av. En høytrykksvasker som gir 18-20 l/min er å foretrekke, fremfor en med vannmengde 10-15 l/min.

Varmt vann ved 30-40 °C vasker bedre enn kaldt vann. Temperatur over 60 °C kan gjøre at eggehvitestoffer koagulerer og desinfeksjonsmidlet vil i neste omgang ha problem med å nå fram til kjernen i de virus og bakterier som skal drepes.

Alt inventar og alle materialer i dyrerommet skal vaskes. Spaltegulvelementene vendes og vaskes. Hvis de ikke kan vendes, må de vaskes meget grundig på minimum tre sider.

Alle løse deler må bløtlegges i f.eks. en palletank som fylles med vann og f.eks. 3 liter Biogel såpe pr. 100 l vann. Oppløsningen skiftes etter behov. Når møkk og skitt har løsnet, tas de opp og vaskes/skylles godt. Deretter må du desinfisere med Virocid og delene må lagres inntil de skal brukes – i rent område.

Etter hvert som rom/område blir ferdig vasket og desinfisert, må de stenges av slik at det ikke dras smitte over i de ferdig rengjorte områder!

Etter endt rengjøring, kasseres alle gamle redskaper, matter, gamle støvler, hansker etc. På den måte minimeres opplagte smittekilder. Gjødselkanaler tømmes og vaskes med samme grundighet. Hvis det ikke lar seg gjøre, fyll opp med vann og tilsett 2 liter DM Cid Eggvask pr. 100 liter. DM CID Eggvask er et klormiddel som har en gitt desinfiserende virkning, men klor inaktiveres raskt hvis det er møkk tilstede.  

Rengjøring våtfôringsanlegg

Skyll ut fôrrestene av rørstrengene, spyl blandetanken ren med høytrykksvaskeren. Rens også nedløp til blandetanken. Pump «suppen» ut i gyllekanalen og rens alle nedløp til fôrtrau med høytrykksvasker.

Fyll 300-500 liter vann i blandetanken og tilsett – en ikke skummende såpe. Husk å kompensere for mengden vann som står i rørstrengen. Det står ca. 2,5-3 liter pr. løpemeter rør. Sirkuler oppløsningen i 1,5-2 timer, alt etter lengden på rørstrengen og hvor mye møkk som er i strengen. Er det flere sløyfer, vil det være optimalt å resirkulere hvert omløp i 15-20 minutter, alt etter lengden på omløpet.

Etter endt sirkulering pumpes dette ut i gyllekanalen, alt . skal være skinnende rent. Om det er fortsatt møkkpartikler tilstede, gjentas vaskeprosessen.

Avslutt med å fylle opp 200-400 liter vann i blandetanken og tilsett 2 % CID 2000 for å desinfisere anlegget. Husk å korrigere for den mengde vann som står i rørstrengen. Sirkuler i 1-1,5 time og pump deretter suppen ut i gyllekanalen. Avslutt med å overflatedesinfisere blandetanken med CID 2000. Skyll etter 30 minutter.

Husk syre og base må ikke blandes, skyll derfor godt mellom de forskjellige operasjonene.

Desinfiser med Virocid

Jo lenger huset kan stå tomt, rengjort og desinfisert, jo bedre. Start derfor rengjøring så snart dyrene er levert. Virocid desinfeksjonsmiddel legges på alle flater som skum. Ved pålegging er det lett å se hvor desinfeksjonsmidlet er lagt på og innvirkningstiden forlenges. Bruk 1 % brukskonsentrasjon, og 0,4 liter bruksløsning pr. m2 flate. Virketid 30 minutter. Alle løse gjenstander kan legges i bløt i en 1 % Virocidoppløsning til neste dag. Legg dem deretter på en rengjort og desinfisert område til de skal brukes igjen.

Fluer og insekter bekjempes også før de nye dyrene settes inn. Virocid desinfeksjonsmiddel sprøytet på vinduskarmer reduserer flueplage.

Opptørking

Etter desinfeksjonen skal rommet/ huset stå i minimum 12 timer før varme og ventilasjon startes. Deretter tørkes huset ut så godt som mulig og så lenge som mulig. God opptørking bidrar til ytterligere reduksjon av mikroorganismer.

Vannsystemet

Bruk Dosatron injektor på innkommende vannledning. Når huset er tomt, bruk Cid 2000 Still medisinblanderen på 2 %, åpne opp i enden av vannrekka og kjør inn til du kjenner det kommer/lukter syre Skru igjen og la dette virke i rørene i 5-6 timer. Deretter skylles oppløsningen ut og etterskyll godt med rent vann. 

Vær oppmerksom på at ventilene/niplene sannsynligvis kan være tilstoppet med organisk materiale hvis det er lenge siden forrige rengjøring. De skal derfor kontrolleres manuelt, før dyr kommer inn i huset, slik at man er sikker på at alle ventiler virker fra dag 1.

Spolorm, koksidier og kryptosporidier

Ascaris suum, (spolorm) er grisens vanligste innvollsorm. Voksne spolormer i tarmen medfører dårligere fôromsetning, mye spolorm gir magre dyr. Vandrende larver forårsaker betennelser i lever og lunger. Smågrisen kan bli smittet kort tid etter fødselen, og larvene kan finnes i lunger og lever fra to ukers alder og utover.

Isospora suis er en vanlig koksidie hos gris og kan forårsake koksidiose i smågris, helst rundt 1-3 ukers alder. Et utbrudd kan gi dødelighet på opp til 25 %. Invasjonen skader tarmslimhinnen og tarmtottene, og åpner for sekundære bakterielle infeksjoner. Dermed kan en stor del av de overlevende bli satt tilbake i utviklingen.

Cryptosporidium sp er en annen encellet parasitt som formerer seg i tarmslimhinnen og fører til tilbakedannelse av tarmtottene, med dertil dårligere fôrutnyttelse og diare som resultat. Den opptrer ofte rundt 10 dagers alder.

Strongyloides ransomi, trådorm, vil i små mengder bare ha en moderat påvirkning, men er det et sterkt smittepress fra omgivelsene vil infisert smågris kunne utvikle en alvorlig diaré med høy dødelighet ved 10-14 dagers alder.

Avhengig av mengden, eller tidspunkt for smitte, forårsaker disse parasittene alt fra utrivelighet og dårlig tilvekst til sykdomsutbrudd med varierende dødelighet som begynner med diare eller hoste.   

Om smågrisen ikke blir utsatt for et høyt smittepress på dag en, kan gris og parasitt ha et samliv der grisen får tid til å danne antistoffer. Da kan man unngå sykdomsutbrudd, men det har kostet fôr (energi) til både antistoffproduksjonen og til reparasjoner i kroppen.

I en spesialisert og intensiv svinebesetning holder man mange dyr under trangere forhold enn i naturen. Med økt konsentrasjon av dyr øker også konsentrasjonen av mulige smittestoffer, deriblant parasitter. Dette motvirker vi ved å sette opp barrierer mellom forskjellige avsnitt av produksjonen.

Når det gjelder parasitter må en grundig vask etterfølges av desinfeksjon av fødebinger og omgivelser før nye dyr settes inn.

Samtidig må de drektige purkene behandles med midler mot innvollsorm og vaskes før de overføres til fødeavdelingen/-bingen. For å ta spolormegg og koksidier må man gripe til en ekstra desinfeksjonsrunde med et middel med dokumentert effekt.

For å holde de overfor nevnte problemer nede, er det for tiden bare Neopredisan 135-1 som er virksomt desinfeksjonsmiddel. Det skal brukes i en 3-4 % oppløsning og en innvirkingstid på minimum 3 timer. Gulv, innredning og 1 meter opp på veggene skal desinfiseres med Neopredisan 135-1. Bruk 0,4 liter bruksløsning pr. m2.

Husk maske og annet verneutstyr!