09.08.2019 | Anders Rognlien, Utviklingsleder presisjonslandbruk

Gjennomsnittet er nesten alltid feil

Det store paradokset i norsk korndyrking, er det store avviket mellom avlingsnivåene vi oppnår i forsøk, sammenlignet med kornavlingene vi oppnår i praktisk jordbruk. Forklaringen er naturligvis at forsøkene plasseres på de mest optimale lokalitetene, mens gjennomsnittsavlingene på skiftet representerer skiftets totale dyrkingspotensial. Lave gjennomsnittsavlinger betyr at deler av jordet også må ha et avlingspotensial som ligger under gjennomsnittsavlingen.

Hvor går legdegrensen?

Balansegangen mellom optimal avling og legde kan være utfordrende, og legdepresset kan være stort i deler av åkeren og mindre i andre. Det store spørsmålet en korndyrker bør stille seg, er hvordan man skal flytte åkeren nærmere legdegrensen i kontrollerte former. Det er denne problemstillingen som gjør Yara N-Sensor® til et nyttig verktøy.

Variert gjødsling er egentlig helt ufarlig, fordi gjødsler du jordet jevnt over det hele, vil du med stor sannsynlighet gjøre mye feil. Dette dilemmaet, er årsaken til at det de siste årene er utviklet flere verktøy for variert bruk av nitrogen ut fra skiftets biomassevariasjon. Målet er mer presis gjødsling for å jevne ut skiftets avlingsvariasjon.

Yara N-Sensor®

Tilbakemeldingene fra korndyrkerne som har tatt Yara N-Sensor® i bruk, er svært gode. Flere store kornprodusenter på Østlandet har formidlet til oss, at de mente investeringen i ny N-Sensor var nedbetalt allerede etter et par sesongers bruk.

Hvilke momenter er det som gjør Yara N-Sensor så lønnsom?

  1. I lønnsomhetskalkyler bruker Yara tre prosent økt avlingspotensial med Yara N-Sensor. De siste årene viser imidlertid forsøkene at Yara N-Sensor gir seks til åtte prosents avlingsøkning.
  2. Avlingsøkningen oppnås med 13 prosent lavere gjødselforbruk.
  3. Variert nitrogentildeling vil dessuten dempe legdepresset i de mest frodige områdene av jordet.
  4. Redusert legdefare og jevnere vanninnhold i kornet vil gi økt treskekapasitet.
  5. Variert N-gjødsling forbedrer kornkvaliteten.

Vår vurdering er at hvis du kan bruke Yara N-Sensor på 600 dekar hvete, vil investeringen være nedbetalt i løpet av fem-seks år, hvis du låner hele beløpet til fire prosent rente. Kan du bruke Yara N-Sensor på et større areal, vil lønnsomheten være svært god. Benyttes Yara N-Sensor på 1000 dekar, vil man raskt oppnå 30 kroner per dekar i fortjeneste.

CropSAT

CropSAT er en gratis tjeneste som leveres av DataVäxt, Felleskjøpet Agri og Yara. Ved hjelp av satellittbilder kan man se variasjon i biomassen på feltet og utarbeide behovskart for nitrogen med biomassekartet som grunnlagsmateriale. Behovskartene danner grunnlaget for variert gjødsling. CropSAT har dog noen ulemper, ved at den krever mer egeninnsats og at man er avhengig av skyfritt vær. Man må ut i åkeren og vurdere nitrogenbehovet basert på egen erfaring. Det er i stor grad opp til gårdbrukeren å vurdere hvor mye nitrogengjødslingen bør variere utfra biomassekart og avlingspotensialet i åkeren.

Håndholdt Yara N-Tester™

CropSAT kan brukes i kombinasjon med Yara N-Tester™. Dette er et håndholdt måleinstrument , der man estimerer nitrogenbehovet ved å måle direkte på bladene. Ved hjelp av biomassekartet, kan man da identifisere og måle ulike steder i åkeren ut fra fargevariasjonen i åkeren, og disse målingene gir grunnlag for nitrogenanbefalingene som legges automatisk inn i CropSAT. Basert på dette utarbeides en styrefil som tas med i traktoren før gjødslingen skal utføres.

Ta ansvar for mer presis bruk av nitrogen

Når du planlegger neste års gjødsling, er det første spørsmålet du må besvare - hva er skiftets avlingsnivå? Dette er en kritisk vurdering fordi nitrogen er den viktigste faktoren som påvirker størrelsen på kornavlingene. I tillegg er alle vekstsesonger ulike, og man må tilpasse gjødslingen gjennom sesongen. Feil bruk av nitrogen er på alle mulig måter uheldig, både for egen økonomi, og ikke minst for klimaet.

Verktøyene beskrevet ovenfor bør derfor tas i bruk på størst mulige kornområder. Hvis du leier en entreprenør til å gjødsle for deg, bør du prøve å velge en som benytter Yara N-Sensor. Er du selv ansvarlig for gjødslingen bør du minimum ha som ambisjon å teste ut CropSAT. Dette er en gratistjeneste, så her er ikke økonomien en begrensning for å teste ut variert nitrogengjødsling.