10.05.2024 | Eva Pauline Hedegart, fagsjef plantekultur og Trond Chisten. Anstensrud, produktsjef plantekultur

For to år siden ble det oppdaga en tørråteklon med resistens mot tørråtemidlet Revus (Mandiopropamid) i Danmark. Ettersom tørråtesoppen flytter seg over lange avstander, både med vind og settepotet, er det seinere funnet resistens både i Storbritannia, Sverige og Nederland. I Norge viser innsendte prøver fra 2023 at samme sopp har ankommet hit. Benthiavalicarb, ett av de virksomme stoffene i Zorvec Endavia, er i samme virkningsmekanismegruppe (se tabell 1), og derfor kryssresistent. I tillegg ble en enkelt resistent prøve mot Zorvec (oxatiapiproline-delen) registrert i 2023, uten at det er registrert nedsatt effekt av midlet (FRAC 2024).

Dette gjør at 2024 bør bli et år der det settes inn alle mulige tiltak for å hindre utvikling av den resistente tørråtesoppen.

Danskenes suksessoppskrift

I Danmark reduserte de forekomsten av resistent tørråte betydelig under fjorårets vekstsesong. Dette fordi hele bransjen sto samla om felles strategi.

I strategien inngikk veksling av virksomme stoffer (produkter), blanding og bruk av alle tilgjengelige midler

Midlertidig godkjenning av to nye tørråtemidler

På grunn at tørråtesituasjonen, og kampen mot den resistente utgaven, har NLR fått godkjent to tørråtemiddel på dispensasjon i år:

  • Infinito
  • Shirlan

Begge midlene er godkjent brukt i perioden 2. juni til 30 september. Felleskjøpet får ikke selge produktene før eller etter disse datoene.

Med to nye midler på markedet, har vi nå flere muligheter til å veksle mellom ulike virksomme stoff denne sommeren.

FRAC-koder

Virkestoffene i de ulike sprøytemidlene deles inn i det som kalles FRAC-koder (Fungicide Resistance Action Committee). Dette gjør det enklere å se hvilke stoffer som er «nært i slekt» med hverandre, dvs. har samme virkningsmekanisme mot soppen. Oppstår resistens mot ett av virkestoffene i samme gruppe er det ofte kryssresistens med de andre stoffene i gruppen. Disse virkestoffene skal ikke brukes etter hverandre, og heller ikke blandes. Ved samtidig bruk av virksomme stoff fra ulike virkemåte grupper (FRAC-grupper) reduseres risikoen for resistensutvikling.

I tabellen under har vi delt inn virkestoffene/FRAC-gruppene i ulike farger, noe som viser av f.eks Proxanil og Cymbal hører til samme FRAC-kode. Vi har også oppdelt preparatene etter hvordan de oppfører seg i planten:

  • Kontaktmiddel: Virker der det treffer
  • Translaminær: Midlet "trenger seg gjennom bladet" og virker derfor på begge sidene.
  • Systemisk: Følger saftstrømmen oppover og virker også på ny vekst


Tabell 1. Tørråte-midler inndelt etter grupper og virkningsmekanisme (FRAC 2024).

Handelsnavn/ gruppe

Virksomt stoff

FRAC kode

(Virkningsmekanisme)

Gruppenavn

Resistensrisiko

Kontaktmiddel

 

 

 

 

Ranman Top

Cyazofamid

21

Qil-fungicid

Middels til høy

Shirlan

Fluazinam

29

 

Lav

Translaminær/
lokalsystemisk

 

 

 

 

Cymbal

Cymoxanil

27

Cyanoacet-amideoxime

Lav til middels

Revus

Mandipropamid

40

CAA-midler (Carboksylsyre- amider)

Lav til middels

Revus Top

Mandipropamid

40

Lav til middels

Difenokonazol

3

DMI fungicid (Triazol)

Middels

Systemisk

 

 

 

 

Infinito

Propamokarb

28

Karbamater

Lav til middels

Fluopikolid

43

Pyridinmethyl benzimider

Middels

Proxanil

Cymoxanil

27

Cyanoacetamide-oxime

Lav til middels

Propamokarb

28

Karbamater

Lav til middels

Zorvec Endavia

Oxathiapiprolin

49

OSBPI (OxySterol Binding Protein Inhibitors)

Middels til høy

Benthiavalikarb

40

CAA-midler (Carboksylsyre- amider)

Lav til middels

Sterke og svake tørråtemiddel

Euroblight er et europeisk nettverk som kontinuerlig arbeider med tørråteforskning og strategier for å unngå tørråte. Basert på forsøk er de ulike midlene kategorisert av Euroblight i en skala fra 0-5, der 5 er best. Graderingene er gjort med hensyn til virkning både på blad, knoll, ny vekst mm. I tabellen under har vi satt opp de midlene som er aktuelle i det norske markedet.

Tabell 2. Euroblight tabell over styrker og svakheter med tørråtemidlene som er i det norske markedet i 2024 (Euroblight 2024)

Produkt

Tørråte blad

Tørråte

Ny vekst

Tørråte stengel

Fore-

byggende

Kurativ

Anti-sporulerende

Regnfasthet

Cymbal

 

 

*(*)

**

**

*

**

Infinito

3,8

**

**

***

**

**(*)

**(*)

Proxanil

 

 

 

*(*)

**(*)

**(*)

 

Ranman Top

3,8

**

*

***

0

0

***

Revus

(4,0)

**

*(*)

***

*

*(*)

***

Revus Top

(4,0)

**

*(*)

***

*

*(*)

***

Shirlan

2,9

 

*

***

0

0

**(*)

Zorvec Endavia

4,9

**(*)

**(*)

***

**

**(*)

***