23.05.2024 | Eva Pauline Hedgart, fagsjef plantekultur

Selv om det er forskjell på stråstyrke mellom sorter og arter, vil som regel både 6-radsbygg og havre ha behov for vekstregulering. En kornåker som ser ut som ei «siloeng» like før strekking, har stor nytte av vekstregulering.

Anbefalte midler for vekstregulering

En tidlig vekstregulering vil være fra stadie BBCH 25, altså fra avsluttende busking. Aktuelle middel for alle kornarter er Moddevo (Moddus start). Tidlig behandling har effekt på stråstyrke og rotutvikling, og kan være aktuelt å kombinere med sein ugrassprøyting eller bladgjødsling.

I havre og hvete vil CCC 750 være en god løsning på 4-5 bladstadiet.

Er stråkorting mer aktuelt når kornet er i strekningsfasen, er Moddevo, Trimaxx, evt Trimaxx + Cerone et godt alternativ.

Vanlig strategi i bygg er å vente med sopp og stråforkorting til nærmere skyting. Dette kan være i seneste laget om værforholdene er ugunstige. I bygg anbefaler vi å sprøyte i stadie BBCH 37-39, da en større del av strået påvirkes og nåværende soppmiddel gir tilstrekkelig langtidsvirkning ved normal dose. Kombineres sopp og stråforkorting skal du redusere dose vekstregulering med ca 20%. Til siste sprøyting er Cerone det aktuelle midlet, da spesielt stråknekk og aksknekk påvirkes.

Uansett tidspunkt for vekstregulering, er det to faktorer som er avgjørende for et godt resultat:

  1. Det skal være god vekst i kornet, og også utsikter for god vekst framover. Stressa og tørkestressa åker forverres av vekstreguleringsmiddel. På lett sandjord, utsatt for tørke vil en «feil-regulert» åker bli fryktelig kort, og akset vil kanskje presse seg ut på undersida av flaggbladet.
  2. Både temperatur og solforhold påvirker opptak og effekt av vekstreguleringsmiddel. CCC er det minst følsomme i forhold til temperatur, men virker best mellom 10 og 15 ⁰C. Trimaxx fungerer i temperaturer rundt 12-20⁰C, mens Cerone helst skal ha over 15⁰C for å gi effekt. Alle midler skal sprøytes tidlig på dagen, under gode solforhold, og med god luftfuktighet.

Med noteringer over tidspunkt for sprøyting og værforhold, kan du høste erfaringer og eventuelt finne ut hvorfor virkningen ikke ble, eller helst, ble som forventa.

En frodig åker med stort avlingspotensiale er det flere grunner til å ta vare på. En stående åker blir mindre utsatt for soppangrep, dekker bedre for ugras (les kveke), og ikke minst, letter innhøstingsarbeidet.

Sterkere strå med soppbehandling

Å behandle mot sopp vil bidra til sterkere strå, samtidig som det holder bladverket reint, og med det, fylling av korn. Redusert jordarbeiding øker risikoen for tidlig angrep av sopp som overlever på halmrester i jorda (grå øyeflekk, byggbrunflekk, hvetebrunflekk, hveteblad- og hveteaksprikk).

«Å behandle mot sopp vil bidra til sterkere strå, samtidig som det holder bladverket reint, og med det, fylling av korn. Redusert jordbearbeiding øker risikoen for tidlig angrep av sopp som overlever på halmrester i jorda.»

Anbefalt soppbehandling av BYGG

For bygg er det i hovedsak en soppsprøyting som er aktuelt, og da, etter at flaggbladet har kommet. Ascra Xpro er det sterkeste midlet vi har på markedet, og vil med full dose gi langvarig og god beskyttelse mot de fleste sykdommer i bygg. Er det i hovedsak spragleflekk, byggbrunflekk eller grå øyeflekk som er problemet, vil Balaya eller Delaro Plus Pack være prisgunstige alternativ. Mengde virksomt stoff har betydning både for virkning og hvor lenge det holder bladverket fritt for sopp, derfor vil full dose ved sein sprøyting være en god strategi.

Anbefalte soppbehandling av HAVRE

Sprøyting mot fusarium i havre er kun aktuelt dersom det er nedbør under blomstring for å unngå utvikling av DON. Da er det Proline som gjelder.

Anbefalt soppbehandling av HVETE

I hvete vil det gjerne være snakk om en til to behandlinger mot sopp. Hvete etter hvete, høsthvete eller redusert jordarbeiding betinger ofte to gangers sprøyting. For å unngå resistensutvikling bør du bruke ulike grupper virksomt stoff i de to behandlingene. Her kan en god plan være å kombinere Balaya + Proline til første behandling, for så å velge Elatus Era eller et Xpro-produkt i siste runde. Både Siltra, Aviator og Ascra Xpro kan brukes først etter stadie 40, altså etter at flaggbladet er fullt utkommet. Husk at enkelte soppmidler krever permanent vegetert buffersone nært åpent vann.

Virkningstabellene over soppmidler i korn finner du i plantevernkatalogen på sidene 216-217.

Vekstregulering og anbefalte doser finner du i kapitlet sprøyteplaner, på side 28 i katalogen.
image4xsah.png

Hvetebladprikk