28.05.2019 | Felleskjøpet

I graset er det flere typer protein. Noe av de vil kunne gå gjennom vomma og rett til tarmen. Disse vil «suges» opp som AAT direkte. Andre typer protein må «bygges» sammen av vombakteriene før de blir nyttbare som protein for drøvtyggeren. 

Under ensileringsprosessen vil det alltid skje en nedbryting av det mest verdifull proteinet til mindre verdifulle deler. Dette setter ned produksjonen fra grovfôret:

 • Redusere nedbrytinga av protein så mye som mulig.
 • Grovfôret kan da stå for en større andel av proteinforsyningen
 • Gir mindre behovet for importert protein
 • To faktorer er i så måte viktig for å redusere proteinnedbrytning:
 • Rask og effektiv fortørking, maks 24 timer
 • Rask pH senkning

Når graset slås vil det starte en nedbryting allerede under fortørking. Det er derfor en fordel med så kort fortørkingsperiode som mulig. Likevel ønsker de flest å tørke vekk en del vann. Det er derfor en fordel å få en kort og intensiv fortørking. Det er her betalinga for bredspredning og raking ligger. Les mer om effekten og lønnsomheten i raking her.

 • Slå graset når slik at man utnytter mest mulig av dagen til fortørking
 • TS øker relativt mest de første timene

Når pH kommer ned på ett stabilt nivå vil nedbrytingen av protein stoppe opp. En rask pH-senkning vil derfor alltid redusere proteinnedbrytningen. Alle effektive ensileringsmidler vil gi en raskere pH senkning. Syremidler senker pH direkte da de er så sure, saltbaserte fjerner alle konkurrenter som motvirker en pH senkning og biologiske midler gir under gode forhold en kraftig melkesyregjæring som senker pH.

 • Kjemiske midler som Ensil og Xtrasil reduserer nedbrytingen mest
 • Under bløte forhold vil syrebasert ha størst effekt
 • Biologiske midler som Xtrasil Bio-Lp gir en god effekt på proteinnedbryting om forholdene er gode

Praktiske melkekuforsøk fra Sverige viser at med et godt konservert grovfôr kan man oppnå samme produksjon med mindre innkjøp av importerte proteinråvarer. Å produsere en stor andel på grovfôret er viktig både for den enkelte bonde og landbruket generelt.