19.09.2017 | Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur

Riktig pH er nødvendig for å få høy utnytting av gjødsla gjennom rotutbredelse

Landbruket i Norge har behov for å tilføre mer kalk i dyrka mark. Undersøkelser i 2011 viste at det ble kun tilført 7 kg CaO/daa (tilsvarer 15 kg kalk/daa), noe som er godt under halvparten av det som trengs for optimal plantevekst. Da bør pH ligge mellom 6-7 for korn og gras.

Kalk er viktig for god plantevekst

Kalk nøytraliserer syre i jordsmonnet slik at pH øker. I tillegg har alle planter behov for kalsium og magnesium for å vokse.

Det er flere årsaker til at vi må vedlikeholde kalktilstanden. Nitrogenholdig gjødsel forsurer, avling blir kjørt bort og et våtere klima øker faren for avrenning av næringsstoffer som ikke tas opp av plantene. (Se Tabell 1 for optimal pH i ulike jordtyper).

Ved pH under 6,0 reduseres tilgjengeligheten av næringsstoffer som blant annet fosfor, kalsium og magnesium. Samtidig vil aluminium og mangan være så tilgjengelig at det blir giftig for plantene, og opptaket av blant annet kalium overstiger behovet som plantene har, noe som fortrenger plassen til andre næringsstoffer.

En annen effekt av lav pH, er at den senker aktivitetsnivået til sopp og bakterier. Omdanning av organisk materiale går sakte, og samspillet mellom jordliv og planter er svakt. Levevilkårene for mikroorganismene i jorda er best, på lik linje med plantene, ved en pH på mellom 6-7. 

Tabell 1: Veiledende mål for pH i jord med ulikt innhold av mold og leire (Jordbruksverket 2013).

Kalktabell. Leirinnhold i % og jordart. Tabell.

Kalking påvirker strukturen i jorda

God kalktilstand bidrar positivt på strukturen i jorda. Det blir en bedre tilgang på luft, bedre infiltrasjonsevne, raskere opptørking og ofte større avlinger som en følge av nevnte effekter. En god jordstruktur er også et godt tiltak for å hindre at næringsstoffer som fosfor forsvinner fra jorda og bidrar til forurensing i miljøet.

Kalk er viktig uansett driftsform

Om våren er utfordringen å få næringsstoffene tilgjengelig for kornplantene tidlig i vekstsesongen, noe som er mer utfordrende i en økologisk driftsform enn i en konvensjonell. Man er avhengig av at de biologiske prosessene i jorda fungerer optimalt for at gjødsla skal kunne utnyttes på best mulig måte. I en jord som er kalkrik, varm, fuktig og veldrenert vil omsetningen skje raskt og plantene får rikelig tilgang på næringsstoffer.

Ta jevnlige jordprøver!

Det er uansett viktig å ta jordprøver jevnlig for å sjekke at pH i jorda er optimal for den produksjonen man ønsker, og at jorda inneholder nok av de viktigste næringsstoffene. Husk at ved god pH blir også næringstilgangen god og utnyttelsen av tilført næring øker.

Du finner våre butikker her i ditt nærområde.