• All dyrking av jord og hold av husdyr har et naturlig utslipp av klimagasser knyttet til seg.
  • Jordbruket er en biologisk næring der opptak av CO2 som innsatsmiddel i fotosyntesen, og utslipp av gasser som et biprodukt av denne prosessen, har vært og vil alltid være der.
  • Jordbrukets utslipp på gårdsnivå består først og fremst av metan og lystgass. Det meste av metanutslippene i jordbruket kommer fra dyrenes fordøyelse, spesielt fra drøvtyggere. Resten kommer fra lagring av husdyrgjødsel.
  • Størsteparten av utslippene av lystgass fra jordbruk kommer fra bruk av mineral- og husdyrgjødsel. Hvor store utslippene er, påvirkes av hvordan jorda bearbeides og hva som dyrkes, i tillegg til fuktighet, oksygeninnhold og temperatur i jorda.
  • I tillegg til dyrka mark, kommer en del av utslippene i jordbruket fra dyrkede myrer og nedbrytning av vekstrester som halm i jorda.

Utslipp fra norske gårder

Utslippskilde Tonn utslipp CO2-ekv. (1000 tonn) Andel i prosent
Husdyr – metan, fordøyelse 2305 36 %
Husdyrgjødsel- lager, spredning (metan og lystgass) 439 7 %
Utslipp jord-lystgass 1689 26 %
Kalking 82 1 %
Fossilt brennstoff 360 6 %
CO2 fra dyrket myr 1500 23 %
CO2 fra dyrket mineraljord 100 2 %
SUM 6478 100 %

Tallene er hentet fra Miljødirektoratet. Rapport M985. Greenhouse gas emission 1990-2016. National Inventory Report.

Tallene for fossilt brennstoff, CO2 fra dyrket my, CO2 fra dyrket mineraljord er hentet fra Landbruks og Klimautredningen fra arbeidsgruppe, side 68 (2016)