Fravær av sykdom gir samlet sett vesentlig lavere klimautslipp per produsert enhet. Noen av grunnene til dette er:

  • Friske dyr er mer fruktbare og produktive enn syke dyr. Dyr med god helse bruker mindre fôr. Samtidig produserer friske dyr mer kjøtt og melk.
  • Kjøtt og melk fra alvorlig syke dyr kan ikke nyttes av mennesker. Friske dyr gir derfor mindre matsvinn.
  • I Norge er sykdommer som tuberkulose hos storfe og brucellose hos svin, geit, storfe og sau utryddet. Flere av disse sykdommene er fortsatt en stor utfordring i mange land.
  • På verdensbasis er også salmonella et stort problem. Utbrudd av salmonella skjer veldig sjelden i Norge.
  • Norske bønder bruker lite medisin for å opprettholde den gode dyrehelsen.
  • Mindre enn 10 prosent av all antibiotika som brukes i Norge, brukes på dyr. Dette er positivt også for folkehelsen. På verdensbasis brukes i gjennomsnitt over 70 prosent av antibiotika på husdyr (Kilde: Animalia).

En viktig forklaring på den norske suksessen er et godt samarbeid mellom forskningsmiljøer, forvaltning og næring. Et strengt regelverk for hold av husdyr setter tydelige rammer for hvordan dyr skal behandles.

Kilde Veterinærinstituttet